Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u srijedu, 14. lipnja 2017. godine, u 13.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima (EU)                                                                                            
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                          
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (EU)                                                                       
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                
 
5.         a)         Prijedlog poslovnika o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske
b)         Prijedlog odluke o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske                                                                                            
 
6.         Prijedlog odluke o utvrđivanju uvjeta i objavi javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju Ugostiteljsko-turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu i imenovanju povjerenstva za ocjenu ponuda i praćenje realizacije Projekta
                                                                                                                                        
7.         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja i raspolaganja nekretninom u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo državne imovine                                    
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2016. godinu
                                                                                                                                          
9.         Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2016. godinu                                                                                  
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za adaptaciju i opremanje objekta u vlasništvu Republike Hrvatske u Bruxellesu i njegovo stavljanje u redovnu funkciju za potrebe diplomatskih predstavništava Republike Hrvatske u Bruxellesu, Kraljevina Belgija        
11.       a)         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih
                        funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
                        jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu 
b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini                       
 
12.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu                                                                                                                
 
13.       a)         Prijedlog odluke o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu                                   
            b)        Prijedlog zaključka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka javne nabave licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga                                                                         
 
14.       Prijedlog odluke o zamjeni tražbine Jugobanke d.d. za dionice/udjele iz portfelja Republike Hrvatske kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju   
 
15.       Prijedlog odluke o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave                                                                                                                                       
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bakru za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                                       
 
17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu uprave za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. i 2019. godini i za sklapanje Ugovora o obavljanju poslova operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava unutar sustava e-Građani i Ugovora o obavljanju poslova operativnog vođenja Sustava osobnog korisničkog pretinca unutar sustava e-Građani                                                                                           
18.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                            
b)         Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2016. godini
 
 
 
19.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o koncesijama                                                                                                                                                                                                   
20.       Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2016. godinu                                                                
 
21.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za travanj 2017. godine                                                                                                
22.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade       Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području turizma                                                                                                                   
 
23.       Prijedlozi zaključaka o potpisivanju:
 
a)         Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama
                                                                                                                             
b)         Nacrta deklaracije šeste ministarske konferencije o okolišu i zdravlju (Ostravska deklaracija)                                                                         
c)         Nacrta memoranduma o suglasnosti o zajedničkom pristupu uspostavi trajnog dvosmjernog kapaciteta između Republike Hrvatske i Mađarske u kontekstu inicijative zemalja Srednje i Jugoistočne Europe (CESEC) o povezivanju plinskih sustava                                                                                           
 
24.       Prijedlozi zaključaka o prihvaćanju memoranduma o suglasnosti:
 
a)         o suradnji u području određivanja prihvatljivih i pristupačnih cijena lijekova
                                                                                                                          
b)         između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u okviru Gospodarskog pojasa Put svile i Inicijative "Jedan pojas, jedan put".
 
                                                          
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
  1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
1.1.      Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 15. i 16. lipnja 2017. godine                 
1.2.      Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. lipnja 2017. godine        
1.3.      Vijeće za okoliš (ENVI), 19. lipnja 2017. godine                                       
1.4.      Vijeće za vanjske poslove (FAC), 19. lipnja 2017. godine       
1.5.      Vijeće za opće poslove (GAC), 20. lipnja 2017. godine           
1.6.      Vijeće za opće poslove članak 50. (GAC Article 50), 20. lipnja 2017. godine
 
2.         Nacrti prijedloga odluka o osnivanju konzulata (tajno)
                                                                                                                            
3.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017., za svibanj 2017. – usmeno izvješće                                                                                                                   
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                         
 
5.         Kadrovska pitanja
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave