5. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.     Prijedlog smjernica za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.                                                                                    
 
2.     Prijedlog odluke o provedbi reformskih mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave
                                                                                                         
3.     a)    Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između država članica Europske unije i Europske investicijske banke vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
        b)     Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između država članica Europske unije i Europske investicijske banke kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te prekomorskim zemljama i područjima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                                                                                                                                
4.      Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)      Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2014. godinu
b)      Izvještaj o radu Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju od rujna 2014. do siječnja 2016. godine
c)      Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2014. godinu
 
5.      Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu za potrebe nacionalnih manjina
 
6.      Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu                                                   
 
7.      Izvješće o provedbi Odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 26. studenoga 2014. do 31. prosinca 2015. godine                                                                                      
 
8.       Prijedlog odluke o određivanju naziva zagrebačke zračne luke                          
 
9.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

10.     Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno
 
11.     Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 113, u k.o. Selca
 
12.     Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, Ministarstvu unutarnjih poslova za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata
 
13.     Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za prosinac 2015. godine 
 
14.     Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima   Republike Hrvatske
 
15.     Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u simulacijskoj vježbi upravljanja krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (CMX 16)
 
16.     Prijedlog zaključka u vezi s Odobrenjem za uplovljavanje i boravak u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske i vojnoj luci „Lora“ – Split 
 
17.     Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)       Domagoja Hajdukovića, u vezi sa sastancima održanim 27. i 28. siječnja 2016. godine u Vladi Republike Hrvatske
b)       Domagoja Hajdukovića, u vezi s pravnim stručnjacima koji su prisustvovali sastanku u Vladi Republike Hrvatske.
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.       Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a)       Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA); 25. veljače 2016. godine
b)       Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir - COMPET), u formatu ministara zaduženih za unutarnje tržište i industriju, 29. veljače 2016. godine
 
2.         Kadrovska pitanja
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi