Vlada donijela Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/srpanj/13 srpnja/DSC_7637.jpg

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković pojasnio je da su glavni strateški ciljevi Strategije do 2020. godine pokrivenost pristupnim mrežama sljedeće generacije, koja omogućuje pristup internetu brzinama od najmanje 30 Mbit/s za sve stanovnike Republike Hrvatske.

Na početku današnje 31. sjednice, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković izvijestio je da Vlada idući tjedan neće zasjedati, a iduća sjednica održat će se za dva tjedna.

U svrhu provedbe članka 83. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, a u cilju usklađivanja sa svim obvezama koje proizlaze iz Direktive 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Komunikacije Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o ocjenjivanju nacionalnih propisa o pristupu profesijama, Vlada je donijela Akcijski plan u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine. U izradi Akcijskog plana sudjelovali su predstavnici svih relevantnih nadležnih središnjih tijela državne uprave, uz podršku i suradnju nadležnih strukovnih organizacija. Zamjenik ministrice rada i mirovinskoga sustava Ante Vučić kazao je da je svrha donošenja Akcijskog plana pokrenuti pozitivne promjene u pristupu i obavljanju reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. Promjene su usmjerene k olakšanom pristupu i obavljanju profesija kako bi nositelji stručnih kvalifikacija imali veće mogućnosti zapošljavanja na europskom unutarnjem tržištu, uz uvjet održavanja kvalitete u pružanju usluga radi zaštite krajnjih primatelja usluga, odnosno potrošača. Prihvaćanjem Akcijskog plana ne stvaraju se nove financijske obveze, već je riječ o financijskim sredstvima koja su planirana i već osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, na aktivnostima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Donesena je Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine, s 13 fokusiranih mjera iz Akcijskog plana koji je sastavni dio Strategije, a kojima se utvrđuju područja djelovanja te jasne odrednice i obveze tijela javne vlasti u ostvarivanju strateških ciljeva. Ovim se mjerama omogućuje potreban nastavak i ubrzanje aktivnosti u području razvoja širokopojasne elektroničke komunikacijske infrastrukture, kako bi se stvorili preduvjeti za ubrzani gospodarski rast i novo zapošljavanje u cilju razvoja digitalnog gospodarstva, koje može ostvariti konkurentne prednosti na jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković pojasnio je da su glavni strateški ciljevi Strategije do 2020. godine pokrivenost pristupnim mrežama sljedeće generacije, koja omogućuje pristup internetu brzinama od najmanje 30 Mbit/s za sve stanovnike Republike Hrvatske, te da najmanje 50% kućanstava Republike Hrvatske budu korisnici usluge pristupa internetu brzinom od najmanje 10 Mbit/s. Nadzor i praćenje provedbe Strategije provodi se putem Povjerenstva za praćenje provedbe Strategije, koje se osniva pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, te kroz dva izvješća o provedbi Strategije, koja se dostavljaju Vladi Republike Hrvatske na prihvaćanje, i to 2019. godine za razdoblje od 2016. do 2018. godine, te 2021. godine za razdoblje od 2019. do 2020. godine.
 
Također, donesen je i Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture kazao je da se radi o provedbenom programu koji je usmjeren na ostvarenje strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj i Digitalnom agendom za Europu. Programom se daju upute i smjernice kojima se nositelje pojedinačnih projekata na lokalnoj i regionalnoj razini upućuje na optimalni pristup razradi tih projekata, u svrhu poticanja daljnjeg razvoja tržišta elektroničkih komunikacija. Ovaj Program ujedno predstavlja i program državnih potpora koji je nakon provedenog postupka provjere usklađenosti odobrila Europska komisija donošenjem odluke o usklađenosti s pravilima državnih potpora od 25. siječnja 2016. godine.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Božo Petrov predstavio je Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2012. do 2015. godine, za 2015. godinu. Svrha sastavljanja ovakvog Izvješća je sustavno praćenje provedbe aktivnosti pojedinih državnih tijela u području suzbijanja trgovanja ljudima. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske zadužen je za koordinaciju provedbe predmetnog Nacionalnog plana. Predmetno Izvješće je izrađeno na temelju podataka dostavljenih od nadležnih tijela državne uprave, kao i organizacija civilnoga društva. Za provedbu mjera i aktivnosti Nacionalnog plana za 2015. godinu tijela državne uprave, tijela javne vlasti i organizacije uključene u provedbu Nacionalnog plana utrošili su ukupno 957.019,89 kuna.

Dana je suglasnost Gradu Zaboku za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od sedam godina, a sredstva će se koristiti za financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukcije kotlovnice u postojećoj zgradi gimnazije u Zaboku.
 
Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu odobrava se Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, iznos od 7.000.000,00 kuna, za ostvarivanje prava na stipendije.
 
Vlada je donijela i Odluku o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Ministar obrane Josip Buljević kazao je da je zadaća Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja izrada prijedloga programa te pripreme i organizacije središnjeg obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja koje će se održati 5. kolovoza 2016. godine u Kninu. Organizacijski odbor će program središnjeg obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja predložiti Odboru za obilježavanje obljetnica. Ovom odlukom određuje se sastav Organizacijskog odbora s time da predsjednik Organizacijskog odbora može, po potrebi, u rad uključiti i predstavnike drugih tijela državne uprave, predstavnike pravnih osoba čije je osnivač Republika Hrvatska te druge osobe. Administrativno-tehničke poslove za rad Organizacijskog odbora obavljat će Ministarstvo obrane.
 
Dano je odobrenje Ministarstvu unutarnjih poslova za novo zapošljavanje na određeno vrijeme. Zamjenik ministra unutarnjih poslova Davor Blažević izvijestio je da Ministarstvo unutarnjih poslova ima potrebu za zapošljavanjem, na određeno vrijeme, novih 88 namještenika zbog privremenog povećanja opsega posla nastalog radi kontinuiranog provođenja aktivnosti predviđenih Strategijom integriranog upravljanja granicom i njezinim provedbenim Akcijskim planom. „Njihovo je zapošljavanje potrebno kako bi granična infrastruktura bila u punoj radnoj funkciji“, kazao je zamjenik ministra Blažević. Uglavnom je riječ o domarima, spremačicama, domaćicama i kuharima, a bili bi zaposleni u tranzitnim prihvatnim centrima za strance u Trilju i Tovarniku, objektu za smještaj granične policije Kuparima i postajama granične policije.

Predsjednik Vlade Tihomir Orešković osvrnuo se na napise u medijima o ljetovanju njega i njegove obitelji u vili Jadranka na Brijunima. „To je sve laž, i to je žalosno“, kazao je, dodavši da se nada da će građani prepoznati da je riječ o kampanji. „Malo je žalosno da se na ovakav način šire lažne informacije. Ali to je, nažalost, što je“, zaključio je predsjednik Vlade.
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade