Održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske održala je danas telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Rješenje o odobrenju sredstva na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu.

Vlada Republike Hrvatske održala je danas telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Rješenje o odobrenju sredstva na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu.

Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu ( Narodne novine, broj 171/2004), Razdjela 025 – Ministarstvo financija, Glave 02506, Ministarstvo financija – ostali izdaci države, Aktivnosti 539019 – Proračunska zaliha Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu, 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve, odobrava se Hrvatskom Caritasu iznos od 1.500.000,00 kuna, kao pomoć stanovništvu Islamske Republike Pakistan, ugroženom posljedicama potresa.
Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Ministarstvo financija.
Pisane vijesti