Sjednica Vlade: Za energetsku obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada 225 milijuna eura

  • Slika /Vijesti/2023/Listopad/19 listopada/Bačić 3.jpg

Vlada je na sjednici donijela Zaključak u vezi s energetskom obnovom obiteljskih kuća i višestambenih zgrada vrijednom ukupno 225 milijuna eura, kojim se nalaže da se prihodi od prodaje emisija stakleničkih plinova upotrijebe za energetsku obnovu tih objekata. Odlukom Vlade na blagdan Svih svetih omogućava se rad specijaliziranih prodavaonica koje prodaju proizvode koji se tradicionalno kupuju na taj dan, kao što su cvijeće i lampioni. Izmijenjena je Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu električne energije, tako da HEP stavlja u isti položaj kao i druge poduzetnike na tržištu električne energije.

Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Vlade Plenkovića, potpredsjednici Tomo Medved i Branko Bačić iznijeli su najnovije informacije o aktualnom stanju vezanom za obnovu od potresa.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je projekte obnove i izgradnje zdravstvenih ustanova u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Kazao je da je od ukupno 28 projekata, završeno njih devet, na 12 je u tijeku izvođenje radova, a za preostalih 7 projekata u tijeku je projektiranje obnove.

Naglasio je kako je, s ciljem ostvarivanja dodatne potpore medicinskom osoblju u pružanju kvalitetnije zdravstvene usluge i podizanje razine zdravstvene skrbi, a zbog opreme stradale u potresu, nabavljena najmodernija medicinska oprema u vrijednosti od 7 milijuna i 780 tisuća eura.

„Sveukupna vrijednost projekata obnove i izgradnje zdravstvenih ustanova u Sisačko-moslavačkoj županiji iznosi više od 60 milijuna i 400 tisuća eura“, kazao je ministar Medved.

Što se tiče obnove privatne imovine, to jest obiteljskih kuća i višestambenih zgrada na području zagrebačkog i petrinjskog potresa, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić kazao je da je obnovljeno više od 10.600 objekata.

Ministar je rekao da su potpuno dovršene 132 nove kuće, a u gradnji je 1456 novih lokacija, od toga 298 obiteljskih kuća i to 34 na području Grada Zagreba.

„U lipnju smo povećali sredstva za obnovu, i ovim novim rebalansom proračuna, ne samo za obnovu objekata javne namjene, već i privatnih zgrada i kuća“, kazao je Bačić i dodao da je ove godine dosad za obnovu privatne imovine uloženo 185 milijuna eura, gotovo identično kao u protekle dvije godine.

„To govori da je obnova u punom zamahu“, istaknuo je ministar.

Izmjenama i dopunama Zakona o šumama doprinosi se realizaciji investicijskih projekata

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković predstavila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama kojim se utvrđuju odredbe u odnosu na postupak izdvajanja šuma i šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske na način da se doprinosi realizaciji investicijskih projekta.

Kazala je da se omogućuje da se šume i šumsko zemljište izvan granica građevinskog područja u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu izgradnje i održavanja infrastukture, dakle javnih cesta, željezničke infrastrukture te vodnih građevina, na temelju lokacijske dozvole i potvrđenog geodetskog elaborata, mogu izdvojiti iz šumskogospodarskog područja, o čemu odlučuje Ministarstvo poljoprivrede.

Dodala je da se šume i šumsko zemljište u vlasništvu države koje su prostornim planom u obuhvatu građevinskog područja mogu izdvojiti i bez mišljenja Ministarstva poljoprivrede, čime se doprinosi administrativnom rasterećenju.

Prijedlogom se detaljnije propisuju odredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, novost je da se uvodi prilaganje gospodarskog programa, a plan korištenja šumskog zemljišta postaje sastavni dio ponude na javnom pozivu za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i kriterij odabira kako bi se još jasnije doprinosilo ciljevima ruralnom razvoja i proizvodnje hrane.

Izmjenama se omogućuje na zakupljenim šumskim zemljištima postavljanje jednostavnih građevina namijenjenih držanju stoke, lokalnom stanovništvu u šumama u vlasništvu Republike Hrvatske da mogu izrađivati ogrjevno drvo iz posječenih stabala, isključivo za vlastite potrebe te predviđa mogućnost donošenja dozvole o krčenju degradiranih oblika šume.

Isto tako, više neće biti potrebno da Ministarstvo poljoprivrede daje suglasnost za provođenje promjena u katastru zemljišta u postupcima parcelacije šuma i šumskog zemljišta.

I na kraju, onemogućuje se dioba šuma i šumskog zemljišta na katastarske čestice površine manje od 1 ha osim u slučajevima izdvajanja šumskog zemljišta radi izgradnje infrastrukturnih i drugih građevina, formiranja katastarskih čestica radi osnivanja prava građenja, u slučajevima nasljeđivanja kao i u postupcima razvrgnuća suvlasničkih zajednica i time se sprječava nezakonita gradnja.

Izmjenama Zakona o službenicima i namještenicima obaveza polaganja državnog ispita

U saborsku proceduru Vlada je uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima se, između ostalog, uređuje radno-pravni status zajedničkog službenika jedinica lokalne samouprave koje se funkcionalno povezuju.

"Izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi uređuje se, među ostalim, radno-pravni status zajedničkog službenika ili službenika zajedničkog upravnog tijela jedinice lokalne samouprave koje se funkcionalno povezuju", rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Kako je navedeno u prijedlogu zakona, izmjene su propisane s obzirom na to da jedinice lokalne samouprave mogu zajednički organizirati poslove, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje sredstava iz fondova EU.

Malenica je naveo kako se također utvrđuje i obveza polaganja državnog ispita odgovarajuće razine službenicima i namještenicima upravnih tijela općina, gradova i županija te rokovi za polaganje i posljedice neizvršenja obveze polaganja državnog ispita na isti način kako je uređeno i za državne službenike.

Kazao je da se ovim zakonskim prijedlogom dodatno uređuju odredbe o imenovanju privremenog pročelnika upravnog tijela.

Uz to, predlaže se i donošenje etičkog kodeksa za službenike i namještenike u jedinicama lokalne i područne samouprave.

"Time će se utvrditi institucionalni okvir za njegovu provedbu, a službenike obvezati da na početku rada potpisuju izjavu o nepostojanju sukoba interesa. Tako će se, u skladu sa Strategijom sprečavanja korupcije, osnažiti etički standard na svim razinama", rekao je Malenica.

Prema prijedlogu zakona, službenik će izjavom potvrditi da, primjerice, nema otvoren obrt u području djelatnosti na kojem je zaposlen. Ako je ne potpiše, to će predstavljati laku povredu službene dužnosti.

Malenica je također istaknuo kako se izmjenama uređuje i pitanje objave pravilnika o unutarnjem redu upravnog tijela jedinice lokalne samouprave, donošenje i stupanje na snagu Plana prijema u službu.

"Ovim zakonskim prijedlogom usklađuju se pojedini instituti na isti način kao što je to uređeno i Zakonom o državnim službenicima, poput prava na žalbu protiv rješenja, zastare i rokovi kod povreda službene dužnosti, prestanak službe i slično", rekao je.

Neke od najznačajnijih izmjena i dopuna Zakona uključuju i mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu u službi u upravnim tijelima JLS-a, s obzirom na to da su sve izraženije potrebe za takvom vrstom rada.

Također, utvrđuje se mogućnost prijema, odnosno zadržavanja u službi korisnika starosne mirovine koji ima manje od 67 godina života na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, do polovice punog radnog vremena.

Do lipnja 2026. godine planira se obnoviti 1,7 milijuna četvornih metara stambenog prostora

Vlada je donijela Zaključak u vezi s energetskom obnovom obiteljskih kuća i višestambenih zgrada vrijednom ukupno 225 milijuna eura, kojim se nalaže da se prihodi od prodaje emisija stakleničkih plinova upotrijebe za energetsku obnovu tih objekata.

Ministar Bačić kazao je, predstavljajući ovu točku sjednice, da se Zaključkom zadužuju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u 2023. godini osigurati sredstva u iznosu od 50 milijuna eura u svrhu energetske obnove obiteljskih kuća i 25 milijuna eura u svrhu energetske obnove obiteljskih kuća građana u riziku od energetskog siromaštva.

U 2024. godini zadužuju se osigurati sredstva u iznosu od 70 milijuna eura u svrhu energetske obnove obiteljskih kuća.

Sredstva će se osigurati iz prihoda dobivenih od prodaje emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj.

Ujedno se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u 2024. i 2025. godini zadužuje osigurati do 80 milijuna eura za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Ministar Bačić dodao je da je Vlada aneksom Nacionalnog plana oporavka i odgovornosti osigurala još 904 milijuna eura za obnovu višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području zahvaćenom zagrebačkim i petrinjskim potresom.

„Do lipnja 2026. godine u Hrvatskoj se planira obnoviti 1,7 milijuna četvornih metara stambenog prostora“, rekao je Bačić.

Napomenuo je da je zgradarstvo najveći potrošač energije u Hrvatskoj koje troši 50 posto ukupne energije, a u emisiji stakleničkih plinova sudjeluju s 15 posto pa je nužno ući u energetsku obnovu zgrada.

Zaključio je kako će se energetskom obnovom smanjiti potrošnja energije, doprinijeti dekarbonizaciji, a kućanstvima pomoći da smanje račune za energiju.

Na blagdan Svih svetih omogućen rad specijaliziranih prodavaonica

Vlada je donijela Odluku kojom se na blagdan Svih svetih omogućava rad specijaliziranih prodavaonica i drugih oblika prodaje izvan njih, a koji prodaju proizvode koji se tradicionalno kupuju na taj dan, kao što su cvijeće i lampioni.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović je rekao da na temelju Zakona o trgovini Vlada može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u dane blagdana u Republici Hrvatskoj.

„S obzirom da se bliži blagdan Svih svetih, odluka je da se omogući rad specijaliziranim prodavaonicama i drugim oblicima prodaje izvan prodavaonica, a koji prodaju proizvode koje građani tradicionalno kupuju na dan Svih svetih, kao što su cvijeće, cvjetni aranžmani, vijenci, svijeće, lampaši te prigodni proizvodi povezani s tim blagdanom“, rekao je Filipović.

"Ova odluka je u skladu sa Zakonom o trgovini i u skladu sa Zakonom o blagdanima. Za sve zainteresirane", napomenuo je predsjednik Vlade Plenković.

HEP-u isti položaj kao i drugim poduzetnicima na tržištu električne energije

Izmijenjena je Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu električne energije, tako da HEP stavlja u isti položaj kao i druge poduzetnike na tržištu električne energije.

„Izmjenom opskrbljivači koji su članovi HEP grupe imaju pravo na nadoknadu razlike ugovorene i maksimalne cijene, vezane uz naknadu troškova električne energije za kupce kategorije poduzetništvo, s tim da naknada ne može biti iznad cijene električne energije najviše u iznosu do 180 eura za megavatsat za period od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2023., a od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. najviše do 150 eura za megavatsat", rekao je ministar Filipović.

Kazao je kako se time se opskrbljivači iz HEP grupe od 1. travnja 2023. stavljaju u isti položaj kao i ostali opskrbljivači u Hrvatskoj, vezano uz naknadu troškova električne energije za kupce kategorije poduzetništvo.

Naglasio je da se izmjenama i dopunama uredbe također rješava problem visoke cijene tehnološke pare koja je za 12 poslovnih subjekata skočila sa 34 eura u 2022. godini, koliko je bilo do listopada prošle godine, na 180 eura poslije toga. Nadoknađuje im se 70 posto iznosa, to je nešto malo više od 11,5 milijuna eura.

Izvor: Vlada/Hina


 

Pisane vijesti