20. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.      a)         Nacrt prijedloga zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
         b)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
         c)         Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                
 
2.      a)       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
         b)      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (EU) 
                                                                                                                                

3.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)


4. Nacrt prijedloga zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (EU)                                                                
 
5.       a)       Nacrt prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (EU)
     b)      Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (EU)                             
 
6.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu (EU)                 
 
7.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                               
8.      Prijedlog smjernica za pregovore o sklapanju kolektivnih ugovora koji se primjenjuju na zaposlenike u državnoj službi i javnim službama                                                     
 
9.       Prijedlog odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije    
 
10.      Prijedlog programa provođenja preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske u 2017. godini          
                                                             
11.    a)       Izvješće o stanju prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2012. godine
         b)      Nacrt prijedloga strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine                                                            
 
12.     Prijedlozi uredbi o unutarnjem ustrojstvu:
 
a)       Ministarstva zdravstva                                                                                     
b)      Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta                                        
 
13.    13.1.  Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu                                                  
         13.2.  Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini                                                                                                            
         13.3.  Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini                                                                        
         13.4.  Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini                          
         13.5.  Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini                  
         13.6.  Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini
         13.7. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini
                                                                                                                                            
14.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršiteljici dužnosti ravnatelja Središnjeg registra osiguranika za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem instrumenta za povezivanje Europe (CEF) – Sektor telekomunikacije                                                                                          
 
15.     Prijedlog odluke o preoblikovanju ustanove Agencija za opremu pod tlakom u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću                                                 
 
16.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2015. godinu                                                         
 
17.     Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti        
                                                       
18.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti
 
19.     Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o gospodarskoj suradnji.     
                                                                     
 
                                                         

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:
 
1.1.      Pismo službene obavijesti Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2016/2144, u vezi s procjenom učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš 
1.2.      Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2016/0342, u vezi s dodjelom ugovora o koncesiji
1.3.     Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2016/0343 i 2016/0344, u vezi s javnom nabavom
1.4.      Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2016/0533, u vezi s duhanskim i srodnim proizvodima
1.5.      Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2014/2209, u vezi s trošarinama na alkohol i alkoholna pića                      
1.6.      Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2014/4235, u vezi s privatizacijom                                                               
                          
2.         Prijedlog zaključka u vezi s pokretanjem postupka zbog teške povrede službene dužnosti                                                                                                      
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2016. travanj 2016.–siječanj 2017.
                                                                                                                                                 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti                                                      
 
5.         Kadrovska pitanja
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 
 
           
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dokumenti