261. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.    a)   Prijedlog odluke o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije
       b)   Prijedlog odluke o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina

2.    Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda

3.    Prijedlog uredbe o gospodarenju otpadnim vozilima

4.    Prijedlog uredbe o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 

5.    Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

6.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

7.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao zk.č.br. 690/23, upisane u zk.ul.br. 509 k.o. Sveti Juraj, prije pravomoćnosti rješenja o potpunom izvlaštenju
                                                     
8.    Prijedlog odluke o prodaji pijeska radi građenja javne građevine autoceste A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče, dionice Beli Manastir-Osijek, dio Beli Manastir-most Drava

9.    Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom za 2014. godinu

10.   Izvješće o ostvarivanju programa rada i Financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2014. godinu

11.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service Centru

12.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pohrani Središnjeg državnog portala

13.    Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, radi podmirenja troškova vezanih za zbrinjavanje izbjeglica:

    a)     Ministarstvu unutarnjih poslova 
    b)     Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje

14.    Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu                                              

15.    Prijedlozi zaključaka u vezi s:

    a)    Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine o školovanju kadeta Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijama „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“ Sveučilišta u Zagrebu            
    b)    Memorandumom o suradnji između Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske i Ministarstva rada i socijalne politike Republike Makedonije u području socijalne politike                     

16.    Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Ivana Klarina, u vezi s novčanim sredstvima uloženima u realizaciju projekata u Ličko-senjskoj županiji u razdoblju od 2012. do rujna 2015. godine.                                      
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća; 15. i 16. listopada 2015. godine                               
2.    Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa za 2014. godinu (povjerljivo)                           

3.    Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu                           

4.    Informacije, pitanja i prijedlozi.