28. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.    Nacrt prijedloga zakona o računu za plaćanje potrošača, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
3.    Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
4.     a)    Nacrt prijedloga zakona o  izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
        b)    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 
 
5.     a)    Nacrt konačnog prijedloga zakona o nabavi i registraciji oružja građana (EU)
        b)    Nacrt konačnog prijedloga zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (EU)
 
6.     Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika
 
7.     Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 
8.     Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - Eurocontrol od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom od 27. lipnja 1997., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
9.     Prijedlog odluke o imenovanju Grada Rijeke za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. godine
 
10.   a)    Prijedlog odluke o nabavnim kategorijama (NPR)
        b)     Prijedlog odluke o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (NPR)
 
11.   Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
11.1.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a)
11.2.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata)
11.3.    Prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
11.4.    Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2015. godinu
            11.5.    Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
 
12.    Prijedlozi odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju:
 
a)      ZIP LINE 2 građevine u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra „Bijeli Vrh“ u k.o. Rudopolje
b)      dječjeg vrtića Krnjevo (Lokacija D4-17) u k.o. Zamet
 
13.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao kč.br. 3613, a koja odgovara dijelu novoformirane k.č.br. 3564/2 upisane u zk.ul.br. 287 k.o. Šmrika, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
            
14.     a)     Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja A, C i E
           b)     Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja B, D i F
           c)     Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja I., II., III. i IV.
 
15.     Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela autoceste A2, u k.o. Podgorje Bistransko
 
16.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja
 
17.     Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina
 
18.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" za sklapanje Ugovora o izgradnji i isporuci turističkog broda na električni pogon 
 
19.     Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Brodsko-posavskoj županiji, za potrebe grijanja osnovnih škola kroz isporuku lož ulja extra lakog iz strateških robnih zaliha
 
20.     Prijedlog odluke o kupnji mesnih konzervi od društva Podravka d.d., Koprivnica i društva Gavrilović d.o.o., Petrinja, za strateške robne zalihe
 
21.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za izdavanje korporativnih jamstava ovisnim društvima HEP grupe, u okvirnom iznosu do 150.000.000,00 kuna
 
22.     Prijedlog odluke o utvrđenju jamstvenog potencijala i jamstvenih zaliha Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
 
23.     Prijedlog odluke o povjeravanju vršenja vlasničkih ovlasti Ministarstvu zdravlja nad državnom imovinom koju čine matične serije virusa
 
24.     Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2015. godinu
 
25.     Godišnje izvješće o radu Agencije za opremu pod tlakom za 2015. godinu
 
26.     Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2015. godinu
 
27.     Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu
 
28.     Izvješće o radu Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, u 2015. godini
 
29.     Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za travanj 2016. godine
 
30.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Strahoninec za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
 
31.     Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Industrogradnja grupi d.d., Zagreb, radi podmirenja obveza
 
32.     Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
 
33.     Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. 
 
34.     Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
           a)      Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
           b)      Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 
35.     Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
 
36.     Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta troškova života za Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Litvi
 
37.     Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država partnera Istočnoafričke zajednice, s jedne strane i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane
 
38.     Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Kiribati
 
39.     Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za godine 2016. - 2020.
 
40.     Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
 
41.     Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
           a)      Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s podacima o kreditima, kreditnim poslovima i zajmovima hrvatskih građana i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj realiziranih u Raiffeisen zadrugama
           b)      Branimira Glavaša, u vezi sa stanjem u mljekarskom sektoru u Republici Hrvatskoj
           c)      doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s dnevnim listom na talijanskom jeziku "La Voce del Popolo", kojeg izdaje novinsko-izdavačka kuća Edit iz Rijeke.
 

Dnevni red zavtorenog dijela sjednice:

1.      Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 28. i 29. lipnja 2016. godine
                                                                                                   
2.      Verifikacija stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)      Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i pitanja potrošača (EPSCO), u formatu ministara nadležnih za zapošljavanje, socijalnu politiku i zdravstvo, 16. i 17. lipnja 2016. godine 
b)      Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 17. lipnja 2016. godine
c)      Vijeće za vanjske poslove (FAC), 20. lipnja 2016. godine
d)      Vijeće za okoliš (ENVI), 20. lipnja 2016. godine
 
3.     Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)      Vijeće za opće poslove (GAC), 24. lipnja 2016. godine
b)      Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 27. i 28. lipnja 2016. godine
                                                                                                                                           
4.    Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:
 
a)         Pismo službene obavijesti Europske komisije od 29. travnja 2016. godine, broj 2016/2024, u vezi s odgovornim i sigurnim zbrinjavanjem istrošenoga goriva i radioaktivnog otpada
b)         Pismo službene obavijesti Europske komisije od 29. travnja 2016. godine, broj 2016/2017, u vezi s očuvanjem divljih ptica
c)         Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 29. travnja 2016. godine, broj 2015/2060, u vezi sa sigurnošću zračne plovidbe
d)        Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 29. travnja 2016. godine, broj 2015/0430, u vezi s alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova
e)         Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 29. travnja 2016. godine, broj 2015/2155, u vezi s otpadom                                                                                 
 
5.    Prijedlog odluke o deklasifikaciji audio snimke, fonograma i zapisnika zatvorenog dijela 27. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 8. lipnja 2016. godine, u dijelu koji se odnosi na Kadrovska pitanja

6.     Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (povjerljivo)                                  
 
7.     a)     Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu
        b)     Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu                                               
 
8.     Kadrovska pitanja
9.     Informacije, pitanja i prijedlozi.