Sjednica Vlade: Republika Hrvatska zemlja partner na 20. međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/svibanj/12 svibnja/DSC_4237.jpg

Otvarajući današnju 22. sjednicu, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković ponovio je kako Vlada neće prodati sve tvrtke koje su skinute s popisa od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, već će na prodaju udjeli u Končaru, Sunčanom Hvaru i Croatia Osiguranju. 

Premijer očekuje da će se na taj način doći do 200 milijuna eura. „Time ćemo poslati jasnu poruku da smo ispunili ono što smo obećali“, istaknuo je premijer Orešković. Predsjednik Vlade podsjetio je i da je Hrvatska zabilježila daleko najvišu stopu rasta industrijske proizvodnje među 28 članica Europske unije.

Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o prijenosu mirovinskih prava. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji i otvaranjem mogućnosti za zapošljavanje hrvatskih državljana u tijelima Europske unije, pokazala se potreba za reguliranjem mogućnosti prijenosa mirovinskih prava u cilju osiguravanja kontinuiteta socijalne sigurnosti takvih osiguranika. Zamjenik ministrice rada i mirovinskoga sustava Ante Vučić pojasnio je da se radi se o dužnosnicima, odnosno članovima ugovornog i privremenog osoblja (službenicima) koji su jedan dio svojeg radnog vijeka proveli u mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, a dio u mirovinskom osiguranju u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Europske unije.

Zapošljavanje i prava iz sustava socijalne sigurnosti osoba koji rade u tijelima Europske unije uređena su Uredbom Vijeća o određivanju pravila za zapošljavanje službenika/dužnosnika i uvođenju posebnih privremenih mjera za službenike Komisije, koja obvezuje države članice da osoblju zaposlenom u tim tijelima nadoknadi mirovinski doprinos uplaćen prije zapošljavanja u tijelima Europske unije. Metoda izračuna mirovinskih prava koja se prenose iz nacionalnog sustava u mirovinski sustav Europske unije ostavljena je na izbor državama članicama dok je metoda izračuna mirovinskih prava koja se prenose iz sustava Europske unije u nacionalni mirovinski sustav nakon prestanka zaposlenja u tijelima Europske unije propisana Pravilnikom o osoblju, koji je sastavni dio Uredbe.

Obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić pojasnila je da se odgađa uspostava jedinstvenog centra za naknade (JCN) u uredima državne uprave, s 1. lipnja 2016. na 1. ožujka 2017., radi redefiniranja načina uspostave JCN-a te potrebe za osiguranjem svih organizacijskih i administrativnih uvjeta za prebacivanje nadležnosti administriranja zajamčene minimalne naknade iz centara za socijalnu skrb na tijela državne uprave pri kojima će biti ustrojen jedinstveni centar za naknade. Ujedno, zakonom se uvodi mogućnost da ministar nadležan za poslove socijalne skrbi posebnim odlukama, sukladno pravilniku kojim će se urediti metodologija za utvrđivanje cijena socijalnih usluga koje se pružaju u mreži socijalnih usluga, odredi cijenu socijalnih usluga za pojedini dom socijalne skrbi, odnosno centar za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska. Donošenje ovoga zakona predviđeno je u okviru Nacionalnog programa reformi za 2016. godinu.

Ministar financija Zdravko Marić govorio je o interpelaciji o radu Vlade Republike Hrvatske u postupcima koji će se pred međunarodnim arbitražnim sudištima pokrenuti protiv Republike Hrvatske zbog donošenja Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, koju je podnijelo 25 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru. U Vladinom mišljenju stoji da je predmetna interpelacija promašena i nepotrebna jer nije jasno postavljeno i obrazloženo pitanje koje treba razmatrati. Nadalje, zaključci koje se predlaže donijeti su nepotrebni, a u dijelu koji se odnosi na proglašavanje bilateralnih ugovora o ulaganjima sklopljenih s državama članicama Europske unije nevažećim od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i na zahtjev za njihovim raskidanjem i nedosljedni i neopravdani iz više razloga: radi se otvorenom pravnom pitanju na razini cijele Europske unije i trenutno na razini Europske unije se radi na iznalaženju zajedničkog rješenja koje bi se odnosilo na sve države članice; ne može se istovremeno postavljati zahtjev za proglašavanjem ugovora nevažećim i zahtjev za njegovo raskidanje - jedno isključuje drugo; dok god su na snazi, ti ugovori obvezuju (svi dosadašnji pokušaji drugih država članica i Europske komisije da se ugovori proglase nevažećim su ostali bezuspješni); značajan dio ugovora sklopljen je na određeno vrijeme i ne može se prije toga otkazati bez pristanka druge strane. „O interpelaciji se govori u futuru, da će se pokrenuti postupci, a nemam saznanja da je ijedan takav postupak pokrenut, kazao je ministar Marić.

Vlada je donijela Odluku o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. Zamjenica ministra pravosuđa Barica Novosel pojasnila je da se ovom Odlukom predlaže se da se na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske daju nekretnine u Zagrebu: Glavna kuća, Pantovčak 241 i „Vila Prekrižje“, dok se na upravljanje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom daju sljedeće nekretnine: zgrade u Zagrebu u Visokoj ulici 15 i 22, „Zelena vila“, Pantovčak 241a, objekti na otočju Brijuni (Vila Brijunka, Bijela vila, Vila Jadranka, otok Vanga, otok Galija, Kaštel,), Vila Kovač na Hvaru, te klijet i vinograd u Samoboru. Donošenjem ove Odluke omogućit će se racionalnije upravljanje državnom imovinom tako što će se nekretnine kojima je do sad upravljao Ured predsjednice Republike Hrvatske moći koristiti u neke druge javne svrhe, dok će se zgrada u Visokoj ulici 22 u Zagrebu ponovno moći koristi u protokolarne svrhe kao što se koristila i prije donošenja Odluke Vlade od 29. siječnja 2015. godine.

Također, dopunjena je Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske, kojom se predlaže da se zgrada u Visokoj 22 ponovno uvrsti u popis objekata posebne namjene - rezidencijalnih objekata kako bi se mogla ponovno koristiti u protokolarne svrhe prilikom dolaska visokih stranih predstavnika u Republiku Hrvatsku, odnosno u druge javne svrhe ukoliko se za to ukaže potreba.

Između ostalog, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je prijedlog da Republika Hrvatska bude zemlja partner na 20. međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru, Bosna i Hercegovina, koji će se održati u razdoblju od 4. do 8. travnja 2017. godine. Obrazlažući Zaključak, Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Neven Zelić kazao je da je tržište Bosne i Hercegovine bitno emitivno tržište za Republiku Hrvatsku, a Bosna i Hercegovina je značajan trgovinski partner Republici Hrvatskoj. Dodao je da bi prihvaćanje prijedloga da Republika Hrvatska bude zemlja partner na 20. međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru, bilo korisno s gospodarskog i političkog stajališta. 

Pisane vijesti