218. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se danas, 19. svibnja 2023., u 10 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za poplave             
 
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                 
 
 1. 3.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
 
3.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023.  godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu za:
 
            a)         Hrvatske vode
            b)         Hrvatske ceste
            c)         Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
            d)         Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
            e)         Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
            f)         Centar za restrukturiranje i prodaju
            g)         Hrvatske autoceste
            h)         HŽ Infrastrukturu
 
3.3.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu s izvornim planom
 
 
3.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu po korisnicima proračuna
 
3.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
 
3.6.      Analitički prikaz izmjena i dopuna podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu                             
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu                            
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                   
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o mirnom rješavanju sporova (EU)          
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu                                                                                                         
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane                                                                                                   
 
 1. Prijedlog odluke o donošenju Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini                                                        
 
 1. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Velika Gorica u svrhu izgradnje sportskog rekreacijskog centra za potrebe razvoja i edukacije sportaša, trenera i sveobuhvatne nužne logistike (nogometnog kampa)
                       
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za izmjene državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula, za izgradnju broda Nov. 535
 
 1. Prijedlog odluke o potpori sudjelovanju djece iz Janjeva, Republika Kosovo, u “Maloj školi hrvatskoga jezika i kulture” u 2023. godini                                   
 
 1. Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za pripremu i organizaciju Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini                                                                                                                      
 2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“                                                                       
 
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje ugovora o kupoprodaji poslovno-proizvodnog kompleksa u Ozlju u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje                                          
 
 
 1. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bedekovčina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                            
 
 1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika                                                                                                          
 
 1. a)         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike                                                               
 
 1. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike   Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. godinu    
            b)         Godišnje financijske izvještaje Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2022. godinu                                                                                              
            c)         Izvješća o obavljenim financijskim revizijama pučkih otvorenih učilišta   
 
 1. Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju           
 
 1. Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2022. godinu                                                                             
 
 1. Šesto periodično izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina                                                                                                   
 
 1. Izvješće o aktivnostima Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj za 2022. godinu                                                              
 
 1. Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme za 2022. godinu i Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2022. godini                                                                                                                            
 
 1. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
a)         svečanom Akademijom povodom Dana Hrvatske obrtničke komore        
b)         Drugim hrvatskim kongresom o biosigurnosti i biozaštiti s međunarodnim sudjelovanjem.                                                                               
 
 

 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 22. svibnja 2023.                                               
b)         Vijeće za konkurentnost (istraživanje i svemir) (COMPET – Research and Space), 23. svibnja 2023.                                                                         
c)         Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC - Defence),
 23. svibnja 2023.                                                                                       
d)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 22. svibnja 2023.                              
e)         Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC - Trade), 25. svibnja 2023.
                                                                                                                   
 1. Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u NATO (povjerljivo)                
 
 1. Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)             
 
 1. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće                                                                                                              
 
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Najave