102. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                                                                                           
2.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                  
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                   
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o udomiteljstvu                                                                 
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece                                                                
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
                                                                                                                                         
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (EU)  
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o platnom prometu (EU)                         
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o elektroničkom novcu (EU)      
             
10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o tržištu kapitala (EU)                              
 
11.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije o svemirskoj suradnji u mirnodopske svrhe                                                                                           
 
12.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine                
                                                                             
13.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji              
 
14.       Prijedlog uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata  
                                                                                                             
15.       Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2017. godinu                                                                       
 
16.       Prijedlog zaključka o izdvajanju Republike Hrvatske za obranu                              
 
17.        Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu                                                                                                           
 
18.        Prijedlozi odluka o usvajanju programa:
 
a)         „Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj“
b)         „Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“                                                   
 
19.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije    
 
20.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata                                                                                      
 
21.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi
             b)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                    
 
22.       Prijedlozi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma:
 
            a)         Crikvenica                                                                                                               
            b)         Sućuraj                                                                                          
                       
23.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije                                                                          
24.        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja                                                                                                                                              
25.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Lučke uprave Ploče                                                                                                                
26.        Prijedlog odluke o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta                                                                                       
 
27.       Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za analizu projekta Spaladium centra u Splitu                                                                                                                                          
28.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Koprivnici za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za financiranje izgradnje kapitalnih projekta Palače pravde i Kampusa
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Koprivnici za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za izgradnju kapitalnih objekata Grada Koprivnice                                        
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bale za zaduženje kod BKS-leasing Croatia d.o.o., Zagreb                                                                        
 
29.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 

  1. Prijedlog zakona o nacionalnoj naknadi za starost (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e)                                                  
  2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e)                                                     

         c)         Prijedlog odluke o proglašenju Nacionalnog dana mirotvorstva i Dana sjećanja na dr. sc. Ivana Šretera (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)    
                                                                                                 
30.       Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu
                                     
31.       Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu                
 
32.       Izvješće o radu Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo u 2017. godini           
                                                     
33.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka.  
                                                                                                                           
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
1.1.      Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 21. i 22. lipnja 2018. godine                 
1.2.      Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 22. lipnja 2018. godine       
1.3.      Vijeće za okoliš (ENVI), 25. lipnja 2018. godine                                       
1.4.      Vijeće za vanjske poslove (FAC), 25. lipnja 2018. godine       
1.5.      Vijeća za opće poslove (GAC), 26. lipnja 2018. godine          
1.6.      Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 26. lipnja 2018. godine
                                                                                                                 
2.         a)         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u spojenim predmetima pred Sudom Europske unije broj C-50/18, C-64/18, C-140/18, C-146/18 i C-148/18                                     
            b)         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na tužbu Europske Komisije u predmetu C-250/18                                                               
 
3.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu                                                 
 
4.         Prijedlog tužbe radi poništenja Rješenja Povjerenice za informiranje            
 
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće   
                                                                                                  
6.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće 
                                                                                                                                                
7.         Kadrovska pitanja

8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti