Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 13. travnja 2017. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.       a)        Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica    lokalne i područne (regionalne) samouprave
            b)         Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i  župane te njihove zamjenike
            c)         Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda    

2.       Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje dionica trgovačkih društava Končar-elektroindustrija d.d. Zagreb i Hrvatski telekom d.d. Zagreb  

3.         Nacrt prijedloga zakona o subvencioniranju stambenih kredita                   
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o prijenosu mirovinskih prava (EU)                             
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (EU)
                                                                                                                               
6.         Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine                                                                                                
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (EU)                                                                                         
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)                                                                
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                    
 
10.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                   
 
11.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ (EU)                                                                                        
             
12.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području sprječavanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                     
 
13.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Islamske Republike Afganistana o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                               
                                                        
 
14.       Prijedlog zaključka o postupku provedbe pristupa web aplikaciji "Uvid u osobna stanja građana"                                                                                                     
 
15.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi       
 
16.       Izvješće o provedbi revidiranog Schengenskog akcijskog plana za 2016. godinu  
                                                                                                                                   
17.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
                                                                                                                                    
18.       Prijedlog uredbe o objavi Dodatnog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja                        
 
19.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada i financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2017. godinu                                                                                                                    
 
20.       Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, z.k.č.br. 5003/9, z.k.ul. 13412, u k.o. Slavonski Brod
                                                                                                                               
21.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o deviznoj vrijednosti koeficijenata           
    
22.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine                                                                                                                              
23.       Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje                                                     
 
24.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kneževi Vinogradi za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                  
 
25.       Prijedlog zakona o dopuni Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                           
 
26.       Izvješće o radu Povjerenstva za izvansudsko rješavanje sporova za 2016. godinu
                                                                                                                                              
27.       Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2015. godini                                                                          
 
28.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine                                                                                        
           
29.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za suca Međunarodnoga kaznenog suda                                       
 
30.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za imenovanje člana Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja                        
 
31.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj    
 
32.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i bogoštovlja Republike Kostarike o uspostavi mehanizma bilateralnih konzultacija
                                                                                                                              
33.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
           
            a)         manifestacijom Noć knjige 2017. (21. travnja 2017. godine)
b)        održavanjem 51. međunarodne smotre folklora "Đakovački vezovi" (7. do 9. srpnja 2017. godine)                                                                     
 
34.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju sufinanciranja 16. Festivala jednakih mogućnosti (Zagreb, 23. do 25. svibnja 2017. godine)                                                     
           
35.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
35.1.    Branka Hrga, u vezi s opremom darovanom dobrovoljnim vatrogasnim društvima                                                                                          
35.2.    Nenada Stazića, u vezi s frekvencijom 104,2 MHz na FM području za Grad Zagreb                           
35.3.    Ranka Ostojića, u vezi s provođenjem interne istrage u Vladi Republike Hrvatske po pitanju izdanih putnih naloga                                 
35.4.    Peđe Grbina, u vezi s provođenjem interne istrage putnih naloga u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske.         
                  
                 
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:
 
1.1.      Obrazloženo mišljenje Europske komisije, od 16. veljače 2017. godine, broj 2016/0531, u vezi s financijskim izvještajima
1.2.      Obrazloženo mišljenje Europske komisije, od 16. veljače 2017. godine, broj 2016/0345, u vezi s autorskim i srodnim pravima
1.3.      Obrazloženo mišljenje Europske komisije, od 16. veljače 2017. godine, broj 2016/0636, u vezi s upućivanjem radnika
1.4.      Pismo službene obavijesti Europske komisije, od 16. veljače 2017. godine, broj 2017/2010, u vezi s alternativnim gorivima
1.5.      Pismo službene obavijesti Europske komisije, od 16. veljače 2017. godine, broj 2016/2192, u vezi s bukom iz okoliša                                             
1.6.      Pismo službene obavijesti Europske komisije, od 16. veljače 2017. godine, broj 2015/4217, u vezi s trošarinama                              
                       
2.         Prijedlog odluke o ustupanju materijalnih sredstava (povjerljivo)                 
 
3.         Prijedlog zaključka o povlačenju ovlaštenja za zastupanje u upravnom sporu, koji se vodi pred Upravnim sudom u Osijeku, te davanju ovlaštenja Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku za zastupanje u upravnom sporu                                              
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće                                     
 
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće               
 
6.         Kadrovska pitanja
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici 

Najave