77. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Točka 1.
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. Prijedlog odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 2. Prijedlog operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2005. godinu
 3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti prirode (EU)
 4. Prijedlog uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (EU)
 5. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1456 (2003) za Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u Republici Hrvatskoj, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 6. Prijedlog projekta obnove i modernizacije putničke i izletničke flote za hrvatske privatne brodare – male poduzetnike
 7. Točka 7.
  1. Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje nekretnina u izvanknjižnom vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju, radi prijenosa u vlasništvo Gradu Glini, radi osnivanja Poduzetničke zone Željezara
  2. Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje nekretnina Hrvatskog fonda za privatizaciju, radi prijenosa u vlasništvo Općini Veliki Grđevac, radi osnivanja Poduzetničke zone Bregovci
 8. Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica i trgova u Općini Plaški, Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna proračuna za 2004. i Odluke o načinu naknade manjka prihoda Proračuna za 2004., koje je Općinsko vijeće Općine Plaški donijelo na sjednici održanoj 21. ožujka 2005. godine
 9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u nadzoru državne granice
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu
 11. Točka 11.
  1. Prijedlog odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
  2. Prijedlog odluke o imenovanju članova Državnog izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članova Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članova Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, voditelja radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora - pravne stečevine Europske unije, članova Ureda glavnog pregovarača i članova Tajništva pregovaračke skupine


Točka 1.
 1. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 2. Prijedlog odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prijedlog odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prijedlog operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2005. godinu

Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti prirode (EU)

Prijedlog uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (EU)

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1456 (2003) za Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u Republici Hrvatskoj, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog projekta obnove i modernizacije putničke i izletničke flote za hrvatske privatne brodare – male poduzetnike

Točka 7.
 1. Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje nekretnina u izvanknjižnom vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju, radi prijenosa u vlasništvo Gradu Glini, radi osnivanja Poduzetničke zone Željezara
 2. Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje nekretnina Hrvatskog fonda za privatizaciju, radi prijenosa u vlasništvo Općini Veliki Grđevac, radi osnivanja Poduzetničke zone Bregovci


Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje nekretnina u izvanknjižnom vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju, radi prijenosa u vlasništvo Gradu Glini, radi osnivanja Poduzetničke zone Željezara

Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje nekretnina Hrvatskog fonda za privatizaciju, radi prijenosa u vlasništvo Općini Veliki Grđevac, radi osnivanja Poduzetničke zone Bregovci

Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica i trgova u Općini Plaški, Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna proračuna za 2004. i Odluke o načinu naknade manjka prihoda Proračuna za 2004., koje je Općinsko vijeće Općine Plaški donijelo na sjednici održanoj 21. ožujka 2005. godine

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u nadzoru državne granice

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

Točka 11.
 1. Prijedlog odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
 2. Prijedlog odluke o imenovanju članova Državnog izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članova Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članova Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, voditelja radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora - pravne stečevine Europske unije, članova Ureda glavnog pregovarača i članova Tajništva pregovaračke skupine


Prijedlog odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Prijedlog odluke o imenovanju članova Državnog izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članova Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članova Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, voditelja radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora - pravne stečevine Europske unije, članova Ureda glavnog pregovarača i članova Tajništva pregovaračke skupine

Dokumenti