58. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                                                                                                        
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (EU)                                                                                                         
 
3.         Prijedlog strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine                                                                          
 
4.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (EU)                                                                                                                                           
5.         Nacrt prijedloga nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine                                                      
 
6.         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022.                  
 
7.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa              
8.         Prijedlog odluke o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (EU)                                                 
 
9.         Prijedlog odluke o osnivanju Upravljačkog odbora i Izvršne radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine                
 
10.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije                                                   
             
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
11.1.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)        
11.2.    Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2015.                                                                                                      
11.3.    Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2016.                                                                                                      
 
  1. .       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju                                                 
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju       
            c)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o zaštiti životinja                                                                                                                          
13.       Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja i raspolaganja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo unutarnjih poslova                            
 
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se Državnom hidrometeorološkom zavodu odobravaju sredstva pomoći kojima Fond neposredno sufinancira troškove projekta „Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka - AIRQ“
                                     
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pružanju usluga uspostave, operativnog vođenja i održavanja centralnog sustava za razmjenu strukturiranih računa u elektroničkom obliku za središnja tijela državne uprave   
                                                                                                                       
16.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti i ovlasti za sklapanje sporazuma radi uređenja međusobnih odnosa Ministarstva financija, Središnjeg registra osiguranika i Financijske agencije te o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2018. godini                                                                        
17.       a)         Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala - polje 1
b)        Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala - polje 1                                  
 
18.       Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu                 
 
19.       Izvješće o radu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za 2016. godinu                                                                       
20.       Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za 2016. godinu
                                                                                                                                    
21.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za srpanj 2017. godine                       
22.       Prijedlog zaključka o imenovanju izaslanstva Republike Hrvatske na 10. europskom regionalnom sastanku Međunarodne organizacije rada             
 
23.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva nad 16. međunarodnom konferencijom o poticanju izvoza (Zagreb, 6. studenoga 2017. godine).                                     
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Upravni spor, protiv Rješenja tuženika Povjerenika za informiranje, radi prava na pristup informacijama – davanje odgovora na tužbu                                                                                       
 
2.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                    
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.