127. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

  1. a)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o Državnom inspektoratu
b)        Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za pripremu početka rada Državnog inspektorata
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (EU)                                                                                                                                                                                                           
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja               
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o lučkim kapetanijama (EU)                             
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda                                                                                                        
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima (EU)                                                                                     
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o uzgoju domaćih životinja (EU)            
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o žigu (EU)                                                          
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o podacima i informacijama u zdravstvu (EU)
      
10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ (EU)                   
 
11.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                    
 
12.       Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona          
 
13.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Dodatno financiranje Projekata implementacije integriranog sustava zemljišne administracije                           
 
14.       Prijedlog odluke o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START                                                                                                          
 
15.       Prijedlog uredbe o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku                                                                                  
 
16.       Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima                                                      
 
17.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
a)         Gradu Senju za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
b)         Općini Bistra za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak   
 
18.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2017. godinu  
b)        Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2017. godinu
 
19.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu i Prijedlog financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu                         
                                                        
20.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
            a)         Programom kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije za godine 2019. - 2022.                             
b)        Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Bugarske i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Mađarske i Ministarstva obrane Republike Slovenije o uspostavi Multinacionalnog specijalnog zrakoplovnog programa (MSAP)                                                          
 
 
21.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

                                                                                                                                                                                

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice 

 
1.             Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 26. studenoga 2018. godine                                                           
b)         Vijeće Europske unije (Obrazovanje, mladi, kultura i sport) (EYCS), 26. i 27. studenoga 2018. godine

2.           Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije od 24. rujna 2018. godine:
                                                                 
a)         broj 2018/0261, u vezi s distribucijom osiguranja
b)         broj 2018/0262, u vezi s graničnim vrijednostima profesionalne izloženosti
                                                                                                               
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                                    
4.        a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
            b)      Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                      
                                                     
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi