65. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red:


 1. Točka 1.
  1. Izvješće o provedbi Programa poticanja i promicanja poduzetništva žena za 2003. godinu
  2. Izvješće o provedbi Programa poticanja i promicanja poduzetništva mladih za 2003. godinu
  3. Izvješće o provedbi Programa za poduzetničke početnike u 2003. godini
 2. Nacrt prijedloga zakona o elektroničkoj trgovini, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 3. Nacrt prijedloga zakona o patentu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 4. Nacrt prijedloga zakona o industrijskom dizajnu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 5. Nacrt prijedloga zakona o pravu na pristup informacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakonika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o pomilovanju


Točka 1.
 1. Izvješće o provedbi Programa poticanja i promicanja poduzetništva žena za 2003. godinu
 2. Izvješće o provedbi Programa poticanja i promicanja poduzetništva mladih za 2003. godinu
 3. Izvješće o provedbi Programa za poduzetničke početnike u 2003. godini


Izvješće o provedbi Programa poticanja i promicanja poduzetništva žena za 2003. godinu

Izvješće o provedbi Programa poticanja i promicanja poduzetništva mladih za 2003. godinu

Izvješće o provedbi Programa za poduzetničke početnike u 2003. godini

Nacrt prijedloga zakona o elektroničkoj trgovini, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o patentu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o industrijskom dizajnu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o pravu na pristup informacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakonika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o pomilovanju

Priopćenje sa zatvorene sjednice


Na svojoj je zatvorenoj sjednici Vlada danas informirana o provedbi obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica.

Vlada je Saboru na donošenje po hitnom postupku uputila Konačni prijedlog Zakona o kemikalijama, kojim se uređuje gospodarenje kemikalijama, utvrđuju postupci zaštite ljudskog zdravlja, gospodarskih dobara i okoliša od štetnog djelovanja kemikalija i propisuju obvezni uvjeti i postupci koje trebaju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje u Hrvatskoj proizvode kemikalije, s njima prometuju ili ih upotrebljavaju.

Saboru je na donošenje po hitnom postupku upućen i Konačni prijedlog Zakona o nuklearnoj sigurnosti kojim se uređuje pravni okvir i odgovarajuća infrastruktura za kontinuiranu i učinkovitu provedbu svih potrebnih mjera nuklearne sigurnosti, sukladno međunarodnim normama i preporukama.

Vlada je Saboru uputila Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kojim se usklađuju odredbe Pomorskog zakonika s odgovarajućim međunarodnim instrumentima, kako bi se osigurala uspješnija zaštita morskog okoliša. Primjenom navedenih izmjena omogućio bi se uspješniji gospodarski razvitak Republike Hrvatske kao zemlje pomorske, odnosno jadranske orijentacije.

Vlada je Saboru uputila negativno mišljenje na Prijedlog o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom, predlagatelja Kluba zastupnika Hrvatskog bloka kojim se predlaže prepustiti sudbenoj vlasti Republike Hrvatske ocjena utemeljenosti i zakonitosti optužnica sastavljenih od strane Tužiteljstva MKSJ, kao i uskladiti Zakon s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Predloženom izmjenom i dopunom bila bi narušena usuglašenost Ustavnog zakona sa Statutom Međunarodnog kaznenog suda i s Pravilima o postupku kao i prihvaćeni koncept prioriteta takvog sudovanja.

Vlada ostaje kod ranije iznijetog stava da se neće izjašnjavati o svakom pojedinačnom prijedlogu za osnivanje istražnog povjerenstva, budući da Sabor, sukladno Zakonu o istražnim povjerenstvima, o navedenim prijedlozima odlučuje autonomno. Riječ je o prijedlogu Kluba zastupnika IDS-a za osnivanjem Istražnog povjerenstva radi utvrđivanja zakonitosti rada državnih tijela, javnih službi i pravnih osoba javnog prava te povrede javnog morala u postupcima naknadne prenamjene zemljišta na području Barbarige i Dragonere i osnivanja društva «Brijuni Rivijera» d.o.o., bez pribavljenog obaveznog i prethodnog mišljenja općinskih i gradskih vijeća. Vlada načelno podržava nastojanja državnih institucija u svezi s poduzimanjem radnji za utvrđivanje zakonitosti rada državnih tijela, javnih službi i pravnih osoba javnog prava. S tim je ciljem Vlada od Državnog odvjetništva zatražila analizu postupka naknadne prenamjene zemljišta, utvrdi činjenično stanje te, u slučaju utvrđenih nepravilnosti, poduzmu odgovarajuće zakonske mjere.

Vlada nema primjedbi na Dopunski materijal o izvršenju financijskog plana Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske za 2002. godinu.

Prihvaćeno je i Saboru upućeno Izvješće o stanju na pomorskom dobru i njegovom korištenju.

Prihvaćen je Hrvatski godišnji program 2003.-2004. u okviru Akcijskog plana za članstvo u NATO-u. Program je podijeljen na pet dijelova – Politička i gospodarska pitanja, Obrambena/vojna pitanja, Pitanja resursa, Sigurnosna pitanja i Pravna pitanja. Postavljeni su ciljevi za pripremu za članstvo Hrvatske u NATO-u i konkretni koraci koji će se poduzeti i navedene odgovorne institucije za ostvarenje tih ciljeva za tekuću godinu. Program je osnovni dokument na temelju kojeg će NATO vrednovati napredak Hrvatske u procesu prilagodbe NATO-u te će činiti osnovu za izradu NATO-ova izvješća o napretku na područjima obuhvaćenim Godišnjim programom.

Vlada je donijela Uredbu za provedbu Carinskog zakona kojom se uređuju uvjeti za izdavanje obavijesti obvezujućih mišljenja za primjenu carinskih propisa; kriterij i postupak za selektivnu primjenu mjera carinskog nadzora i provjere u putničkom i robnom prometu; vrijednost robe do koje se može primijeniti i vrste roba na koje se može primijeniti jedinstvena carinska stopa na netrgovačku robu, koju putnik nosi sa sobom ili koju fizička osoba primi u pošiljci od druge fizičke osobe; uvjeti i način utvrđivanja carinske vrijednosti brzo pokvarljive robe, koja se uvozi za komisijsku prodaju te oblik, sadržaj i način podnošenja carinske deklaracije i drugih obrazaca koji se primjenjuju u carinskom postupku.

Donesena je Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od carine, kojom se uređuju uvjeti i postupak za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja carine pri puštanju robe u slobodni promet, a sukladno odredbama Carinskog zakona, dugih zakona te međunarodnih ugovora koji sadrže odredbe o oslobađanju od plaćanja carine.

Donesena je Uredba kojom se mijenja i dopunjuje Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2003. godinu. Osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda za javne vatrogasne postrojbe.

Donesena je i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za razdoblje rujan – prosinac 2003. godine.

Donesena je Odluka kojom se mijenja Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar. Proširuje se lučko područje na prostor zapadnog dijela poluotoka radi usklađivanja s Detaljnim planom uređenja prostora zapadnog dijela poluotoka.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti HŽ – Hrvatskim željeznicama d.o.o. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, u iznosu od 77.000.000,00 EUR, uz uvećanje za kamate i troškove. Također je donesena Odluka o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje HŽ – Hrvatskih željeznica d.o.o. kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, u iznosu od 77.000.000,00 EUR, za financiranje projekata u željezničkoj infrastrukturi.

Donesena je Odluka o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zageb, Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb i Zagrebačke banke d.d., Zagreb, u iznosu od 410.000.000,00 kuna.

Vlada je danas donijela i Odluku o najvišem iznosu novčane naknade za nezaposlenu osobu, kojom se ona utvrđuje u visini od 1.000,00 kuna mjesečno.

Vlada je utvrdila i Saboru uputila na daljnji postupak Prijedlog odluke o održavanju vojne vježbe bojevog topničkog gađanja Obrambenih snaga Slovenske vojske na državnom području Republike Hrvatske «ABS – Slunj 2003», koja bi se trebala održati na vojnom vježbalištu u Slunju, od 12. do 18. listopada 2003. godine.

Donesena je Odluka o darovanju nekretnine, hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata 100% - I. skupine.

Donesen je Zaključak o provedbi dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U pojedinim jedinicama lokalne samouprave potrebno je raspisati dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u njihovim predstavničkim tijelima, u cilju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, kojima se jamči i osigurava postizanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave kao i poštivanje prava na zastupljenost hrvatskog naroda u jedinicama gdje pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva.

Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Aneksa Ugovora o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima, o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Maljevac – Velika Kladuša, kao i Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Aneksa Ugovora o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima, o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Ličko Petrovo Selo – Izačić.

Prihvaćeno je Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju kontrole graničnog prometa u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu i Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju kontrole graničnog prometa u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu. Donesena je i Odluka kojom se mijenja Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o određivanju cestovnih graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Republike Mađarske.

Saboru je na donošenje po hitnom postupku upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja, radi usklađivanja s propisima Europske unije radi čega se predlaže osnivanje Državnog zavoda za zaštitu od zračenja.

Vlada je podnijela amandman na Konačni prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Budući da Konačni prijedlog zakona nije uredio situacije sukoba interesa u odnosu na osobe koje obavljaju neku samostalnu djelatnost, obrt ili djelatnost obiteljskog gospodarstva, Vlada smatra, a uzimajući u obzir rezultate rasprave iz radnih tijela Sabora i same rasprave u Saboru, da se odredbe ovog Zakona primjenjuju i na navedene slučajeve i to su dužni prijaviti Povjerenstvu, koje je ovlašteno voditi postupak prema odredbama ovoga Zakona. Dužnosnik nema pravo na plaću ako mu je prihod veći od dužnosničke plaće, a ukoliko mu je prihod manji ima pravo na razliku naknade između plaće i prihoda koji ostvaruje navedenim djelatnostima.

Vlada je donijela Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za odnosu i razvitak i/ili druge komercijalne banke, za praćenje financiranja novogradnje 131 za naručitelja Rapska plovidba d.d., Rab, u Brodogradilištu Viktor Lenac d.d., Rijeka, u iznosu od 5.130.000,00 EUR.

Vlada je informirana o održavanju Konferencije ministara kulture zemalja članica Međunarodne mreže za kulturne politike (Opatija, od 16. do 19. listopada 2003.) i Konferencije ministara kulture zemalja članica Vijeća Europe (Opatija, od 20. do 22. listopada 2003.).

Vlada je imenovala predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije za lijekove i medicinske proizvode i to mr.sc. Andru Vlahušića, ministra zdravstva, za predsjednika i Milu Hrabrić, Csabu Dohoczkya, doc.dr.sc. Nikicu Gabrića i prof.dr.sc. Miljenka Kapovića za članove Upravnog vijeća.

Dokumenti