4. sjednica Vlade Republike Hrvatske

 Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 


1.    a) Prijedlog odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske
       b) Prijedlog odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske
                                                   
2.    Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj         

3.    Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sprječavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                          

4.    Izvješće o radu Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova za 2015. godinu                             

5.    Zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske, za dostavu obavijesti u vezi s pokretanjem postupka izmjena, dopuna ili donošenja novog Obiteljskog zakona, s obzirom na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj 103/15) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                     

6.    a)    Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Biograd
       b)    Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko                                            

7.    Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine:

    a)     Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe, za podmirenje troškova za nabavu robe za potrebe migranata
    b)     Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata                                      

8.    Prijedlozi zaključaka u vezi s:

    a)    Provedbenim sigurnosnim sporazumom o razmjeni podataka za sigurnosnu suradnju između hrvatskog NSA tijela i slovenskog NSA tijela        
    b)    Dogovorom između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Geodetske uprave Republike Slovenije o razmjeni kartografskog materijala.    
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.         a)        Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 18. i 19. veljače 2016. godine 
            b)        Prijedlog zaključka u vezi s Nacrtom odluke šefova država ili vlada koji se sastaju u okviru Europskog vijeća u vezi s novim rješenjem za Ujedinjenu Kraljevinu unutar Europske unije                                                                 
 
2.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 24. veljače 2016. godine                                                                                  
 
3.         a)         Upravni spor, radi razrješenja dužnosti člana Službeničkog suda u Zagrebu – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu
            b)         Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu, radi razrješenja dužnosti člana Službeničkog suda u Zagrebu                                                                           
4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti predstavniku Republike Hrvatske u Odboru za raspodjelu financijske imovine i obveza bivše SFRJ iz Aneksa C Ugovora o pitanjima   sukcesije za prihvaćanje prijedloga o sudjelovanju Republike Hrvatske u formiranju iznosa za Republiku Makedoniju u okviru raspodjele imovine bivše SFRJ u Banayou Trusta                                                                                                                          
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 
                                                        

Dokumenti