102. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

2. Nacrt prijedloga zakona o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o željeznici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

6. Nacrt prijedloga zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

7. Nacrt prijedloga zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

8. Nacrt prijedloga zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (EU)

9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju

10. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

11. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

12. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

13. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Zakladi „Hrvatska kuća – Croatia House“

14. Nacrt prijedlog zakona o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

15. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o primjeni odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. koje se odnose na očuvanje i gospodarenje ribljim naseljima koja se nalaze u više različitih pojaseva i naselja vrlo migratornih vrsta riba, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijedlog modela monetizacije javnog duga vezanog uz društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. kroz dodjelu koncesije za upravljanje i održavanje autocesta

17. Prijedlog zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika u Hrvatskome saboru) - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

18. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju sa sjedištem u Bruxellesu

19. 19.1. Prijedlog uredbe o klasifikaciji radnih mjesta, carinskih zvanja i vrijednosti koeficijenata složenosti poslova carinskih službenika

19.2. Prijedlog uredbe o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

19.3. Prijedlog odluke o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave

19.4. Prijedlozi odluka o početku rada Područnih carinskih ureda:

a) Zagreb

b) Rijeka

c) Osijek

d) Split

20. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

21. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva

22. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenice nacionalne kontakt točke za Strategiju Europske unije za jadransku i jonsku inicijativu

23. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

24. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Radne skupine za fondove Europske unije

25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. godinu

26. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Pregovaračkog odbora za pregovore o sklapanju Kolektivnog ugovora za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o.

27. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

28.Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

29. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća

30. Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu

31. Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca za 2012. godinu

32. Godišnje izvješće o radu Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom za 2012. godinu

33. Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za 2012. godinu

34. Izvješće za 2012. godinu o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi za razdoblje 2010. – 2013. godine, za 2012. i 2013. godinu

35. Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu:

35.1. Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za isplate naknada na temelju odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetima:

a) Anzulović, Lolić i Praunsperger

b) Gregović

35.2. Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, za pomoć pri organizaciji obilježavanja Dana antifašističke borbe 22. lipnja 2013. godine

36. a) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o održivom gospodarenju otpadom

b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o održivom gospodarenju otpadom

37. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

38. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša

39. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti o suradnji u području poučavanja o holokaustu između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashem – memorijalnog centra mučenika holokausta i junaka

40. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a) dr. sc. Mirele Holy, u vezi s izmjenama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima, te eventualnim posljedicama po zdravlje ljudi zbog dugotrajne izloženosti zračenju, posebno iz VIP-ove bazne stanice na području naselja Lipnice, Grad Zagreb

b) Ante Babića, u vezi s mogućnošću oslobođenja od primjene postupka fiskalizacije veterinarske djelatnosti koja se obavlja izvan ambulante

prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana, u vezi s rješenjem o ovrsi zbog neplaćenog poreza na dodanu vrijednost, donesenog u slučaju trgovačkog društva Oktavijan d.o.o.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći

2. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu

b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu

3. Kadrovska pitanja

4. Informacije, pitanja i prijedlozi

DOPUNSKA TOČKA

5. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Video snimka sjednice