67. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


Godišnje izvješće o konkurentnosti za 2002. godinu

Godišnje izvješće o konkurentnosti za 2002. godinu

Priopćenje sa zatvorene sjednice


Vlada je na svojoj zatvorenoj sjednici informirana o provedbi obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica. Pregledano je izvršavanje mjera utvrđenih Planom provedbe Sporazuma za razdoblje lipanj – prosinac 2003. godine.

Vlada je Saboru na drugo čitanje uputila Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava kojim se uređuje: povećanje praga za nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkih društava s 25% na 30%; rješavanje pitanja dodjele dionica pojedinih društava radnicima tih društava; brisanje odredbe koja bitno ograničava mogućnost ugovaranja prodaje i prijenosa dionica i koja uvodi pravnu nesigurnost; uskraćivanje prava glasa samo iz novostečenih dionica koje pripadaju ponuditelju te novostečenih dionica osoba koje s njim zajednički djeluju; ubrzanje postupka preuzimanja u slučaju kada stjecatelj nije obveznik prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika; izbjegavanje eventualne zlouporabe, odnosno manipulacije cijenom, u situaciji kad se očekuje preuzimanje nekog javnog dioničkog društva.

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o provedbi Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji. Zadužena su sva tijela u Republici Hrvatskoj nadležna za izgradnju, opremanje i uspostavu graničnih prijelaza za pogranični promet da ulože dodatni napor kako bi se maksimalno povećala efikasnost unutar nadležnih službi s ciljem da se proces uspostave graničnih prijelaza pojednostavi i ubrza.

Prihvaćeno je također Konačno izvješće o izvršenju Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava. Zaduženo je Ministarstvo financija – Porezna uprava da, prema dužnicima koji svoje obveze utvrđene ugovorom o nagodbi po Zakonu o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina i državnih jamstava ne podmiruju, pokrene postupke sukladno odredbama Zakona o platnom prometu i Stečajnog zakona. Također je zadužena Porezna uprava Ministarstva financija da s dužnicima, čiji su prijedlozi za nagodbu prihvaćeni, a imaju dug iz 2001. i 2002. godine i isti ne namire najkasnije do 31. prosinca 2003. godine, raskine ugovor o nagodbi te da pokrene postupke sukladno odredbama Zakona o platnom prometu i Stečajnog zakona. Ministarstvo financija će u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvom turizma, Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Ministarstvom pomorstva, prometa i veza te drugim nadležnim državnim tijelima (HZMO, HZZO, HZZ, HFP, DAB i HBOR) u roku od 15 dana izraditi i Vladi dostaviti kriterije i moguće varijante rješenja za trgovačka društva za koja nije postignuta nagodba o naplati potraživanja, a koja zapošljavaju veći broj radnika, imaju veći regionalni značaj i veće izglede za nastavak poslovanja.

Vlada je prihvatila i Konačno izvješće o provedbi otkupa seljačke pšenice roda 2003. godine te zadužila Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva da naknadu troškova otkupa i skladištenja isplati i onim tvrtkama koje su ugovorile proizvodnju pšenice roda 2003. godine sa seljačkim gospodarstvima prije donošenja Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 18. lipnja 2003. godine.

Donesena je Uredba kojom se mijenja i dopunjuje Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Tom se Uredbom propisuju posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti za Agenciju za zaštitu okoliša, Državni zavod za zaštitu prirode i Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa, a iz razloga jer se pojedina radna mjesta iz navedenih ustanova ne mogu podvesti pod jedinstvena radna mjesta iz članka 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Vlada je donijela Odluku o namjeni već izvršenog zaduženja u visini od 760.000.000,00 kuna po plasmanu obveznica Republike Hrvatske na domaćem tržištu kapitala. Sukladno članku 28. stavcima 2. i 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu, Vlada je za dio ukupnog deficita financiranja iskazanog u Financijskom planu Hrvatskih autocesta d.o.o. plasirala obveznice Republike Hrvatske na domaćem tržištu kapitala, u iznosu od 760.000.000,00 kuna. Sredstva koja će Hrvatskim autocestama d.o.o. biti odobrena, temeljem ugovora o korištenju sredstava, koristit će se za financiranje radova izgradnje autocesta Bosiljevo-Split, Zagreb-Goričan i Rupa-Rijeka, u okviru planiranih investicijskih ulaganja Društva u 2003. godini.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti Općini Sveti Lovreč za zaduženje kod Riječke banke d.d. Rijeka, u iznosu od 800.000,00 kuna na rok od šest godina uključujući poček od jedne godine.

Dana je suglasnost za zaduženje i Općini Veliko Trojstvo kod izvođača radova Hidroregulacije d.d., Bjelovar u iznosu od 900.000,00 kuna. Sredstva će se koristiti za izgradnju II. Faze vodoopskrbne mreže Općine prema Odluci Općinskog vijeća o zaduženju za 2003. godinu.

Također je dana suglasnost za zaduženje Gradu Velikoj Gorici kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, u iznosu od 25.220.000,00 kuna s rokom otplate kredita 7 godina, ne uključujući poček do 31.03.2005. godine.

Vlada je dala suglasnost za zaduženje i Gradu Slatini kod Slavonske banke d.d. Osijek, u iznosu od 12.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita 12 godina uključujući poček od 2 godine.

Dana je suglasnost za zaduženje i Gradu Rovinju kod Riječke banke d.d. Rijeka, u iznosu od 10.000.000,00 kuna s rokom otplate 10 godina uključujući poček od tri mjeseca od konačne iskorištenosti kredita, a najkasnije do 1. siječnja 2004. godine.
Vlada je dala suglasnost i državno jamstvo Hrvatskim autocestama d.o.o. za kreditno zaduženje kod grupe banaka (Deutsche Bank AG, Singapore Branch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Mizuho Corporate Bank Ltd.) uz osiguranje Nippon Export and Investment Insurance. Kredit iznosi 250.000.000,00 EUR, a koristit će se za financiranje radova na projektu autoceste Bosiljevo-Split, za dovršenje dionica od Zadra II do Prgometa u ukupnoj dužini od 86,34 km, čije se puštanje u promet planira do lipnja 2005. godine.


Vlada je Saboru na donošenje uputila Prijedlog odluke o održavanju multilateralne vojne vježbe «Adriatic Phiblex 04-2 Engineerex», čije je održavanje planirano od 15. veljače do 30. lipnja 2004. na području poligona «Eugen Kvaternik» Slunj i u okolici grada Slunja.

Donesena je Odluka o nastavku sudjelovanja hrvatskih vojnih promatrača u mirovnoj misiji UNAMSIL (Sierra Leone) kojom se u mirovnu misiju UN-a upućuje 10 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Vlada je također donijela Odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Republiku Liberiju radi pružanja humanitarne pomoći. Upućuju se tri pripadnika Oružanih snaga.

Vlada je donijela Odluku u svezi s izmjenama programa CARDS za 2001. godinu, kojom se prihvaća Odluka Europske komisije o provedbi Sporazuma o financiranju Programa CARDS za 2001. godinu, kojom se krajnji datum za sklapanje Ugovora za projekte ugovorene Sporazumom produljuje s 31. prosinca 2003. godine na 31. prosinca 2004. godine, a krajnji rok za izvršenje svih plaćanja u okviru sklopljenih ugovora s 31. prosinca 2004. godine na 31. prosinca 2005. godine. Ujedno se prihvaća i odluka Europske komisije o zamjeni Projekta tehničke podrške pri obnovi energetske infrastrukture u Ernestinovu u sklopu Programa CARDS za 2001. godinu, Projektom jačanja institucionalne sposobnosti i modernizacije infrastrukture na lokalnoj razini na području zaštite okoliša. Prihvaćen je i regionalni program CARDS 2003 i potpisivanje pisma dodjele programa.

Dana je suglasnost na izmjene i dopune Statuta Hrvatskog centra za razminiranje.

Prihvaćen je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Židovske zajednice u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa. Također je prihvaćen i Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Bugarske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, Hrvatske starokatoličke crkve i Makedonske pravoslavne crkve u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa. Predmetnim Ugovorima uređuju se odnosi na području odgoja, obrazovanja i kulture te dušobrižnička skrb za vjernike u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima, bolničkim i zdravstvenim ustanovama i ustanovama za socijalnu skrb.

Prihvaćena je izmjena Plana prijama vježbenika u državnu službu u urede državne uprave u županijama za 2002. i 2003. godinu.

Vlada je prihvatila Nacrt sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske udruge poslodavaca o načinu podjele troškova rada Instituta za razvoj managementa u dijelu prostora trgovačkog društva Kumrovec d.o.o.

Vlada je na svojoj zatvorenoj sjednici razriješila tajnicu ministarstva vanjskih poslova Tatjanu Kralj Draganić radi odlaska na novu dužnost.
Vinko Mladineo imenovan je tajnikom ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.
Igor Maričić imenovan je ravnateljem Agencije za promicanje izvoza i ulaganja. Za predsjednika Agencije imenovan je dr.sc. Ljubo Jurčić, za zamjenika predsjednika Tonino Picula, a članovima su imenovani prof.dr.sc. Mato Crkvenac, mr.sc. Pave Župan Rusković, Damir Polančec, Boris Garaj i Roberto Fattori.
Gordana Bračić Ružić razriješena je dužnosti pomoćnice ravnateljice Državnog zavoda za zaštitu obitelji radi odlaska na novu dužnost.
Draženka Meničanin razriješena je dužnosti zamjenice predstojnice Ureda za državnu imovinu na osobni zahtjev, a na tu je dužnost imenovana Snježana Martinović.
Ante Cvitanović ponovno je imenovan na dužnost ravnatelja Javne ustanove Park prirode Biokovo, a mr.sc. Ana Brkljačić za ravnateljicu Javne ustanove Park prirode Velebit.
Marina Ivica Matkovac imenovana je privremenom direktoricom Agencije za plovne putove unutarnjih voda.
Dr.sc. Josip Kolanović razriješen je dužnosti ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva radi odlaska u mirovinu, a na tu je dužnost imenovan dr.sc. Stjepan Ćosić.
Mr.sc. Vjekoslav Vierda imenovan je ravnateljem Zavoda za obnovu Dubrovnika.
Dr.sc. Roko Andričević imenovan je predsjednikom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a članovima su imenovani Gordana Valčić, Mirjana Papfava, Roman Nota, Amalija Ikšić i Nadan Vidošević.
Dr.sc. Damir Bakić razriješen je dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na osobni zahtjev, a na tu je dužnost imenovana mr.sc. Nada Kerovec.
Članovima Statističkog savjeta Republike Hrvatske Državnog zavoda za statistiku imenovani su mr.sc. Marijan Gredelj, mr.sc. Ljubinko Jankov, dr.sc. Velimir Rajković, Krunoslav Plačko, Marija Šabić, Nadan Vidošević, dr.sc. Željko Lovrinčević, dr.sc. Ivan Rimac, Željko Orsag, Vilim Ribič, prof.dr.sc. Vesna Brčić Stipčević i Đuro Tomljenović.
Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec razriješena je dužnosti predsjednice Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata, a dužnosti članova razriješeni su doc.dr.sc. Branko Malenica, prim.dr.sc. Nastija Kučišec, dr.sc. Jasna Skodlar i Ivo Afrić.
Prof.dr.sc. Igor Francetić razriješen je dužnosti predsjednika Hrvatskog zavoda za kontrolu lijekova, a dužnosti članova razriješeni su prof.dr.sc. Ivana Čepelak, prof.dr.sc. Zdravko Lacković, dr.sc. Paula Granić i prim.dr.sc. Slobodan Milutinović.
Dr. Biserka Sušilović Šalinović razriješena je dužnosti člana Stručnog povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti Ministarstva hrvatskih branitelja.
Ivan Medved imenovan je savjetnikom u kabinetu ministra zdravstva.