Priopćenje sa zatvorenoga dijela 147. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 147. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), koje se održava 15. ožujka 2019. godine, Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH),  koje će se održati 18. ožujka, Vijeća za vanjske poslove (FAC), također 18. ožujka, Vijeća za opće poslove  (GAC) koje se održava 19. ožujka te Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC, Art. 50),  koje će se također održati  19. ožujka 2019. godine. 

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Usvojeno je izvješće o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.    
 
Doneseno je i nekoliko kadrovskih odluka:
 
Ankica Čulo, dr. med., imenovana je zamjenicom ravnateljice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 
Vlada je Skupštini društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., temeljem provedenog postupka izbora kandidata za članove nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, predložila mr. sc. Zdeslava Milasa, Gordana Hanžeka, Tomislava Družaka i Irenu Gerovac Zrnić za izbor članova Nadzornog odbora društva.
 
Izmijenjena je Odluka o osnivanju Nacionalnoga povjerenstva za olakšice na način da se razrješuje dosadašnja članica toga Nacionalnoga povjerenstva Lenka Ercegović, te se novom članicom imenuje Ivana Milićević, kao predstavnica Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.
 
Hrvatskome saboru upućen je prijedlog za povlačenje iz procedure donošenja Prijedloga odluke o razrješenju predsjednice i dijela članova Nacionalnoga vijeća za odgoj i obrazovanje i Prijedloga odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnoga vijeća za odgoj i obrazovanje, koji je Vlada uputila Hrvatskome saboru aktom od 25. svibnja 2017. godine.
 
 

Pisane vijesti