56. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1. Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine i Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2017. godine

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o alternativnim investicijskim fondovima (EU)

5. Nacrt prijedloga zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (EU)

7. Nacrt prijedloga zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji

8. a) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o radu (EU)

b) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima (EU)

9. Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu

10. Nacrt prijedloga zakona o upravnoj inspekciji

11. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani (EU)

12. Prijedlog odluke o donošenju Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a 2017.-2021.

13. Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

14. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, Zakladi Ana Rukavina, za nabavu seta i lijeka za uređaj za ekstrakorporalnu fotoferezu, te za stručno usavršavanje na području hematologije i drugih srodnih specijalizacija, kao i na području alogenične transplantacije matičnim stanicama
 
15. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak - iskop građevinske jame i usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, projektantskog nadzora i upravljanja projektom gradnje
      b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2018. do 2033. godine za sklapanje Ugovora o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, za kreditno zaduženje, radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak

16. Prijedlog odluke o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za ugljikovodike

17. Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u 18-toj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2016. godinu

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

20. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2013. sklopljen 9. prosinca 2014.

21. Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi nečinjenja Vlade Republike Hrvatske u vezi s učestalom zlouporabom ustaškog pozdrava "Za dom spremni" (predlagatelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru) - Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske

22. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
22.1. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača (predlagatelj: Goran Aleksić, zastupnik u Hrvatskome saboru)
22.2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Goran Aleksić, zastupnik u Hrvatskome saboru)
22.3. Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine
22.4. Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine
22.5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji vatrogasnih organizacija
22.6. Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2016. godinu
22.7. Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2016. godinu
22.8. Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016. godinu
 
23. Prijedlozi zaključaka o prihvaćanju:
a) Informacije o završetku postupka prekograničnih konzultacija o Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
b) Prijedloga tehničkih izmjena Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.
c) Memoranduma o suglasnosti kojim se inicijativa zemalja Srednje i Jugoistočne Europe (CESEC) o povezivanju plinskih sustava dopunjuje Zajedničkim pristupom elektroenergetskom tržištu, energetskoj učinkovitosti i obnovljivom razvoju.

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice


1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 14. rujna 2017. godine                                                                                      
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije:
 
2.1.      broj  2017/4067, u vezi s odvjetničkim društvima
2.2.      broj 2017/2091, u vezi s unutarnjim tržištem
2.3.      broj 2017/0357, u vezi s okolišem
2.4.      broj 2017/0358, u vezi s obrambenim proizvodima
2.5.      broj 2017/0359, u vezi s kaznenim stvarima
2.6.      broj 2017/0360, u vezi financijskim sustavom
2.7.      broj 2017/0361, u vezi s motornim vozilima
2.8.      broj 2017/0362, u vezi s registracijom vozila
2.9.      broj 2017/0363, u vezi s gospodarskim vozilima
2.10.    broj 2017/0364, u vezi s opasnim tvarima                                 
     
3.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske u predmetu pred Sudom EU  
                                                                                                                           
4.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno) 
  
5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                 
 
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.