30. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

   
1.    Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona  
 
2.    a)    Prijedlog odluke o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (NPR)
       b)    Prijedlog odluke o usvajanju Programa ESIF mikro i mali zajmovi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (NPR)    

3.    Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016.–2021. (EU)
    
4.    Prijedlog odluke o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska (NPR)  
 
5.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR6 (2016)

       
6.    Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:    

    6.1.    Gradu Valpovu kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb 
    6.2.    Gradu Splitu kod Societe Generale – Splitska banka d.d., Split 
    6.3.    Gradu Labinu kod Societe Generale – Splitska banka d.d., Split
    6.4.    Gradu Pregradi kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    6.5.    Gradu Jastrebarskom kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    6.6.    Gradu Zaprešiću kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb    
      
7.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb 

8.    a)    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula
    b)    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula      
                                 
9.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Hrvatskom olimpijskom odboru i Hrvatskom paraolimpijskom odboru, za podmirenje preostalih troškova nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine 

10.    Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2015. godinu 

11.    Izvješće o radu Odbora za javni nadzor revizije za 2015. godinu
    
12.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za svibanj 2016. godine
    
13.    Treće izvješće o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2013.-prosinac 2014. godine 
   
14.    Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čeminac 

15.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Sustava osobnog korisničkog pretinca, Dodatka Ugovora o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava i Aneksa Ugovora o pohrani Središnjeg državnog portala 

16.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2015. godinu  
           
17.    Prijedlog zaključka u vezi s provođenjem postupka središnje javne nabave za nabavu licenci    

18.    Prijedlog odluke o osnivanju međuresorne radne skupine za pripremu, organizaciju i provedbu Croatia summita 2016. godine  
 
19.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Islamske Republike Afganistana o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu     

20.    Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska.
        
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 12. srpnja 2016. Godine

2.    Prijedlog odluke o dodjeli na skladištenje, čuvanje i korištenje kontejnera i šatora iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)
 
3.    a)    Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2015. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2015. godinu (vrlo     tajno)
       b)    Prijedlog odluke o knjiženju otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2015. godine (vrlo tajno)    

4.    Izvješće o radu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata za 2015. godinu (povjerljivo)
        
5.    Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim

sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)  
 
6.    Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj (ograničeno)
        
7.    Kadrovska pitanja

8.    Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti