35. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o morskom ribarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
                                                                                                                                     
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu (EU)
           
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (EU)                                                                           
               
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (EU)                                                                             
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (EU)
 
6.         Prijedlog odluke o osiguranju sredstava za podmirenje dijela dugovanja zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska prema veledrogerijama                 
 
7.         7.1.      a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza – Grupa I
b)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza – Grupa I
 
7.2.      a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza – Grupa II
            b)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza – Grupa II
 
7.3.      a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje, radi financiranja investicijskih projekata i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini
            b)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja investicijskih projekata i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini                              
 
8.         Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda                                                                                 
 
9.         Prijedlog odluke o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije                                                               
 
10.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije                                                                                                         
 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2018. do 2022. godine za plaćanje obveza po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora                                                         
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zagrebačkoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                         
 
13.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe                                                                                                      
 
14.       Prijedlog odluke o dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe                                                                           
 
15.       a)         8. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2014. (članci 2., 5. i 6. te 2. i 3. Dodatnog protokola),
b)        9. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2013. (članci 7., 8., 16. i 17.),
c)         10. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za 2015. i 2016. godinu - pojednostavljeno izvješće                             
 
16.       Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2016. godini                            
                                
17.       Godišnje izvješće o obrani za 2016. godinu                                                          
 
18.       Prijedlog zaključka u vezi s izradom Prijedloga strateškog pregleda obrane i Nacrta dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske                    
 
19.       Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u simulacijskoj vježbi upravljanja u krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (CMX 17)      
 
20.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima                                   
 
21.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajta o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih, posebnih i službenih putovnica                                                                                                     
 
22.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu                                                              
 
23.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
a)         21. međunarodnim sajmom "SASO 2017." (Split, 25. do 28. listopada 2017. godine)                                                                                        
b)         9. dodjelom nagrada "Zlatna bilanca" (Zagreb 7. lipnja 2017. godine) 
 
24.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)        Joška Klisovića, u vezi sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji    
b)        dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s prestankom važenja Zakona o pravobranitelju za djecu                                                                        
c)         Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s rješavanjem problema deponija otpada u zaleđu Grada Zadra, na granici Općine Zemunik Donji i Grada Benkovca.          
 

 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

 
1.         a)        Upravni spor, radi razrješenja položaja zamjenika ravnatelja Državne geodetske uprave – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Rijeci
            b)        Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Rijeci                                                                                         
 
2.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                            
 
3.         Kadrovska pitanja
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.