71. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Priopćenje sa zatvorene sjednice Vlade Republike Hrvatske


Vlada je na svojoj zatvorenoj sjednici danas informirana o provedbi obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica.

Prihvaćeno je Izvješće o stanju i načinu vođenja popisa birača u Republici Hrvatskoj. Zadužena su sva tijela državne uprave nadležna za prikupljanje i dostavu podataka potrebnih za vođenje popisa birača na dosljedno izvršavanje zakonom utvrđenih obveza.

Donesena je Uredba o pripajanju Veleučilišta u Splitu Sveučilištu u Splitu. Sveučilište u Splitu preuzima sve poslove te sve zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, pismohranu, sredstva za rad, financijska sredstva, kao i prava i obveze Veleučilišta u Splitu. Studenti Veleučilišta postaju studenti Sveučilišta u Splitu. Studiji Veleučilišta u Splitu postaju stručnim studijima Sveučilišta u Splitu.

Vlada je danas donijela Uredbu o osnivanju Hrvatskog športskog muzeja, kao javne ustanove od interesa za Republiku Hrvatsku.

Donesena je Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja. Cijena se određuje na temelju postotnog udjela mišićnog tkiva utvrđenog klasiranjem svinjskih polovica na liniji klanja. Klasiranje svinjskih polovica na liniji klanja obavlja se na temelju Pravilnika o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica.

Vlada je donijela Odluku kojom se dopunjuje Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda, na način da se od već utvrđene kvote od 40.000 tona krumpira, 8.000 tona odnosi isključivo iz zemalja članica Europske unije.

Donesena je i Odluka o davanju bespovratne žurne pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda izazvanih tučom u 2003. godini, u iznosu od 4.439.507,00 kuna, sukladno zaključku Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Iznos je osiguran u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju posebnog interesa za iznimnu nabavu usluga poslovnog savjetovanja za provedbu Programa poboljšanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Utvrđuje se posebni interes za iznimnu nabavu usluga poslovnog savjetovanja Ministarstva gospodarstva, za provedbu Programa poboljšanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te se ovlašćuje Ministarstvo gospodarstva da sklopi ugovor na tri godine s cijenom ugovorenih usluga u iznosu od 2.000.000,00 EUR s tvrtkom Deloitte & Touche, Zagreb, izravnom pogodbom, a sukladno smjernicama Programa.

Donesena je Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu i to za preraspodjelu sredstava za rashode poslovanja u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Dana je suglasnost za dodjelu bespovratne potpore ma teret Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske Gradu Vrlici, za projekt «Izgradnja infrastrukture u radnoj zoni Kosore», u iznosu od 2.525.000,00 kuna. Također je dana suglasnost za dodjelu bespovratne potpore na teret Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske Gradu Otočcu, za projekt izgradnje «Poslovne zone Otočac», u iznosu od 2.588.000,00 kuna.

Paketom Odluka dana je suglasnost za zaduženje: a) Požeško-slavonskoj županiji, kod Slavonske banke d.d., Osijek, u iznosu od 11.000.000,00 kuna, za realizaciju projekta «Izgradnja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta»; b) Gradu Rijeci kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, u iznosu od 6.000.000,00 kuna, za financiranje kapitalnih projekata; c) Gradu Karlovcu kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, u iznosu od 7.448.100,00 kuna, za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture i d) Općini Križ za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, u iznosu od 3.000.000,00 kuna, za financiranje kapitalnog projekta «Izgradnja vodovodne mreže na području Općine Križ».

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti za prodaju dionica trgovačkog društva Koteks d.d., Split, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Radi se o prodaji 101.754 dionica Koteksa, nominalne vrijednosti 10.175.400,00 kuna, javnim natječajem, po prodajnoj cijeni od 60% nominalne vrijednosti ili 60,00 kuna po dionici, odnosno po sniženom iznosu od 6.105.240,00 kuna, sukladno uvjetima Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi.

Dana je suglasnost Klinici za plućne bolesti «Jordanovac», Zagreb za stjecanje nekretnina i provedbu postupka nabave usluga projektiranja.

Vlada je dala suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Park prirode Učka.

Donesena je Odluka o raspisivanju dopunskih odnosno ponovljenih izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i Odluka o raspisivanju ponovljenih izbora za predstavnika nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izbori će se održati u nedjelju, 14. prosinca 2003. godine.

Vlada je donijela i Odluku o raspisivanju dopunskih izbora za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, kao i o raspisivanju dopunskih izbora za predstavnike hrvatskog naroda u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave. Izbori će se održati u nedjelju, 14. prosinca 2003. godine.

Donesene su Odluke o raspisivanju izbora za Općinska vijeća općina Viškovci, Kijevo, Tounj, Radoboj i Lobor.

Vlada je raspustila Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice jer u zakonom određenom roku nije izabran novi općinski načelnik. Petar Žitnjak imenovan je povjerenikom Vlade u Općini Stubičke Toplice.

Raspušteno je i Općinsko vijeće Općine Gvozd, iz razloga što u roku od 3 dana od dana iskazanog nepovjerenja dosadašnjem načelniku nije izabran novi općinski načelnik. Milan Milašin imenovan je povjerenikom Vlade u Općini Gvozd.

Vlada je odobrila dodatna sredstva na teret Tekuće zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu u iznosu od 9.500.000,00 kuna, Ministarstvu gospodarstva za podmirenje dospjelih obveza u postupku prodaje 25% + jedne dionice INA – Industrije nafte d.d., Zagreb.

Dodijeljene su novčane nagrade športašima za osvojenu srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u plivanju 2003. godine. Gordanu Kožulju dodjeljuje se 70.000,00 kuna neto, kao priznanje za osvojeno drugo mjesto i srebrnu medalju u olimpijskoj disciplini plivanje na 200 metara leđno na Svjetskom prvenstvu u plivanju. Stručnim športskim radnicima hrvatske plivačke reprezentacije dodjeljuju se nagrade u neto iznosu i to: treneru Alexandru Seleznevu 56.000,00 kuna, liječniku Tomislavu Kukinu 52.500,00 kuna i fizioterapeutu Dejanu Suboti 52.500,00 kuna.

Dana je suglasnost Hrvatskom olimpijskom odboru – Savezu športova Ličko-senjske županije za održavanje međunarodne športske priredbe «Igre prijateljstva 2003», koja će se održati u Gospiću 25. i 26. listopada 2003. godine.

Vlada je donijela Uredbu kojom se prihvaća izmjena Sporazuma o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja. Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja je organizacija nastala u okviru Organizacije za hranu i poljoprivredu UN (FAO) 1949. godine, s ciljem zajedničkog upravljanja djeljivim i obnovljivim resursima Sredozemlja i unaprjeđivanja statusa i položaja ribarstva u bazenu. Izmjene je odobrio Savjet FAO-a rezolucijom 3/113, na sjednici održanoj od 4. do 6. studenog 1997. godine.

Donesena je Odluka kojom se pokreće postupak za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima. Isti se postupak pokreće za sklapanje takvog ugovora i s Vladom Ruske Federacije.

Vlada je prihvatila Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak. Donesena je Odluka kojom se mijenja Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak na imovinu.

Donesena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima.

Vlada je donijela i Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o suradnji na području zdravstva i medicine.

Donesena je Uredba kojom se mijenja Uredba o Savjetu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima i Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima. Sjednice Savjeta saziva i vodi predsjednik Vlade Republike Hrvatske, koji je ujedno i predsjednik Savjeta ili član Savjeta kojeg on ovlasti. Savjet se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Savjet u užem sastavu čine predsjednik Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade zadužen za unutarnju politiku, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Vlada je odobrila sredstva na teret Tekuće zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu u iznosu od 320.000,00 kuna, za početak rada ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Olgica Spevec razrješuje se s 28. listopada dužnosti pomoćnice ministra gospodarstva radi odlaska na novu dužnost. Tijana Cvitković, Silvija Trgovec Greif, Tomislav Poljuh, Blaženka Gogić i Vesna Mihanović, razrješuju se dužnosti članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditeton, a novim se članovima imenuju Iskra Milun, Renata Škudar, Spomenka Milošević, Suzana Sušanj, Silvija Trgovec Greif i Ružica Tadić. Dužnosti dosadašnjih članova Nadzornog odbora INA-e razrješuju se Slavko Linić, mr.sc. Božidar Pankretić, mr.sc. Damir Kuštrak, Roman Nota, Damir Vrhovnik i Damir Pešut, a na ta se mjesta imenuju Slavko Linić, Željko Pecek, mr.sc. Damir Kuštrak i Christian Panjol Tuflija. Melita Štrbić imenovana je savjetnicom u Kabinetu ministra pomorstva, prometa i veza.