Priopćenje sa zatvorenoga dijela 13. sjednice Vlade

Vlada je danas na zatvorenome dijelu svoje 13. sjednice utvrdila stajališta za Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 8. i 9. listopada 2020. te za Vijeće za vanjske poslove (FAC), 12. listopada 2020. Također, utvrđena su stajališta za Vijeće za opće poslove (GAC), 13. listopada 2020. te za Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 13. listopada 2020. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je usvojila usmeno Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec rujan 2020. te je usmeno izvještena i o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020.
 
Raspravljena su i kadrovska pitanja.
 
Donesena je odluka kojom se umjesto dosadašnjeg člana Vlade dr.sc. Davora Božinovića, Tomu Medveda određuje novim članom Vlade Republike Hrvatske zaduženog za nacionalnu sigurnost, a koji ujedno obavlja dužnost predsjednika Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija. Stupanjem na snagu spomenute Odluke prestaje važiti Odluka Vlade Republike Hrvatske od 18. lipnja 2020.
 
Državnoj službenici Anji Jelavić povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju u Ministarstvu kulture i medija, a dano joj je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove u tom Ministarstvu, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
 
Državna službenica Nevena Tudor Perković ovlaštena je za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za razvoj kulture i umjetnosti u Ministarstvu kulture i medija, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Povučeno je ovlaštenje državnoj službenici Ivani Prgin za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za arhive, knjižnice i muzeje u Ministarstvu kulture i medija. Državna službenica mr.sc. Anuška Deranja Crnokić ovlaštena je za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za arhive, knjižnice i muzeje u tom Ministarstvu, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Državni službenik Ivica Šušak ovlašten je za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
 
 
 

Pisane vijesti