253. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
3.         3.1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            3.2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom registru, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            3.3. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o uvođenju Europskog društva Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU), s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            3.4. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o uvođenju Europske zadruge – Societas Cooperativa Europaea (SCE), s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            3.5. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o sudskim pristojbama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            3.6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o protuminskom djelovanju
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
8.         Nacrt prijedloga nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 
9.         a) Izvješće o stanju prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2012. godine
 
            b) Nacrt prijedloga strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske
 
10.     a) Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu
 
           b) Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, za razdoblje od 2015. do 2017. godine
 
11.       11.1. Nacrt prijedloga odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Združenih snaga visoke spremnosti iz sastava snaga za brzi odgovor NATO-a
 
            11.2.   a) Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od 1. listopada 2014. do 31. kolovoza 2015. godine
 
                       b) Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
 
                       c) Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu
 
                       d) Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
 
            11.3.    a) Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su upućeni na rad u NATO zapovjednu strukturu, NATO strukturu snaga i druga nacionalna (multinacionalna) zapovjedništva u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
 
                        b) Nacrt prijedloga odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
 
12. Nacrt prijedloga odluke o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
 
13. Prijedlog odluke o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti povodom dolaska migranata u Republiku Hrvatsku
 
14. Prijedlog izmjene Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

15. Prijedlog uredbe o dražbi određenih drvnih sortimenata 
 
16. Prijedlog odluke o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2016. godini
 
17.       a)     Prijedlog odluke o izmjenama Odluke minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini
            b)      Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini
 
18.       Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2014. godinu       
 
19.       Prijedlog odluke o prodaji rashodovanog oružja i opreme u posjedu Ministarstva unutarnjih poslova
 
20.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  
 
21.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu
 
22.       Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje financiranja brodova za prijevoz automobila i kamiona Nov. 524 i 525, čiju gradnju je s kupcem ugovorilo društvo Uljanik d.d. 
 
23.       Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana 
 
24.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prestanku važenja Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane, a koje se mogu koristiti u turističke svrhe
 
25.       Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2015. godinu
 
26.      a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016. godinu
 
            b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016. godinu
 
27.       Prijedlog odluke o upotrebi dijela dobiti Agencije za lijekove i medicinske proizvode
28.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Murskom Središću za zaduženje kod Societe Generale – Splitska banka d.d., Split
 
29.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za isplatu novčane naknade i troškova postupka na temelju odluke Europskog suda za ljudska prava
 
30.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ugovor o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza
 
31.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravlja, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2021. godine, za sklapanje ugovora o javnoj nabavi MR uređaja (1,5T) s isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji za Opću županijsku bolnicu Požega 
 
32.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Državne škole za javnu upravu      

33.      a) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći
 
            b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći
 
34.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
            a)  Konačni prijedlog obiteljskog zakona
            b)  Konačni prijedlog zakona o poticanju ulaganja
 
35.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR5 (2014)
 
36.    a)    Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći stradalima u poplavama u Uniji Mjanmaru
          b)    Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći stradalima u poplavama u Republici Makedoniji
 
37.       Prijedlog odluke o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture (EU)
 
38.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE
 
39.       Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom o Jonsko-jadranskom plinovodu
 
40.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Mladena Novaka, u vezi s ostvarivanjem prava iz sustava zdravstvenog osiguranja, rada i socijalne skrbi.

41.   41.1.    Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju
       41.2.    Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
                  a)    Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju
                  b)    Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za okoliš (ENVI); 18. rujna 2015. godine      
 
2.         a)         Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 22. srpnja 2015. godine br. 2015/0295, u vezi s opasnim tvarima
            b)         Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 22. srpnja 2015. godine br. 2015/0296, u vezi s razvrstavanjem, označivanjem i pakiranjem tvari i smjesa
 
3.         Upravni spor, radi šutnje uprave – davanje odgovora Upravnom sudu u Zagrebu
 
4.         a)       Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
 
            b)        Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
 
5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
             b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
 
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti