264. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 
1.         Prijedlog odluke o donošenju Strategije za suzbijanje pogrešaka, zlouporabe i korupcije na području socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine                                                                                                                  
 
2.         Prijedlog uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku                                 
 
3.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda                                                                                                                                           
4.         Prijedlog odluke o donošenju Indikativnog programa Schengenskog instrumenta
                                                                                                                                            
5.        a)    Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo branitelja
           b)    Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske s Ministarstva obrane na Ministarstvo branitelja        
 
6.         Prijedlog uredbe o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda (EU)                                                                        
 
7.         Prijedlog odluke o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka              

8.         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, u k.o. Šamac Slavonski                                               
 
9.         Prijedlog odluke o donošenju Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine            
 
10.       10.1.    Prijedlog uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2016. godine               
                                               
            10.2.    Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2016. godine   
                                      
            10.3.    Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine   
                                
            10.4.    Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2016. godine    
       
            10.5.    Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016. godine     
                                                                   
            10.6.    Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. godine                                                                    
            10.7.    Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2016. godine                                                                            
 
11.       Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova za 2014. godinu             
 
12.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, za raspolaganje dijelom nekretnine radi osnivanja prava građenja u korist ovlaštenika Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu                                                          
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Koprivnici za promjenu namjene nekretnina u k.o. Koprivnica, odustajanju od raskidnih uvjeta i brisanju zabilježbe zabrane otuđenja                                                                                                    
 
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma u svrhu podmirenja obveza po sklopljenim sporazumima za sufinanciranje razvoja sustava javne odvodnje          Međimurske županije na području Općine Donji Kraljevec, Grada Čakovca (naselja Novo Selo Rok, Krištanovec, Ivanovec) i Općine Nedelišće                                 
 
15.       Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                                            
 
16.       Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:
 
            a)        Ministarstvu unutarnjih poslova, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata
            b)        Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe, za podmirenje troškova za usluge prijevoza robe za potrebe migranata
            c)        Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata
            d)        Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, za financiranje javnih radova za podršku migrantima
            e)        Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za isplatu novčane naknade i troškova postupka na temelju odluka Europskog suda za ljudska prava                                                                                  
 
17.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Aneksa Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2017. godine                                                                                           
 
18.       Prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 20. godišnjice potpisivanja Erdutskog sporazuma (Dalj i Erdut, 12. studenoga 2015. godine)                                                                                                              
19.       Prijedlog zaključka u vezi s Izvješćem Misije Službe za integrirani pregled zakonodavnog okvira Međunarodne agencije za atomsku energiju u Republici Hrvatskoj                                                                                                                      
20.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Kazahstana, s druge strane                                                                
 
21.       Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom o određenim aranžmanima u vezi s mogućim jednokratnim prijenosom jedinica dodijeljene kvote izdanih na temelju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime Republici Hrvatskoj te o pripadajućoj nadoknadi.         

22.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za iskazivanje interesa za realizaciju razvojnog projekta MUZIL na lokaciji poluotoka Muzil, Grad Pula                                        

              

 Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:


1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), u formatu ministara unutarnjih  poslova, 9. studenoga 2015. godine                                                            
            b)         Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 10. studenoga 2015. godine                                                                                                       
 
2.         Prijedlog plana obrane Republike Hrvatske (vrlo tajno)                            
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.