60. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red:


Nacrt prijedloga zakona o medijima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)Nacrt prijedloga zakona o mirenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakonaNacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme, s Nacrtom konačnog prijedloga zakonaNacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakonaNacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakonaIzvješće o provedbi poticajne mjere Kreditiranje malog obiteljskog poduzetništva u turizmu temeljem Programa "Poticaj za uspjeh" i Prijedlog izmjena i dopuna Programa

Nacrt prijedloga zakona o medijima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o mirenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Izvješće o provedbi poticajne mjere Kreditiranje malog obiteljskog poduzetništva u turizmu temeljem Programa "Poticaj za uspjeh" i Prijedlog izmjena i dopuna Programa

Priopćenje sa zatvorene sjednice


Vlada je na svojoj današnjoj zatvorenoj sjednici pregledala zakonske prijedloge kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje s propisima Europske unije kao i izvršavanje mjera utvrđenih Planom provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za lipanj 2003. godine.

Utvrđen je Prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o suzbijanju financiranja terorizma te upućen Saboru na donošenje po hitnom postupku. Njime se predlaže potvrđivanje Međunarodne konvencije o suzbijanju financiranja terorizma, usvojene Rezolucijom br. 54/109 na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, održanoj 9. prosinca 1999. godine.

Vlada je podržala donošenje zakona kojim će se regulirati pravo na pristup informacijama, predlagatelja Joze Radoša, zastupnika u Hrvatskome saboru, uz napomenu da je u pripremi Nacrt prijedloga zakona o pravu na pristup informacijama, u kojoj sudjeluju i predstavnici civilnog društva, a njegovo je donošenje i obveza iz Nacionalnog programa za borbu protiv korupcije. Vlada ima određene primjedbe i prijedloge vezane uz pojedina rješenja iz Prijedloga zakona o pravu na pristup informacija, predlagatelja Radoša, te stoga predlaže da se i predlagatelj uključi u rad na izradi Nacrta prijedloga zakona o pravu na pristup informacijama, koji priprema Vlada.

Saboru je predloženo da ne prihvati Prijedlog zakona o medijima, predlagateljice Vesne Škare Ožbolt, zastupnice u Hrvatskome saboru. Prijedlog zakona o medijima uređuje područje tiskanih i elektroničkih medija, s time da elektroničke medije uređuje djelomično, jer ne obuhvaća brojna pitanja koja se odnose na programske sadržaje i regulatorno tijelo, Vijeće za elektroničke medije. U obrazloženju Prijedloga zakona ne navode se propisi Europske unije te napose preporuke Vijeća Europe s kojima pojedine odredbe trebaju biti usklađene.

Iako ima razumijevanja za razloge podnošenja Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama u javnim službama, kojeg je predložio Klub zastupnika Libre u Hrvatskome saboru, Vlada smatra da u ovom trenutku nije potrebno raspravljati o izmjenama predmetnog Zakona, s obzirom da se time rješava samo jedan manji segment plaća u javnim službama te otvara rasprava i ostalim zahtjevima za korekcijom plaća u javnim službama, što zahtjeva cjelovitu raspravu o politici plaća u Republici Hrvatskoj.

Vlada također smatra da, u ovom trenutku, nije potrebno raspravljati o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, kojeg je podnio Klub zastupnika Libre u Hrvatskome saboru, iz istih razloga koji su vezani i uz Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama u javnim službama.

Nije podržan Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina, predlagateljice Jadranke Katarinčić Škrlj, zastupnice u Hrvatskome saboru, kojim se predlaže osnovati novu općinu Tar – Vabriga i to izdvajanjem pojedinih naselja iz područja Grada Poreča. Inicijativi nedostaje suglasnost Ministarstva financija, koji su predlagatelji osnivanja novih općina dužni pribaviti sukladno odredbi članka 4. Zakona o područjima. Također, Vlada je 7. prosinca 2000. godine donijela Zaključak kojim ističe da do donošenja novog zakona kojim će se cjelovito urediti teritorijalno ustrojstvo Republike Hrvatske, neće podržavati pojedinačne inicijative za osnivanje novih jedinica lokalne samouprave.

Vlada nema primjedaba na Izvješće o mirovinskim tržištima u Republici Hrvatskoj u 2002. godini, koje je Saboru podnijela Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, aktom od 10. lipnja 2003. godine.

Donesena je Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sv. Petar, Pula. Koncesijska naknada utvrđuje se na način stalni dio prema metru kvadratnom lučkog područja u iznosu od 1,50 za metar kvadratni kopnenog i morskog dijela zauzetog pomorskog dobra, a promjenjivi dio u iznosu od 2 kune po toni pretovarenog tereta.

Vlada je donijela Odluku o prodaji dionica društva Đakovština d.d., Đakovo iz portfelja HFP-a, HZMO-a, , DAB-a, Hrvatskih voda, Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva po cijeni od 21,510.000,00 kuna kojom se prihvaća ponuda ponuditelja «Đakovština Novi Esop» d.o.o., Đakovo, za kupnju 369.581 dionicu društva «Đakovština» d.d. Đakovo, uz uvjet da se osigura bankarska garancija za ponuđeni program ulaganja te da se utvrde tehničko-pravni elementi i rokovi prijenosa dionica sa društva «Đakovština Novi Esop» d.o.o., Đakovo na zaposlenike.

Vlada je dala suglasnost na Naputak o provedbi postupka javnog nadmetanja radi ustupanja razminiranja.

Donesena je Odluka o utvrđivanju postojanja posebnog interesa za iznimnu nabavu usluga financijskog savjetovanja za provedbu vrednovanja razvojne strategije Croatia osiguranja d.d. Zagreb.

Vlada je donijela Odluku prema kojoj će Hrvatska elektroprivreda d.d. izmijeniti izjave o osnivanju društava s ograničenom odgovornošću osnovanih u provođenju odredbe članka 29. Zakona o tržištu električne energije, u dijelu u kojem je određen iznos temeljitog kapitala tih društava, povećanjem temeljnog kapitala ulaganjem sredstava na kojima ova društva s ograničenom odgovornošću obavljaju djelatnosti.

Donesena je Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za provođenje svih radnji potrebnih za osnivanje vijeća za elektroničke medije i upis u sudski registar.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o darovanju nekretnine – kuće, hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata 100 % - I. skupine.

Vlada je dala suglasnost Nadzornom odboru «Hrvatskih šuma» d.o.o. Zagreb, na Odluku o zamjeni nekretnina, prema kojoj grad Pakrac zamjenjuje i prenosi u vlasništvo «Hrvatskih šuma» Zagreb svoje nekretnine – neizgrađeno građevinsko zemljište, a «Hrvatske šume» d.o.o. Zagreb zamjenjuju i prenose u vlasništvo Grada Pakraca svoje nekretnine.

Na današnjoj sjednici donesena je Uredba o prihvaćanju Izmjene članka 20. stavka 1. Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

Vlada je dala suglasnost za otvaranje Konzulata Demokratske Republike Kongo u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, na čelu s počasnim konzulom.

Na sjednici je donijeta Odluka o izmjeni i dopuni odluke o razvrstavanju luka posebne namjene. Zakonom o morskim lukama određeno je da se otvaranje bilo koje luke posebne namjene temelji na prostornim planovima, koje donose jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine te se na taj način osigurava utjecaj lokalne samouprave na određivanje lokacija za izgradnju luka posebne namjene.

Vlada je donijela odluku o davanju državnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, Zagreb, za financijsko praćenje izgradnji dva broda za prijevoz ukupne vrijednosti 54.900.000 USD u brodogradilištu Brodotrogir, za naručitelja Intrigue Shiping INC., Monrovia, Liberia.

Osnovano je povjerenstvo za prihvat matičnih knjiga iz Srbije i Crne Gore. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave poduzet će potrebne radnje u pravcu pregleda i prihvata matičnih i zemljišnih knjiga Republike Hrvatske koje će biti vraćene iz Srbije i Crne Gore, a koje su odnesene tijekom 2995.

Mr.sc. Frane Krnić, predstojnik Ureda za suradnju s međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima razriješen je dužnosti predstojnika Ureda radi odlaska na novu dužnost te je na istu dužnost imenovan mr.sc. Jakša Muljačić.
Blanka Jurić Jerbić imenovana je vršiteljicom dužnosti predstojnika Ureda za protokol Vlade Republike Hrvatske.
Vlada je uputila Hrvatskom saboru prijedlog za imenovanje Gordane Lukač Koritnik pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova.


Dokumenti