256. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.    Nacrt prijedloga zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske                     

3.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                          

4.     Prijedlog akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2017. godine                                

5.    Prijedlog nacionalnog programa željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine  
                                       
6.    Prijedlog uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb                            

7.     Prijedlog uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu     
                       
8.    a)    Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije i Europskih strukturnih instrumenata za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine – provedba Zaključka Hrvatskoga sabora    
            
b)    Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije i Europskih strukturnih instrumenata za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine  – provedba Zaključka Hrvatskoga sabora            

9.   Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, za 2014. godinu                 

10.    Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu                                              

11.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)    Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Josip Kregar, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                    
b)    Poslovnik Povjerenika za informiranje – potvrđivanje             
    
12.    Prijedlog odluke o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine              

13.    a)  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Zračna luka Dubrovnik d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“ 
         b)   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Zračna luka Dubrovnik d.o.o. za kreditno zaduženje kod Europske investicijske banke radi financiranja projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik"                      

14.    a)  Prijedlog odluka o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje financiranja broda za prijevoz žive stoke Nov. 526, čiju gradnju je s kupcem ugovorilo društvo Uljanik d.d.
          b)   Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje financiranja brodova za prijevoz rasutog tereta i samostalnog iskrcaja istog Nov. 527, 528 i 529, čiju gradnju je s kupcem ugovorilo društvo Uljanik d.d.                                 

15.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja projekata izgradnje državnih cesta 
          b)    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja projekata izgradnje državnih cesta         

16.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na Izmjene i dopune Plana građenja i održavanja autocesta za 2015. godinu               

17.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pretvaranje potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obveznih davanja u udjele u kapitalu društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o.             

18.    Prijedlog odluke o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala društva Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb                                    

19.    Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za prihvaćanje odluke na Glavnoj     skupštini o provedbi dokapitalizacije u novcu, stvarima i pravima trgovačkog  društva Petrokemija d.d., Kutina                              

20.    Prijedlog odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja                                           

21.    Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (EU)              

22.    Prijedlog uredbe o objavi Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save                                 

23.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost kojom se trgovačkom društvu EKO d.o.o. iz Zadra odobravaju sredstva kapitalne pomoći Fonda za neposredno sufinanciranje projekta Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje"                      

24.    Prijedlozi odluka o ukidanju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnim prostorima ugljikovodika: 

24.1.      "Sjeverni Jadran 08" 
24.2.      "Srednji Jadran 10" 
24.3.      "Srednji Jadran 11"
24.4.      "Srednji Jadran 22"
24.5.      "Srednji Jadran 23"
24.6.      "Južni Jadran 27" 
24.7.      "Južni Jadran 28"                                   

25.    Prijedlog uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
                                                 
26.    Prijedlog odluke o odgodi plaćanja, obročnoj otplati duga uz otpis kamata po kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje              

27.    a)  Prijedlog odluke o otpisu dospjelih i nedospjelih potraživanja po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske
          b)   Prijedlog odluke o izmjenama uvjeta kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske                  

28.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini, za potrebe izvođenja radova na izgradnji nastavne građevine u vojarni„Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji                            
          b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. i 2017. godini, za potrebe modifikacije i prilagodbe nabavljenih samohodnih  haubica 155 mm PzH2000                                    
 
29.    a)    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak - iskop građevinske jame i usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, projektantskog nadzora i upravljanja projektom gradnje
          b)    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak – izgradnja objekata                           
         c)    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist OTP banke Hrvatska d.d, Zagreb za kreditno zaduženje Opće bolnice «Dr. Tomislav Bardek» Koprivnica, radi financiranja izgradnje Jedinice pedijatrijske djelatnosti - dogradnja zgrade Opće Bolnice «Dr. Tomislav Bardek» Koprivnica                                     
                      
30.    Prijedlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske na:
    
a)    Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu                                                     
b)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu                  
c)    Prijedlog odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine                      
d)   Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima                                 
e)   Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja                                     
                             
31.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ugovor o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka                                     

32.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                 

33.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti povodom dolaska migranata u Republiku Hrvatsku            

34.    Prijedlog odluke o predodabiru Dubrovnika, Osijeka, Pule i Rijeke za drugi natječajni krug izbora za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. godine           

35.    Prijedlog uredbe o preuzimanju Direktive 2013/40/EU o napadima na informacijske sustave te Direktive 2014/62/EU o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja (EU)                                     

36.    Prijedlog odluke o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi Plana ulaganja za Europu                                          

37.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Iraka o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu                                       

38.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Dodatnog sporazuma Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e                                              
    
39.    Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom                    

40.    Prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:

a)     projektom „Tour of Croatia 2016“ 
b)     međunarodnim natjecanjem „Pannonian Challenge 2016“ (Osijek, 20. do 28. kolovoza 2016. godine)                                  

41.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a)    Tomislava Žagara, u vezi s novčanim sredstvima uloženima u realizaciju projekata u Virovitičko-podravskoj županiji u razdoblju od 2012. do lipnja 2015. godine                                           
b)    Domagoja Hajdukovića, u vezi s novčanim sredstvima uloženima u realizaciju projekata u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine                                           
c)    Ingrid Antičević Marinović, u vezi s novčanim sredstvima uloženima u realizaciju projekata u Zadarskoj županiji u razdoblju od 2012. do lipnja 2015. godine, te projektima koji se namjeravaju financirati za mandata ove Vlade 
                                                  
d)    dr. sc. Mirele Holy, dopunsko zastupničko pitanje u vezi s radom Javne ustanove Nacionalni park Mljet                         
e)    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s poništenjem natječaja za radno mjesto sanitarne     inspektorice u Kutini.  
                            

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2015. godinu (vrlo tajno)                                    

2.    Kadrovska pitanja

3.    Informacije, pitanja i prijedlozi.