Vlada dodatno rasterećuje roditelje povećanjem sredstava za sufinanciranje troškova javnog prijevoza srednjoškolcima

Slika /2016/Sjednice/2018/08 kolovoz/111 sjednica/DSC_5153.jpg

Vlada je sa današnje sjednice u saborsku proceduru uputila tri prijedloga zakona iz područja energetike i zaštite okoliša: Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o energetskoj učinkovitosti, Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.

Sva tri zakonska prijedloga obrazložio je državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike Ivo Milatić.
 
Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojom se propisi dodatno usklađuju s europskom direktivom, propisana je obveza opskrbljivača električne energije da po reguliranoj otkupnoj cijeni koja iznosi 0,42 kn/kWh, preuzmu od Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. (HROTE) električnu energiju koju HROTE temeljem sklopljenih ugovora o otkupu otkupljuje od povlaštenih proizvođača. Prema važećem Zakonu 1. siječnja 2019. godine trebala bi prestati obveza opskrbljivača da od HROTE-a preuzimaju ukupnu neto isporučenu električnu energiju povlaštenih proizvođača po reguliranoj otkupnoj cijeni, čime bi se ugrozio sustav poticaja,  odnosno uredno podmirivanje ugovorenih obveza HROTE-a prema povlaštenim proizvođačima s kojima ima sklopljene ugovore o otkupu električne energije. Radi postizanja ravnoteže interesa opskrbljivača električne energije s jedne strane i opstanak sustava isplate poticajne cijene za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije s druge strane, predmetnim prijedlogom propisuje se obveza opskrbljivača električne energije da od operatora otkupljuju određeni udio električne energije povlaštenih proizvođača električne energije. Državni tajnik pojasnio je da se time uvodi brži i transparentniji natječajni postupak, te su jasnije  navedeni postupci, prava i obveze koji proizlaze iz ovoga zakona.
                                                                          
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti,  uspostavljaju se mehanizmi kojima će se uštedjeti energija, odnosno, uvode se obvezne mjere ušteda energije među krajnjim kupcima definiranih člankom 7. Direktive 2012/27/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, a u svrhu postizanja preuzetih ciljeva kroz navedenu Direktivu. Člankom 7. predviđa da svaka država članica, u svrhu postizanja kumulativnog cilja uštede energije u krajnjoj potrošnji do 31. prosinca 2020. godine uvede sustav obveza energetske učinkovitosti.
 
Konačnim prijedlogom  zakona o potvrđivanju Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač već postojećim kontrolnim mjerama iz Montrealskog protokola pridodaje se postupno smanjenje potrošnje i proizvodnje stakleničkih plinova - fluorougljikovodika (HFC) s ciljem smanjenja doprinosa tih tvari klimatskim promjenama, a koje imaju značajan potencijal globalnog zatopljenja, te ih je potrebno postupno zamijeniti okolišno prihvatljivijim tvarima. Države stranke obvezuju se poduzeti sve odgovarajuće mjere, u propisanim vremenskim rokovima, kojima bi se značajno smanjile emisije te proizvodnja i potrošnja fluoriranih stakleničkih plinova, smanjilo stavljanje na tržište uređaja i opreme koji sadrže ove radne tvari, povećala energetska učinkovitost i korištenje zamjenskih tehnologija koje ne oštećuju ozonski omotač i ne utječu na promjenu klime.
                                                                     
Zaštita kućanstava koja kupuju toplinsku energiju proizvedenu iz plina
                     
Vlada je donijela Uredbu o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije kojim se  želi osigurati da prije početka nove ogrjevne sezone kupci toplinske energije iz kategorije kućanstva koja kupuju toplinsku energiju proizvedenu iz plina, budu u jednakom pravnom položaju u odnosu na krajnje kupce plina iz kategorije kućanstva koji direktno koriste plin u obvezi javne usluge.
Uredbom se uređuje da mehanizam nabave plina za kućanstva vrijedi i za proizvođače toplinske energije, odnosno opskrbljivače toplinskom energijom, sve dok tržišni mehanizmi ne funkcioniraju na isti način za sve krajnje kupce. Uredbom se tako želi postići regulacija istovjetnog načina nabave plina krajnjih kupaca koji koriste plin za proizvodnju toplinske energije.
 
Budući da se do kraja kalendarske godine procjenjuje povećanje cijene plina za 20-30%, što će utjecati na povećanje cijene toplinske energije za sve krajnje kupce toplinske energije, koje bi moglo iznositi između 10-15%, ovisno o povećanju cijena plina na veletržištu te hladnoći nadolazeće zime, porast cijena mogao bi stoga prouzročiti dodatni trošak za kućanstva u Slavonskome Brodu, Vukovaru, Rijeci, Karlovcu.
 
Predsjednik Vlade Plenković kazao je da usvajanjem ove uredbe izbjegavamo povećanje cijene toplinske energije za kućanstva u nekoliko naših gradova, te najavio potvrdu uredbe zakonskim prijedlogom najesen.
 
Sufinanciranje troškova javnog prijevoza srednjoškolaca
 
Vlada je donijela redovitu Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnoga prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. Odlukom se, kazala je ministrica Divjak, nastavlja s programom sufinanciranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Pritom su sredstva ove godine povećana u iznosu od 22% u odnosu na lani. Redovnim učenicima sufinancira se 75% troškova međumjesnoga javnog prijevoza (mjesečna učenička karta za autobus ili vlak), kojima udaljenost od adrese prebivališta, odnosno boravišta do adrese škole iznosi više od pet kilometara.
 
Učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, financiralo bi se 100% cijene mjesečne učeničke karte.
 
U odluci su navedene i druge provedbene aktivnosti, navela je ministrica Divjak koja ovu mjeru smatra važnim dodatnim rasterećenjem roditelja i jedinica lokalne samouprave.
 
Predsjednik Vlade Andrej Plenković dodao je da je ova odluka jučer temeljito raspravljena na Užem kabinetu i zahvalio svim resorima koji su pomogli da se ona donese, osobito važna za ruralne sredine u Hrvatskoj.
 
Promicanje dojenja
 
Vlada je usvojila Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je da je zaštita, promicanje i potpora dojenju javno zdravstveni prioritet većine razvijenih zemlja, pa tako i Republike Hrvatske, jer se unazad nekoliko desetljeća bilježi sve manji broj dojene djece, kao i kratko razdoblje dojenja, što našu zemlju svrstava  među zemlje s vrlo niskom stopom dojenja. 
Cilj programa je povećati udio isključivo dojene djece do navršenih 6 mjeseci života, nastaviti provođenje promicanja dojenja u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja i njege, u rodilištima i dječjim bolničkim odjelima, kao i poticati djelovanje i rad zajednice na zaštiti i promicanju dojenja.
Program obuhvaća nastavak provedbe programa Svjetske zdravstvene organizacije "Rodilište-prijatelj djece", uključujući i provedbu Programa u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja i njege, osnivanje banke humanog mlijeka, provedbu promicanja dojenja na dječjim bolničkim odjelima kroz pilot-projekt, evaluaciju pilot projekta "Rodilište-prijatelj majki", unaprjeđenje sustava praćenja i evaluacije dojenja, izradu smjernica o prehrani dojenčadi i male djece, primjenu Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko, uvođenje veće zastupljenosti sadržaja o dojenju u kurikulum srednje školskog obrazovanja i poticanje promicanja dojenja u zajednici.
 
Smanjivanje onečišćujućih tvari u zraku
                                                 
Donesena je i Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tv
tvari u zraku. Njome se propisuju se određene onečišćujuće tvari u zraku koje uzrokuju
nepovoljne učinke zakiseljavanja, eutrofikacije i fotokemijskog onečišćenja, njihove
emisijske kvote, odnosno nacionalne obveze njihovog smanjenja za određeno razdoblje u
Hrvatskoj, kao  i način izrađivanja emisija onečišćujućih tvari. Cilj Urdbe je ograničavanje
antropogene emisije određenih onečišćujućih tvari radi ostvarenja napretka u podizanju razine
kvalitete zraka do mjere koja ne dovodi do značajnijih negativnih učinaka i rizika za ljudsko
zdravlje i okoliš.
 
Uredbom su definirane emisijske godišnje kvote antropogenih emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida, nemetanskih hlapivih organskih spojeva, amonijaka i sitnih lebdećih čestica, koje su primjenjive od 2020. do 2029. godine i od 2030. godine.
 
S ciljem ispunjavanja obveza smanjenja emisija onečišćujućih tvari u zraku definira se izrada Programa kontrole onečišćenja zraka, s mjerama za ograničenje antropogenih emisija, kojeg izrađuje Ministarstvo zaštite okoliša i energetika. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izrađuje izračun emisija onečišćujućih tvari u zraku.
                                                          
Utvrđivanje interesa Republike Hrvatske
 
Vlada je donijela i tri odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske i to u svrhu izgradnje
Osnovne škole „Horvati“ u Zagrebu s dvodijelnom športskom dvoranom, rekonstrukciju
Osnovne škole „Stjepan Benceković“ u Horvatima dogradnjom športske dvorane  i izgradnju dječjeg vrtića u naselju Ivanja Reka.
 
Utvrđivanje interesa Republike Hrvatske važno je za ubrzavanje procedura izvlaštenja na česticama na kojima se građevine nalaze. 
 
Ustupanje poslova razminiranja
 
Hrvatskom centru za razminiranje, Vlada je odobrila ustupanje poslova razminiranja koji nisu određeni Planom protuminskog djelovanja za 2018. godinu.
 
Ministar unutarnjih poslova Božinović pojasnio je da se radi o poslovima razminiranja poljoprivrednog zemljišta u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji, koje su i podnijele zahtjeve, čime  bi bilo dovršeno razminiravanje svih poljoprivrednih površina u Hrvatskoj.
 
Hrvatska lutrija d.o.o. u 2018. godini uplatit će 8,83% više sredstava u državni proračun
 
Na sjednici je donesen i Godišnji plan poslovanja Hrvatske lutrije d.o.o. za 2018. godinu, Ministar financija Zdravko Marić kazao je da je godišnjim planom predviđeno je realno kretanje prometa, prihoda i ostvarenje boljeg financijskog rezultata poslovanja, a namjerava se i dalje ulagati u razvoj i suvremenu informatičku opremu, te stalnim rastom udjela na tržištu igara na sreću, kao i boljom tehnologijom te organiziranošću ljudskih potencijala osigurati ostvarenje planiranih rezultata.
 
Ukupni prometi i prihodi od igara na sreću za 2018. planirani su u iznosu od 1.306.995.019,00 kuna. Ukupni prihodi (poslovni i financijski) predviđaju se u iznosu od 561.725.000,00 kuna, što je za 8,55% više u odnosu na procijenjene prihode u 2017. godini. U strukturi ukupnog prihoda najveći udio imaju poslovni prihodi i to: od igara na sreću u iznosu od 554.792.000,00 kuna, prihodi od prodaje robe u iznosu od 635.000,00 kuna, prihodi od zakupnina u iznosu od 972.000,00 kuna i ostali prihodi od osnovne djelatnosti u iznosu od 2.508.000,00 kuna, te financijski prihodi u iznosu od 3.295.000,00 kuna.
 
Predviđeni rashodi za 2018. godinu iznose 515.742.000,00 kuna što je za 8,43% više u odnosu na procijenjene rashode u 2017. godini. Planirane rashode u 2018. godini čine materijalni troškovi 184.110.000,00 kuna, amortizacija 24.154.000,00 kuna, troškovi radnika 155.047.000,00 kuna, naknada za priređivanje igara 126.522.000,00 kuna, vrijednosna usklađenja 5.000,00 kuna, financijski rashodi 470.000,00 kuna, te ostali rashodi 25.434.000,00 kuna. Iz predviđenih rashoda vidljivo je da će Hrvatska Lutrija d.o.o. nastaviti s razvojnim aktivnostima u okviru raspoloživih financijskih sredstava.
Hrvatska Lutrija d.o.o. planira u 2018. godini u korist državnog proračuna uplatiti iznos od 274.649.000,00 kuna što je za 8,83% više u odnosu na procijenjeno u 2017. godini. Sredstva Hrvatske Lutrije d.o.o. koja su prihod državnog proračuna i koja se sukladno članku 8. Zakona o igrama na sreću dijelom izdvajaju za financiranje programa organizacija, planirana su za 2018. godinu u iznosu od 82.027.000,00 kuna ili 9,01% više u odnosu na procijenjeno u 2017. godini.
Prema Planu poslovanja za 2018. godinu Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvariti će dobit poslije oporezivanja u iznosu od 37.705.000,00 kuna, što je rast dobiti od 9,91% u odnosu na procijenjenu dobit u 2017. godini.
 
Općina Milna – prijevremeni izbori 30. rujna 2018.
 
Donesena je Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskoga načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna, nakon što je općinskom načelniku mandat prestao podnošenjem neopozive ostavke.
 
Ministar uprave Kuščević kazao je da se za dan provedbe izbora predlaže nedjelja, 30. rujna 2018. godine, s time da odluka stupa na snagu 30. kolovoza ove godine.
 
Sporazum s društvom Gramat d.d. – zaštita državnih interesa i očuvanje Društva
 
Ministarstvu financija i Ministarstvu državne imovine Vlada je dala suglasnost za sklapanje
sporazuma s društvom Gramat d.d., društvom Gramat-Loris export-import d.d. i društvom Euro-Alfa d.o.o.  
 
Sporazumom se predviđa rješavanje odnosa i međusobnih potraživanja između društva Gramat d.d. i Republike Hrvatske proizašlih iz sklopljene predstečajne nagodbe odobrene pravomoćnim Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu kao i namirenje potraživanja Republike Hrvatske, Ministarstva financija po osnovi prioritetnih tražbina, koje nisu obuhvaćene citiranom nagodbom, i tražbina nastalih nakon sklapanja predstečajne nagodbe, ustupanjem Republici Hrvatskoj nekretnine u vlasništvu treće osobe te rješavanje spora koji se između Republike Hrvatske vodi protiv društva Gramat d.d. iz Zagreba i Euro-Alfa d.o.o. iz Zagreba pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.
 
Osim zaštite interesa Republike Hrvatske doprinosi se i očuvanju društva Gramat d.d. iz Zagreba jer mu se na neizravan način omogućuje nastavak poslovanja i sprječava otvaranje stečajnog postupka koji bi mogao otežati namirenje tražbine Republike Hrvatske, a što je potvrdilo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u očitovanju od 11. listopada 2017. godine.
 
Otpis potraživanja UO Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 
Vlada je također dala suglasnost na Odluku o otpisu potraživanja Upravnog odbora Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se, sukladno općem poreznom zakonu otpisuje
279 dospjelih nenaplaćenih potraživanja s osnova naknada i posebne naknade obveznicima plaćanja, u ukupnom iznosu od 16.329.499,79 kuna, koju je Upravni odbor Fonda donio 16. ožujka 2018. godine.
 
Suglasnosti ravnateljima HZMO i HZZO
 
Ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Vlada je dala prethodnu suglasnost
za sklapanje ugovora temeljem provedenog postupka javne nabave - najam IBM softvera za
središnje računalo, za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za razdoblje od 12
mjeseci                
Središnje računalo je u informatičkoj mreži Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje okosnica čitave informatičke mreže. Na njemu su smještene baze podataka s podacima ključnim za mirovinsko osiguranje i vođenje dugogodišnjih evidencija o aktivnim osiguranicima, umirovljenicima, korisnicima doplatka za djecu.
Postupak nabave proveden je u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave i budući da se usluga ugovara s gospodarskim subjektom koji, zbog tehničkih razloga i razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, jedini može izvršiti predmetnu uslugu te je zapravo riječ o nastavku najma IBM softvera za središnje računalo, temeljem Ugovora sklopljenog 9. lipnja 2008. godine.
Ministar rada i mirovinskoga sustava Pavić iskoristio je priliku da kaže kako se pozitivni trendovi u gospodarstvu osjećaju i u mirovinskome sustavu – u kojem je omjer zaposlenih i umirovljenika sa 1:1,14 porastao na 1:1,26.
 
Ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Vlada je dala prethodnu suglasnost
za sklapanje sporazuma s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za nabavu, pohranu i
distribuciju cjepiva za razdoblje od 2019. do 2021. godine.
 
Ministar zdravstva Milan Kujundžić izvijestio je da se ovom odlukom omogućuje provedba
Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2019. - 2021godini
protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubele, tuberkuloze,
hepatitisa B, bolesti izazvanih s Haemophilus infl. tipa B i pneumokokne bolesti kao i
Trogodišnjeg programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine
posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od tuberkuloze, hepatitisa
A i B, bjesnoće,žute groznice, kolere, trbušnog tifusa, tetanusa, malarije, streptokokne
bolesti, haemophilus influenzae –invazivnog oblika influenze, meningokokne bolesti i HPV infekcije, kao i zbrinjavanje cjepiva po isteku roka uporabe, promicanje programa cijepljenja i programa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za razdoblje od 2019. do 2021. godine, do ukupne vrijednosti od 390.980.958,00 kuna (s PDV-om),
 
Vlada je dala suglasnost na Financijsko i poslovno izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2017 godinu, te prihvatila izvještaj o radu Agencije za obalni linijski promet za 2017. godinu.
 
Mišljenja dana Hrvatskom saboru
 
Hrvatskome saboru dana su negativna mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju državnom imovinom, predlagatelja Mire Bulja, zastupnika u Hrvatskome saboru; na prijedlog zakona o sudovima te na prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću, predlagatelja Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Također, Vlada nije prihvatila prijedlog zaključka o upućivanju zahtjeva Državnom uredu za reviziju za obavljanje revizije u Hrvatskoj narodnoj banci, predlagatelja Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e
 
Usvojeno je Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2017. godini. Stanje sigurnosti u Republici Hrvatskoj, ministar Božinović ocijenio je vrlo dobrim, s padom ukupnom kriminaliteta za 3 posto, kao pozitivnim pokazateljem rada policije, njezinog preventivnoga djelovanja i intenziviranja proaktivnoga načina rada policije.
 
Na sjednici je prihvaćen Nacrt javnog poziva za prijavu kandidata za člana Upravnoga vijeća Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Vlada je zadužila da objavi Javni poziv, prikupi prijave kandidata i dostavi ih Vladi Republike Hrvatske s cjelokupnom dokumentacijom i prijedlogom za imenovanje, radi imenovanja člana Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
 
Pokroviteljstvo nad Hrvatskim danima sigurnosti
 
Na kraju sjednice, Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad Hrvatskim danima sigurnosti 2018. "Partnerstvo za sigurnost" koje se održava u Zagrebu od 5.-7. prosinca 2018. godine. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević pojasnio je da se radi o tradicionalnom središnjem godišnjem skupu hrvatskih profesionalaca sigurnosti, s ciljem unaprjeđenja partnerstva javnog, privatnog i korporativnog sustava, između akademske i poslovne zajednice, te civilnog društva i samih građana kroz formu dijaloga, panela, prezentacija hrvatskih i međunarodnih iskustava.
 

Pisane vijesti | Andrej Plenković