Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 17. srpnja 2014. godine, u 13.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlog odluke o donošenju Programa obnove i saniranja katastrofe na području Vukovarsko – srijemske županije – opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih i uništenih od poplava                                                                                                 
2.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o oporezivanju dohotka od štednje između Guernseya i Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                                     
3.         Prijedlog uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata                                                                                           
4.         Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                                       
 
5.         Prijedlog uredbe o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama                                                                                                                          
6.         Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine – provedba Zaključka Hrvatskoga sabora       
 
7.         Prijedlog odluke o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti                                                                                                
8.         Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka                                                         
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Fondu za naknadu oduzete imovine za izdavanje Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine                                                   
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar                                                                                  
 
11.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka, Sberbank d.d., Zagreb, Societe-Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2014. godini
b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka, Sberbank d.d., Zagreb, Societe-Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o.                                                                                             
 
12.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje Uljanik brodogradilišta d.d., za financiranje novogradnje 500                     
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora Fonda o izvođenju radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada „Lemić brdo“ kraj Karlovca sa Zajednicom ponuditelja C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba, EURCO d.d. iz Vinkovaca i BIOINSTITUT d.o.o. iz Čakovca                                                                    
14.       Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu do 31. prosinca 2014. godine na zadaćama protupožarne zaštite                                                    
 
15.       Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a
                                                                                                                                            
16.       Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2013. godinu  - davanje mišljenja Hrvatskome saboru                     
 
17.       Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2012. do 2015. godine, za 2013. godinu                                                                
 
18.       Četvrto izvješće Republike Hrvatske o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina                                                                                               
 
19.       Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2013. godini                                                                                                      
 
20.       Izvješće o radu Agencije za zaštitu okoliša za 2013. godinu                
 
21.       Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za 2013. godinu
 
22.       a)         Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena
            b)         Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola-Rakalj                                                                                              
 
23.       a)         Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Projekt br. HR2 (2013)
b)         Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Projekt br. HR4 (2013)               
 
24.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Minamatske konvencije o živi
                                                                                                                                
25.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
            b)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka                                                                        
 
26.       Prijedlog zaključka o izmjeni Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Upravljačkog tijela sa sjedištem u Mađarskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja                        
 
27.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Provedbenim protokolom između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 2014.
b)         Protokolom između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i glavnog zapovjednika Policije Republike Poljske o pravilima i uvjetima rada poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone                                                                     
 
28.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, u vezi s eksploatacijom kamenoloma Ivanec kraj Zaprešića.                                               
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 22. srpnja 2014. godine
b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 23. srpnja 2014. godine                              
 
2.         Prijedlog zaključka o odbijanju Zahtjeva trgovačkog društva CIPICCO d.o.o. iz Zagreba, za izuzeće predsjednice Povjerenstva za žalbe pri Ministarstvu kulture, te ministrice kulture, u predmetu rješavanja o žalbi protiv Rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture - Konzervatorskog odjela u Trogiru, od 20. veljače 2014. godine                                                                                          
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim     sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                                                   
4.         Prijedlog odluke o potrebi hitnog postupanja u postupku koji se pred Upravnim sudom u Rijeci vodi pod poslovnim brojem: 7 Usl-2128/13 povodom tužbe društva Mantex d.o.o., protiv lokacijske dozvole Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, radi provedbe strateškog projekta pod nazivom Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište komponenta Projekta Rijeka Gateway                                                    
 
5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu                                                        
 
6.       Kadrovska pitanja
 
7.       Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 
Materijale za sjednicu možete preuzeti putem sljedeće poveznice: https://vlada.gov.hr/sjednice-i-odluke/176-sjednica-vlade-republike-hrvatske-14671/14671

Najave