Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 25. svibnja 2017. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o koncesijama (EU)                                        
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade                                                                                                         
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (EU)
                                                                                                                                              
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (EU)
                                                                                                                                              
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (EU)   
                                      

6.         Prijedlog akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, za 2017. godinu     
 
7.         Prijedlog uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom                                             
 
8.         Prijedlog odluke o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine                                                                          
 
9.          Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2016. godinu                                                                                
 
10.       Prijedlog odluke o donošenju Strategije e-Hrvatska 2020, s Akcijskim planom za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020                                                                 
 
11.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske                       
12.       Prijedlog odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu                                                                                
13.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske     
 
14.       Prijedlog odluke o dodjeli na privremeno korištenje jednog kontejnera iz strateških robnih zaliha Gradskom društvu Crvenog križa Dubrovnik                                
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu državne imovine za sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja s Gradom Zagrebom i sklapanje ugovora o prijenosu prava građenja na Američku međunarodnu školu u Zagrebu            
 
16.       Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Koprivnički Ivanec i k.o. Kunovec                                                                                
 
17.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata                                                                                                  
 
18.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama                                         
19.       Prijedlog odluke o odobrenju zapošljavanja u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina                                                                                                                              
20.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Križ za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                                                                       
 
21.       Prijedlog zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona (podnositelji: Marin Škibola, zastupnik u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja i amandmana Vlade Hrvatskome saboru
 
22.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2016. za razdoblje siječanj-travanj 2017.                                                                                     
 
23.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o gospodarskoj suradnji                                                      
 
  1. Prijedlog zaključka o potpisivanju Programa kulturne, obrazovne i znanstvene suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike za godine 2017., 2018. i 2019.                                                                     
25.       Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Crne Gore o školovanju kadeta Ministarstva obrane Crne Gore u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“ Sveučilišta u Zagrebu                            
 
26.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
26.1.  Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s primjenom direktiva Europske unije na rad Hrvatske narodne banke                                                                              
26.2.    dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s Brodarskim institutom d.o.o.          
26.3.    Ranka Ostojića, u vezi s Agencijom za komercijalnu djelatnost               
26.4.    Borisa Miloševića, u vezi s društvenim skupinama koje imaju prava prednosti pri zapošljavanju.                                                                                      
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za konkurentnost - unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir (COMPET), 29. i 30. svibnja 2017. godine             
 
2.          Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2017. godinu (vrlo tajno)                                                                                                 
 
3.         Prijedlog za pokretanje postupaka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 2. stavka 5. i članka 46. stavaka 5. i 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14), i prijedlog za privremenu obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji nadležnih tijela koje se poduzimaju na osnovi članka 46. stavaka 5. i 6. navedenoga Zakona – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                  
4.         Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku za zastupanje u upravnom sporu                                                         
 
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće                                                                                
6.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće                 
 
7.         Kadrovska pitanja

8.         Informacije, pitanja i prijedlozi
 
 
 

Najave