Sjednica Vlade: Predsjednik i članovi uprave strateških tvrtki birat će se javnim natječajem ili putem agencija

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/travanj/13 travnja/DSC_2076.jpg

Prvi potpredsjednik Vlade kazao je da se nova Uredba donosi budući da Zakon ne predviđa mogućnost da se odabir kandidata provede putem javnog natječaja i posredovanjem specijaliziranih agencija u istom postupku, već na jedan ili na drugi način.

Vlada Republike Hrvatske danas je održala svoju, 14. po redu, sjednicu.

Ministar gospodarstva Tomislav Panenić kazao je da je će se predloženim Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova implementirati Direktiva Europske unije i osigurati provođenje Uredbe o on-line rješavanju potrošačkih sporova. Naime, razlike među državama članicama u pogledu dostupnosti, kvalitete i svjesnosti o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova čine jedan od razloga zbog kojih se mnogi potrošači suzdržavaju od prekogranične kupovine, a trgovci od prekogranične prodaje. Upravo iz navedenih razloga, implementacijom Direktive u nacionalna zakonodavstva želi se postići ujednačena praksa alternativnog rješavanja svih potrošačkih sporova putem kvalificiranih tijela, bez obzira radi li se o prekograničnim ili domaćim potrošačkim sporovima. S druge strane, Uredbom je propisano rješavanje potrošačkih sporova putem Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova, koja nudi jednostavno, učinkovito, brzo i jeftino alternativno rješenje sporova koji nastaju isključivo iz prekograničnih on-line transakcija. Ministar je istaknuo da je potrebno što hitnije donijeti Zakon, jer je rok bio 9. srpnja 2015. godine te je Europska komisija započela postupak protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava.

O Prijedlogu zakona o provedbi uredbe Europske unije iz područja platnog prometa govorio je ministar financija Zdravko Marić. Kazao je da se Uredbom nastoji riješiti problem visokih i različitih međubankovnih naknada u državama članicama Europske unije, kako bi se pružateljima platnih usluga omogućilo da svoje usluge pružaju na prekograničnoj osnovi, a potrošačima i trgovcima korištenje prekograničnih platnih usluga. U tu svrhu propisuju se maksimalne gornje granice međubankovnih naknada za nacionalne i prekogranične platne transakcije na temelju platnih kartica. Međubankovna naknada za transakcije debitnim karticama ne smije premašiti 0,2% vrijednosti transakcije po transakciji, dok međubankovna naknada za transakcije kreditnom karticom ne smije premašiti 0,3% vrijednosti transakcije po transakciji.

Ministar poljoprivrede Davor Romić predstavio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava. Projektom će se unaprijediti, obnoviti i dograditi postojeći sustav zaštite od poplava kako bi se smanjili rizici od poplava širom Republike Hrvatske i ostvarila viša razina zaštite stanovništva na prioritetnim riječnim slivovima u Republici Hrvatskoj, a bit će konkretnije usmjeren na stanovništvo koje živi na području visokog rizika od poplava na oba vodna područja, vodnom području rijeke Dunav i jadranskom vodnom području. Sastojat će se od provedbe 25 infrastrukturnih projekata unutar 15 slivova/sustava identificiranih kao prioritetni, a procijenjena vrijednost projekta je 80 milijuna eura, uključujući PDV, od čega bi se 50 posto financiralo predmetnim zajmom, a 50 posto iz izvornih prihoda Hrvatskih voda. Provedba je predviđena u razdoblju od 2015.-2018. godine.

Ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović predložila je izmjene i dopune Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, kojima bi se ukinula određena prava, poput prava na ured, osobnog vozača i službeno osobno vozilo i mogućnost trajnog korištenja tih prava na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, ali bi se nadalje osiguralo korištenje prava na fizičku zaštitu sukladno posebnim propisima, na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, u istom opsegu uz mogućnost trajnog korištenja. Također, predlaže se vremensko ograničenje korištenja Ureda na 5 godina. Provedbom ovoga Zakona ostvarit će se uštede u državnom proračunu u iznosu od cca 600.000 tisuća kuna godišnje.

Prihvaćeno je Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu. Predstavljajući Izvješće, prvi potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko istaknuo je da je Državni ured za upravljanje državnom imovinom u 2015. godini započeo niz multidisciplinarnih aktivnosti na višegodišnjem projektu izgradnje i implementacije informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) kao podatkovnoj i programskoj nadogradnji postojećeg Registra državne imovine i njegove transformacije iz administrativnog u upravljački informacijski sustav, pridonoseći time široj informatizaciji javne uprave.
 
Vlada je na sjednici donijela Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Prvi potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko podsjetio je da važeća Uredba o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku donesena 14. listopada 2015. godine. Ona propisuje da će se imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku obavljati putem javnog natječaja u kojem sudjeluju specijalizirane agencije za profesionalni odabir kandidata. Navedene odredbe su izravnoj koliziji s odredbom članka 17. stavak 5. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske koja navodi da se odabir kandidata provodi putem javnog natječaja ili posredstvom specijalizirane agencije. Prvi potpredsjednik Vlade pojasnio je da se nova Uredba donosi budući da Zakon ne predviđa mogućnost da se odabir kandidata provede putem javnog natječaja i posredovanjem specijaliziranih agencija u istom postupku, već na jedan ili na drugi način, te kako postojeća Uredba postupak izbora kandidata čini kompliciranim, vremenski dugotrajnim i praktično neprovedivim. Novom Uredbom pojednostavljuje se i ubrzava postupak izbora kandidata te se propisuje da se članovi uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku biraju putem javnog natječaja ili posredstvom specijaliziranih agencija, a sve uz jasno određene i kratke rokove. Odluku za koja trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku će se članovi uprave birati posredstvom specijaliziranih agencija donosi Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima.

Također, donesena je i Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. S obzirom da se donosi nova Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja je usklađena s odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i kojom se preciznije određuju uvjeti koje kandidati za članove uprava moraju ispunjavati, potrebno je u tom dijelu uskladiti odredbe Odluke s odredbama nove Uredbe. Prvi potpredsjednik Vlade pojasnio je da će se na taj način postići jednakost kriterija za izbor kandidata za članove nadzornih odbora i kandidata za članove uprava i izbjeći situacija u kojoj bi kriteriji za izbor kandidata za članove nadzornih odbora bili stroži ili blaži od kriterija za izbor kandidata za članove uprava.

Ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić predstavila je Prijedlog za dopunu očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na zahtjev za dostavu obavijesti u vezi s pokretanjem postupka izmjena, dopuna ili donošenja novog Obiteljskog zakona. Ministrica Juretić izvijestila je da je Vlada Republike Hrvatske aktom od 17. veljače 2016. godine dostavila Ustavnom sudu očitovanje u kojem je obavijestila Ustavni sud Republike Hrvatske da će putem nadležnog Ministarstva socijalne politike i mladih osnovati radnu skupnu stručnjaka na području obiteljsko-pravne zaštite, koji će razmotriti sve učinke koje je Obiteljski zakon do sada proizveo. Naglasila da je radna skupina bila sastavljena od velikog broja relevantnih stručnjaka različitih profesija, teoretičara i praktičara iz različitih područja primjene Obiteljskog zakona, i to od socijalnih radnika, sudaca, odvjetnika, predstavnika udruga i profesionalnih udruženja, nezavisnih stručnjaka i predstavnika akademske zajednice. Ujedno, značajno je napomenuti da je, prije donošenja prijedloga i mišljenja radne skupine, provedena stručna rasprava, u kojoj je sudjelovao veliki broj stručnjaka teoretičara i praktičara iz cijele Republike Hrvatske, i to 79 centara za socijalnu skrb, znatan broj sudaca i odvjetnika, udruga koje pružaju pomoć u slučajevima obiteljsko-pravne naravi, profesionalnih udruženja, nezavisnih stručnjaka, kao i predstavnika akademske zajednice. Ministrica Juretić kazala je da je radna skupina, koja je 11. travnja 2016. godine završila sa svojim radom, napravila zaključke koji upućuju na to da je sadašnji Obiteljski zakon neprimjenjiv, nedorađen i kompliciran te da izaziva pomutnju u samom radu stručnjaka. Slijedom navedenoga, donesen je zaključak da je potrebno pokrenuti postupak donošenja novog Obiteljskog zakona.
 
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade