62. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red:


Informacija o državnom dugu, inozemnoj zaduženosti i platnoj bilanci, s prijedlogom zaključaka > rasprava i diskusijaNacrt prijedloga zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) Nacrt prijedloga zakona o općoj sigurnosti proizvoda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) Nacrt prijedloga zakona o normizaciji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)Nacrt prijedloga zakona o akreditaciji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) Nacrt prijedloga zakona o mjeriteljstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) Izvješće o pripremnim aktivnostima za sudjelovanje na V. Ministarskoj konferenciji WTO-a u Cancunu, Meksiko, od 10. do 14. rujna 2003. godine

Informacija o državnom dugu, inozemnoj zaduženosti i platnoj bilanci, s prijedlogom zaključaka > rasprava i diskusija

Nacrt prijedloga zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o općoj sigurnosti proizvoda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o normizaciji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o akreditaciji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o mjeriteljstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Izvješće o pripremnim aktivnostima za sudjelovanje na V. Ministarskoj konferenciji WTO-a u Cancunu, Meksiko, od 10. do 14. rujna 2003. godine

Priopćenje sa zatvorene sjednice Vlade


Vlada je na svojoj zatvorenoj sjednici informirana o provedbi obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica te je obvezala tijela državne uprave na izvršavanje mjera sukladno utvrđenim rokovima izvršenja.

Utvrđen je Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove riječkog prometnog pravca i upućen Hrvatskom saboru na donošenje po hitnom postupku.

U Sabor je na donošenje po hitnom postupku upućen i Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi.

Iako podržava inicijativu predlagatelja da predloženim zakonom otkloni nedostatke važećeg Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost, Vlada je Saboru predložila da odgodi raspravu o Prijedlogu zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost, kojeg je podnio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu jer je Odbor za dodjelu državnih nagrada za znanost imenovao Radno povjerenstvo za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost, sa zadatkom da se isti pripremi tijekom rujna 2003. godine.

Vlada je donijela Uredbu kojom se mijenja Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Dopuna Uredbe odnosi se na Upravu cestovnog prometa, za koju se predviđa ustrojavanje dva nova odsjeka unutar Odjela i to odsjek za prijevoz putnika i odsjek za prijevoz tereta. Time bi se omogućilo efikasnije obavljanje poslova Odjela i Uprave cestovnog prometa.

Izmijenjena je i Uredba o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata. Propisan je nadzor uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata te postupak certificiranja radi provođenja Procesa Kimberley. Proces Kimberley je međunarodno dogovoreni postupak izdavanja certifikata od strane nadležnih tijela koji utvrđuju isporuku neobrađenih dijamanata. Taj je postupak uveden zbog sprječavanja upotrebe neobrađenih dijamanata od strane pobunjenika iz Republike Angole i Republike Sijere Leone ili njihovih saveza za financiranje sukoba u svrhu potkopavanja legitimne vlade, kako je opisano u odgovarajućim Rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Donesena je Uredba kojom se mijenja Uredba o carinskoj tarifi za 2003. godinu. Ministarstvo poljoprivrede Republike Češke izvijestilo je hrvatsku stranu o ukidanju izvoznih subvencija pa je Hrvatska preuzela obvezu povući zaštitnu mjeru na svinjsko meso podrijetlom iz Češke te se stopa carine vraća na razinu predviđenu pristupanjem Republike Hrvatske Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka. Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 40 godina pravnoj i fizičkoj osobi za dugogodišnje nasade, koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Donesena je Odluka o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili druge komercijalne banke, za praćenje financiranja gradnje platformi IKA-IDA u Brodogradilištu Viktor Lenac d.d., Rijeka. Jamstvo za izdavanje garancije za povrat avansa naručitelju platforme INAGIP d.o.o., Zagreb iznosi 1.474.183,00 EUR, uvećano za kamate i troškove.
Jamstvo za izdavanje garancije za zadržane iznose iznosi 737.092,00 EUR, uvećano za ugovorene kamate i troškove. Jamstvo za izdavanje garancije za dobro izvršenje posla iznosi 1.474.183,00 EUR, uvećano za kamate i troškove.


Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju posebnog interesa za iznimnu nabavu robe i usluga te ustupanje radova za potrebe nastupa Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO 2005 u Aichiu, Japan. S obzirom na kratke rokove i veliki opseg poslova potrebno je utvrditi postojanje posebnog interesa za nabavu sljedećih roba i usluga: izrada cjelokupne projektne dokumentacije; izvedba građevinskih radova u Japanu; organizacija svih poslova i aktivnosti – poslovni i marketing konzalting; promidžba i informiranje; transport i osiguranje.

Vlada je dala suglasnost na Prijedlog ugovora o objedinjavanju i razvoju informacijskih sustava državnih i javnih financija te dugoročnom pružanju podrške aplikativnim servisima sustava državne uprave (ASP), kojim se obvezuje Financijska agencija na obavljanje usluga objedinjene informatičko-tehnološke podrške sustava državne uprave i sustava državnih i javnih funkcija.

Vlada je Ustavnom sudu podnijela Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru Grada Makarske 2003.-2005. godine.

Doneseno je Rješenje za odobrenje sredstava Tekuće zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu Hrvatskom radioamaterskom savezu za financiranje Hrvatske reprezentacije na 14. ARDF prvenstvu IARU Regiona I., koje se održava u Poljskoj, od 6. do 11. rujna 2003. godine, u iznosu od 80.000 kuna za 22 člana ekipe.

Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Srbije i Crne Gore o zaštiti hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka za izbor Republike Hrvatske za člana Komisije Ujedinjenih naroda za pravo međunarodne trgovine (UNCITRAL) i osnivanju Povjerenstva za praćenje rada UNCITRAL-a.

Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima radi unaprjeđenja suradnje na području suzbijanja krijumčarenja i carinskih prekršaja te učinkovitije borbe protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropskih supstanci.

Donesena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Države Izrael o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu radi poboljšanja međusobne razmjene dobara i usluga te povećanja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država.

Vlada je donijela Odluku kojom se mijenja Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Daljnjeg dodatnog protokola Sporazumu između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir, o pravnom položaju njihovih snaga. Izmijenjena je točka VI. predmetne Odluke te se ovlašćuje veleposlanik Republike Hrvatske pri NATO-u da, umjesto veleposlanika Republike Hrvatske u SAD-u, potpiše Daljnji dodatni protokol.
Vlada je informirana o Memorandumu o razumijevanju o suradnji među zemljama jugoistočne Europe u turističkoj djelatnosti, koji je potpisan u Ateni, 23. svibnja 2003. godine.


Vlada je danas na osobni zahtjev razriješila dužnosti pomoćnika ministra prosvjete i športa prof. dr. sc. Josipa Milata. Zrinka Radnić imenovana je vršiteljicom dužnosti predstojnika Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Branko Maleš razriješen je dužnosti člana Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo, a na to je mjesto imenovan dr.sc. Tonko Maroević.

Dokumenti