Vlada donijela Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/kolovoz/19 kolovoza/DSC_8715.jpg

Na današnjoj, 36. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2016. godine.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar kazao je da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine nastavlja s programom sufinanciranja redovitih učenika srednjih škola. Sredstva za sufinanciranje troškova međumjesnog javnog linijskog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za razdoblje rujan - prosinac 2016. godine osigurana su u Državnom proračunu za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu u visini od 120.000.000 kuna. Pravo na sufinanciranje 75 posto troškova međumjesnog javnog prijevoza, kao i u prethodnom razdoblju, ostvarivali bi učenici koji su u školskoj godini 2016./2017. upisali i redovito pohađaju srednju školu, koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta odnosno boravišta do adrese škole iznosi više od 5 kilometara. Učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi financirat će se 100 posto cijene mjesečne učeničke karte.

Ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović predstavila je Odluku o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Predmetnom Odlukom utvrđuje se obveza rada ureda države uprave u županijama i Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba, odnosno službenika koji rade na pripremi, provjeri i izradi popisa birača te izdavanju potvrda za glasovanje, u sljedeće dane: 27. kolovoza 2016. godine od 8,00 do 14,00 sati i 31. kolovoza 2016. godine do 24,00 sata te 11. rujna 2016. godine, na dan održavanja izbora, za sve vrijeme glasovanja od 7 do 19 sati. Za vrijeme održavanja izbora u sjedištima diplomatsko-konzularnih ureda Republike Hrvatske u subotu 10. rujna 2016. godine radit će službenici u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Državnim službenicima i namještenicima za rad u dane određene ovom Odlukom isplatit će se naknada sukladno odredbama Kolektivnog ugovora. Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu.
 
Povodom humanitarne krize izazvane snažnim poplavama, donesena je i Odluka o pružanju humanitarne pomoći Republici Makedoniji u ukupnoj vrijednosti od 200.000,00 eura. Ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač izvijestio je da su u Republici Makedoniji snažne kiše uzrokovale poplave koje su rezultirale gubitkom ljudskih života te značajnim štetama u nastanjenim područjima i poljoprivrednim zemljištima u Skopju i Tetovu, odnosno njihovim prigradskim naseljima. Poštujući načela humanosti, solidarnosti i uzajamne odgovornosti, sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova predlaže pružanje humanitarne pomoći u navedenom iznosu uplatom na račun koji je Vlada Republike Makedonije otvorila u tu svrhu.

Obrazlažući Odluku o dodjeli na privremeno korištenje dva stambena kontejnera iz strateških robnih zaliha Gradu Osijeku za smještaj obitelji, ministar gospodarstva Tomislav Panenić kazao je da je Ministarstvo gospodarstva – Ravnateljstvo za robne zalihe zaprimilo zahtjev Grada Osijeka za privremeno korištenje dva stambena kontejnera za zbrinjavanje višečlane obitelji sa malodobnom djecom kojoj je 28. lipnja 2016. godine uslijed požara izgorjelo krovište, stropovi kuće i namještaj. Navedenom Odlukom predlaže se dodjela na privremeno korištenje dva stambena kontejnera uz sljedeće uvjete: kontejneri se će koristiti bez naknade, na rok od jedne godine, uz mogućnost produženja roka do rješavanja stambenog pitanja na drugi način i da za vrijeme korištenja Grad Osijek snosi troškove tekućeg i investicijskog održavanja kontejnera. Isto tako, Grad Osijek osigurat će priključak električne energije za stambene kontejnere. Troškove prijevoza kontejnera u iznosu 4.625,00 kuna podmirit će Ministarstvo gospodarstva.

Ministar branitelja Tomo Medved predstavio je Odluku o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo branitelja. Odredbom članka 49. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisano je da će Vlada Republike Hrvatske odlukom prenijeti na Ministarstvo branitelja pravo upravljanja stanovima i kućama u vlasništvu Republike Hrvatske, a na upravljanju:  Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva pravosuđa, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Hrvatskih voda, pravne osobe za upravljanje vodama Zagreb, Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. HRVI iz Domovinskog rata i supruga umrlog HRVI iz Domovinskog rata, koji koriste stanove u vlasništvu Republike Hrvatske, koji se ovim prijedlogom Odluke prenose na upravljanje Ministarstvu branitelja, podnijeli su zahtjeve za kupnju stana tijelima koji upravljaju predmetnim stanovima. Ministar Medved kazao je da su navedena tijela o istome izvijestila Ministarstvo branitelja i dostavila popis osoba koje koriste te stanove s podnesenom dokumentacijom, a sve sukladno članku 30. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata. Predmet prijenosa je pet stanova (u Rogotinu, Šibeniku i Karlovcu i dva u Osijeku).

Donesena je i Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Čeminac. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2016. temeljem članka 84. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi raspustila Općinsko vijeće Općine Čeminac zbog neodržavanja sjednice Općinskog vijeća duže od 3 mjeseca radi nedostatka kvoruma. „Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 2. listopada 2016. godine“, kazala je ministrica uprave Jurlina Alibegović.

Dana je suglasnost Gradu Kraljevici za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d. u iznosu od 1.800.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od tri godine, za financiranje rekonstrukcije i proširenja zdravstvene stanice u Kraljevici. Suglasnost je dana i Gradu Kastvu za zaduženje kod Société Générale - Splitska banka d.d., Split u iznosu od 10.920.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od 10 godina, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta Dječji vrtić i jaslice. Također, dana je suglasnost Gradu Čakovcu za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar u iznosu od 8.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od sedam godina za financiranje kapitalnog projekta sanacije cesta na području Grada Čakovca nakon izvođenja kanalizacije. Gradu Kutini dana je suglasnost za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 3.550.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od pet godina, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih investicija. I na kraju, dana je suglasnost Općini Šenkovec za zaduženje kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, u iznosu od 4.500.000,00, s rokom otplate kredita od pet godina za financiranje rekonstrukcije i izgradnje prometnica na području Općine Šenkovec.
 
Ministar financija Zdravko Marić izvijestio je da se na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu odobrava Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, druga rata u iznosu od 15.000.000,00 kuna za uslugu udomljavanja, korištenja, prilagodbe, proširenja i održavanja informatičkog sustava za podršku izborima te uslugu organizacije provedbe informatičke podrške izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2016., kao i za uslugu tiskanja i distribucije glasačkih listića, obrazaca i glasačkih kutija za provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 2016. Primatelj sredstava dužan je, po utrošku odobrenih sredstava, Ministarstvu financija dostaviti izvješće o zakonitom, namjenskom i svrhovitom utrošku dodijeljenih sredstava proračunske zalihe. Izvješće mora sadržavati obrazloženje namjenski utrošenih sredstava te kopije računa i izvoda kojima se potvrđuje da su računi podmireni. Neutrošena i nenamjenski utrošena sredstva proračunske zalihe primatelj sredstava dužan je vratiti u državni proračun.
 
Prihvaćeno je Izvješće o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2015. godinu, koje je Upravno vijeće Zavoda za unapređivanje zaštite na radu donijelo na sjednici održanoj 20. svibnja 2016. godine te Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana za 2015. godinu.
 
I na kraju, Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Programom kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela za godine 2016. - 2019., potpisanim u Jeruzalemu, 30. svibnja 2016. godine. 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade