Sjednica Vlade: Petrokemiji dana suglasnost i jamstvo za zaduživanje kod HBOR-a radi restrukturiranja

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/kolovoz/31 kolovoza/Sjednica_Web.png

Otvarajući današnju, 38. sjednicu, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković istaknuo je kako očekuje dobru godinu i snažan rast hrvatskog gospodarstva.

„Danas u 11 sati ćemo znati rezultate rasta za drugi kvartal BDP-a. Ja sam super optimističan. Nadam se da će do kraja godine rejting agencije prepoznati sve što smo napravili i da će uvažiti to“, rekao je premijer Orešković. Također,  u ime Vlade Republike Hrvatske, čestitao je ministru pravosuđa Anti Šprlji na rođenju kćeri.
 
Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, kojom se vremenski rok za obavljanje poslova vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a produljuje sa šest na dvanaest mjeseci. Ministar kulture Zlatko Hasanbegović pojasnio je da je razlog za predloženo produljenje roka u činjenici da sadašnjem vršitelju dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a dužnost prestaje 4. rujna 2016. godine, nakon čega Hrvatska radiotelevizija više nema zakonskog zastupnika tj. osobu ovlaštenu da ju zastupa i predstavlja u pravnom prometu. Ovaj problem je nastao uslijed spleta okolnosti koji su vezani uz javni natječaj za Glavnog ravnatelja HRT-a, a imajući u vidu da Glavnog ravnatelja HRT-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor, koji je donio odluku o svojem raspuštanju,  koja je stupila na snagu 15. srpnja 2016. godine, imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a temeljem objavljenog natječaja neće se obaviti pravovremeno, s obzirom na to da će konstituiranje Hrvatskoga sabora i početak njegova rada biti izvjesno vrijeme nakon isteka razdoblja na koje je imenovan vršitelj dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.

Potpredsjednik Vlade Božo Petrov, ističući kako razumije da HRT treba imati Upravu, dodao je kako smatra da sadašnja Uprava nije ispunila svoju svrhu. „Most ne može podržati produljenje mandata. Nakon formiranja nove saborske većine, inzistirat ćemo na drugačijem vodstvu koje će profesionalnije obavljati svoju dužnost“. Uredba je usvojena sa 12 glasova za i 6 protiv.
 
Donesena je Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2016./2017. Pravo na sufinanciranje u visini 50% od cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete za određeni razred ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola, članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade.
 
Vlada je dala suglasnost društvu Petrokemija d.d. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije društva, kao i državno jamstvo za navedeno zaduženje. Ministar financija Zdravko Marić istaknuo je da Petrokemija u svom radu veže uz sebe najznačajnije resurse Hrvatskih željeznica, morskih i riječnih luka, dobavljača i transporta plina, kao i niz uslužnih djelatnosti na održavanju postrojenja, investicijama i drugim gospodarskim djelatnostima.

„Vlada Republike Hrvatske svjesna je važnosti društva Petrokemija, ne samo za Kutinu i kutinski kraj, nego za cijelu Hrvatsku“, kazao je ministar Marić dodavši da je njezina proizvodnja mineralnih gnojiva od iznimnog značaja za hrvatsku poljoprivredu, a s tom je djelatnošću Petrokemija je značajan sudionik i na regionalnom tržištu. Kako je Republika Hrvatska vlasnik 79,85 posto dionica društva, predloženo je donošenje ove odluke. Sredstva ostvarena kreditnim zaduženjem u ukupnom iznosu od 200 milijuna kuna koristit će se za refinanciranje dijela postojećih obveza, a ujedno će se na taj način stvoriti pretpostavke za nesmetano daljnje poslovanje te za nastavak započetih aktivnosti i daljnje mjere financijske i poslovne konsolidacije Petrokemije u 2016., ali i za pripremu proljetne sjetve u 2017.

„Istovremeno, dobivenim državnim jamstvom Petrokemiji se omogućuje financiranje s kamatnom stopom koja osigurava konkurentniju proizvodnju i prodaju te povrat kreditnih sredstava“, rekao je ministar Marić pojasnivši da je posljednje Petrokemijino zaduživanje bilo uz kamatnu stopu od 8,5 posto, a ovo je kreditno zaduživanje pod dvostruko nižom kamatnom stopom. „Ova će Vlada naći rješenje, kao što smo ga i našli, međutim odluku kakvu predlažemo je da se do ovakvih situacija nijedna Vlada više ne dovede. Nije naravno bila naša greška, mi smo tu problematiku i taj predmet preuzeli, kao rezultat određenih odgoda i nečinjenja iz prijašnjeg razdoblja i zato smo u ovu odluku uveli određene financijske pokazatelje koje društvo mora ispuniti odnosno ne smije prekoračiti. Prije svega, odnos njihovog duga prema operativnom poslovanju i financijskim rezultatima, ali i druge mjere koje će biti na odgovornosti i zaduženje Ministarstvu gospodarstva i CERP-u, kako bi se na kvartalnoj bazi pratili financijski i poslovni rezultati Petrokemije, kako se nikad više ne bi doveli u ovakvu situaciju da praktički u zadnjem trenutku moramo donositi odluku“, zaključio je ministar Marić.
 
Ministar poljoprivrede Davor Romić predstavio je Prijedlog uredbe o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koja se donosi u cilju uklanjanja uočenih nedostataka u provedbi važeće Uredbe, pojednostavljivanja i ubrzavanja postupka vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te zbog potrebe za izmjenom svih obrazaca i cjelokupnog vrednovanja i bodovanja Gospodarskog programa, kao i načina dokazivanja pojedinih sastavnica, te radi usklađivanja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Prijedlogom uredbe propisuje se Obrazac i način vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je sastavni dio ponude sudionika javnog poziva kojim se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske daje u zakup i zakup za ribnjake, te način vrednovanja Gospodarskog programa. Također, propisuje se da se prilikom vrednovanja Gospodarskog programa za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili poljoprivredni obrt vrednuju svi njihovi resursi na području Republike Hrvatske, a za trgovačka društva i svi resursi s njima povezanih društava na području Republike Hrvatske, u skladu s propisima kojima se uređuju trgovačka društva. Sudionici na javnom pozivu za zakup i zakup za ribnjake uz ponudu dostavljaju i izjavu o resursima kojima raspolažu, na obrascu koji će se nalaziti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. U Tablici vrednovanja za zakup odnosom specifičnih i općih bodova daje se naglasak na vrednovanje same poljoprivredne proizvodnje, a sastavnica "stočarstvo" razrađena je u četiri kategorije, kako bi se vrednovale sve vrste stoke te omogućio izračun broja uvjetnih grla stoke po pojedinim vrstama. Kod zakupa za ribnjake, Prijedlogom uredbe propisuju se dvije tablice, i to za zakup šaranskih ribnjaka i za zakup pastrvskih ribnjaka, s obzirom na specifičnosti tih vrsta proizvodnje u ribarstvu.
 
Vlada je dopunila Uredbu o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu. Dopunom Uredbe se, uz Agenciju za podršku informacijsku infrastrukturu, Financijsku agenciju i Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu Carnet, kao tijelo kojem bi se povjeravala realizacija nacionalnih projekata dijeljenih usluga, uvrštava i Agencija za komercijalnu djelatnost kao pravna osoba od posebnog državnog interesa.
 
Donesene su i dvije odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe, i to kod otoka Kudica u Iškom kanalu, te uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac. Zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Miro Škrgatić istaknuo je kako se radi o značajnom ulaganju i hvale vrijednom projektu koji će pridonijeti gospodarskom rastu u tom dijelu Dalmacije. Ukupna vrijednost planirane investicije trgovačkog društva „Cromaris“ d.d., u lokaciju kod otoka Kudica, iznosi 34.641.091,00 kuna, a društvo planira zaposliti 13 djelatnika, dok ukupna vrijednost planirane investicije trgovačkog društva „Cromaris“ d.d., u lokaciju uz Dugi otok,  iznosi 48.422.801,00 kuna, a društvo planira zaposliti 14 djelatnika.
 
Vlada je dala suglasnost za zaduženje Gradu Velikoj Gorici i općinama Končanica, Gornji Kneginec, Goričan, Orebić i Sračinec. Velikoj Gorici daje se suglasnost zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar u iznosu od 44.500.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od sedam godina u 28 jednakih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31. ožujka 2018. godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu vezanu uz prinos na trezorske zapise Ministarstva financija na 91 dan uvećano za fiksnu maržu od 1,38 % i bez naknade za odobravanje kredita.Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata Grada Velike Gorice, i to gradnju gradskog groblja, izgradnju dječjih vrtića, izgradnju bazena, sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Velike Gorice.Općini Končanica daje se suglasnost za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., u iznosu od 1.000.000,00 kuna na rok otplate pet godina (60 jednakih mjesečnih rata), uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu vezanu uz prinos na trezorske zapise Ministarstva financija na 182 dana uvećano za maržu od 4,50% odnosno minimalno 4,95% godišnje te jednokratne naknade za obradu zahtjeva (0,15%) i odobrenje zahtjeva (0,70%) od iznosa kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Končanica. (uređenje mjesnih domova u vlasništvu Općine, rekonstrukcija javne rasvjete uvođenjem EKO rasvjete i izgradnja mrtvačnice na groblju u naselju Šuplja Lipa). Zatim, Općini Kneginec daje se suglasnost za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar, u iznosu od 11.500.000,00 kuna s rokom otplate kredita od deset godina (120 jednakih mjesečnih rata), uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,98% bez naknade za odobrenje kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje investicije „Izgradnja dječjeg vrtića u Gornjem Knegincu“ sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec. Nadalje, Općini Goričan daje se suglasnost za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 7.000.000,00 kuna uz valutnu klauzulu u EUR prema srednjem tečaju HNB-a, na rok otplate petnaest godina (180 mjesečnih rata), uz nepromjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00 %  i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,80% na iznos odobrenog kredita.Sredstva će se koristiti za financiranje izgradnje sportske dvorane sukladno Odluci Općinskog vijeća o zaduživanju Općine Goričan za financiranje radova na izgradnji sportske dvorane u Goričanu od 27. lipnja 2016. godine. Općini Orebić dana je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 3.600.000,00 kuna s rokom otplate kredita od 10 godina te počekom od pet godina u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita.Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta dogradnje osnovne škole i izgradnje školsko športske dvorane u Orebiću sukladno Odluci Općinskog vijeća o kreditnom zaduženju Općine Orebić, od 21. lipnja 2016. godine. I na kraju, Općini Sračinec daje se suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 4.700.000,00 kuna s rokom otplate kredita od 15 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim uzastopnim ratama, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita.Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta dogradnja dječjeg vrtića u Općini Sračinec sukladno Odluci Općinskog vijeća o dugoročnom zaduživanju Općine Sračinec  od 14. lipnja 2016. godine.
 
Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana je suglasnost na odluku kojom se odobrava korištenje prekoračenja po transakcijskom računu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorenom kod Hrvatske poštanske banke d.d.
 
Također, dana je prethodna suglasnost vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za sklapanje pravnog posla temeljem provedenog postupka javne nabave najma IBM softvera za središnje računalo, za potrebe HZMO-a, te okvirnog sporazuma za nabavu poštanskih usluga za potrebe HZMO-a s društvom HP – Hrvatska pošta d.d.
 
Vlada je danas prihvatila i Godišnje izvješće o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za 2015. godinu, a prihvaćeno je i pokroviteljstvo nad XX. Nacionalnim savjetovanjem o gospodarstvu i poduzetništvu, koje će se održati u Splitu, 1. i 2. rujna ove godine.
 
 

 

Pisane vijesti