Sjednica Vlade Republike Hrvatske 30. travnja 2015.

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 30. travnja 2015. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima, sa sljedećim dnevnim redom:
 
  1. Prijedlog programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2015. – 2018.
  2. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj iskaznici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
  4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
  5. Prijedlozi izvješća na Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske:
a)         u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u provedbi zakona i strateških dokumenata u svezi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranskom moru (predlagatelji: 41 zastupnik Kluba zastupnika HDZ-a)
b)        zbog provedbe projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu      
(predlagatelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru)
6.         Prijedlog odluke o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. - 2020. (EU)
7.         Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine
8.         Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za internacionalizaciju obrazovanja za razdoblje od 2015. do 2016. godine (EU)
9.         Prijedlog zakona o građanskoj energiji iz sunčanih energana (predlagatelji: Klub             zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke – Reformisti, Klub zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, Klub zastupnika nezavisnih ljevičara i nezavisna     zastupnica Jadranka Kosor) - davanje mišljenja Hrvatskome saboru
10.       Godišnje izvješće o obrani za 2014. godinu
11.       Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2014. godinu
12.       Godišnje izvješće o provedbi utvrđene politike, planova i propisa u svezi s nadzorom i zaštitom prava i interesa Republike Hrvatske na moru za 2014. godinu
13.       a)         Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2014.                        godinu
b)         Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i            članova njihovih obitelji za 2014. godinu
14.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save
15.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
16.       Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste LC 50122, k.č.br. 2275/4, površine 37 m2, k.č.br. 2275/5, površine 51 m2, k.č.br. 2275/6, površine 131 m2 i k.č.br. 2274/4, površine 24 m2, zk.ul.br. EL.I u k.o. Kršan
17.       Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za izdavanje bankarskih garancija za osiguranje avansnih uplata kupca Algoma Central Corporation, St. Catharines, Canada, za Nov. 732 i 733, a čiju gradnju je ugovorilo društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d.
18.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
a)         Gradu Cresu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
b)        Gradu Karlovcu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
c)         Gradu Solinu za zaduženje kod Societe Generale - Splitska banka d.d., Split
19.       Prijedlog odluke o otpisu dospjelih i nedospjelih potraživanja po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske
20.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
21.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih             manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
22.       Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:
a)         Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, radi pružanja humanitarne pomoći             Ukrajini u robi i organizaciji prijevoza
b)         Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava,             za novčane naknade i troškove postupaka temeljem presuda Europskog suda za ljudska prava u dva predmeta
23.       Prijedlog zaključka u vezi s imenovanjem izaslanstva Republike Hrvatske na 104. zasjedanju Međunarodne konferencije rada (Ženeva, 1. do 13. lipnja 2015. godine)
24.       Prijedlog zaključka u vezi s Ugovorom o suradnji na provedbi projekta „Revizija i ažuriranje Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Hrvatskoj“, između Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i Ministarstva zaštite okoliša i prirode
25.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Administrativnog i tehničkog provedbenog sporazuma Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Mađarske i Republike Austrije o omogućavanju prekograničnog postupanja prema prekršajima počinjenim u cestovnom prometu – ATIA
            b)        Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga djelovanja s ciljem pristupanja Republike Hrvatske Ugovoru o Europskom informacijskom sustavu o vozilima i vozačkim dozvolama (EUCARIS), Izjave o prihvaćanju načela EUCARIS-a od strane ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Izjave o prihvaćanju za korištenje aplikacije EUCARIS Salzburg od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
26.       Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći stradalima u potresu u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepal
27.       Programski i financijski izvještaj Zaklade „Hrvatska kuća – Croatia House“ za 2014. godinu
28.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
            a)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja 
            b)        Nenada Pleše, u vezi s dostavom određenih podataka o stanovima u vlasništvu       Republike Hrvatske
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice
 
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC–Trade); 7. svibnja 2015. godine
2.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj (ograničeno)
3.         Kadrovska pitanja
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
Materijale za sjednicu Vlade, osim materijala za 1. točku koji će biti dostavljen na samoj sjednici,  možete pregledati na poveznici:
https://vlada.gov.hr/sjednice-i-odluke/226-sjednica-vlade-republike-hrvatske-16877/16877
 
 
 
 
 
 
 

Najave