Vlada ovlastila ministra Butkovića da potpiše sporazum s 3. Majem oko podmirivanja naknade za koncesiju

Slika /Vijesti/2019/09 rujan/05 rujna/VRH_0093.jpg

U Banskim dvorima održana je 177. sjednica Vlade Republike Hrvatske.

Na otvorenom dijelu sjednice raspravljene su 21 točke dnevnog reda, među kojima Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma te Odluka o načinu podmirenja dugovanja trgovačkog društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. s naslova dospjele, a nepodmirene naknade za koncesiju.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković je obrazlažući Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma poručio da terorizam predstavlja globalnu prijetnju slobodi i životu pojedinaca.

"Hrvatska osuđuje svaki oblik terorizma. Stoga, Hrvatska je stranka Konvencije s sprječavanju terorizma iz 2005. godine, sastavljene u Varšavi. U odnosu na tu Konvenciju, u 2015. godini imamo Dodatni protokol kojim se propisuju nove inkriminacije kojima se želi ojačati normativni okvir potreban za borbu protiv terorizma", kazao je.

Dodatni protokol dopunjuje Konvenciju odredbama kojima se predviđa inkriminacija: sudjelovanje u udruživanju ili grupama u svrhu terorizma, pohađanje obuke za terorizam, putovanje u druge države u svrhu terorizma, osiguravanje i prikupljanje sredstava za takva putovanja i organiziranje i
olakšavanje takvih putovanja.

Zaštita javnog zdravlja

U Sabor je poslan Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić istaknuo je da se ovim zakonskim prijedlogom propisuju obveze za uvoznike i daljnje korisnike koji na tržište stavljaju smjese razvrstane kao opasne, na temelju njihovih učinaka na zdravlje ljudi ili fizikalnih učinaka.

"Omogućit će se lakši prijenos informacija o sastavu smjese i podupiranje statističke analize slučajeva trovanja kemikalijama, a sve u svrhu zaštite javnog zdravlja", rekao je, dodavši da se Hrvatski zavod za javno zdravstvo imenuje kao tijelo za primanje tih informacija.

Kako je kazao, Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je bez odgode staviti na raspolaganje informacije o smjesama Centru za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Propisuje se, također, da troškove podnošenja informacija o smjesama snose uvoznici i daljnji korisnici te se dorađuje prekršajna odredba.

Transparentniji i pravedniji obračun cijene javne usluge

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić predstavio je  Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. U odnosu na važeću Uredbu propisuju se dvije kategorije korisnika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada: kategorija kućanstvo - nekretnine za stalno ili povremeno stanovanje i kategorija korisnika koji nisu kućanstvo - koji obavljaju djelatnost u nekretnini, a dodatno su podijeljeni u sedam potkategorija (prilog) ovisno o djelatnosti

"Svrha je ovih izmjena i dopuna uredbe dati jasniji okvir jedinicama lokalne samouprave primjenom kojeg će se omogućiti transparentniji, ujednačeniji i pravedniji način obračuna cijene javne usluge za sve korisnike na području pružanja", rekao je.

Pojasnio je da odluka jedinice lokalne samouprave mora sadržavati iznos za obveznu minimalnu javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada prema kategoriji korisnika, način izračuna te određivanje cijena.

Na računu za javnu uslugu moraju se navesti svi elementi na temelju kojih je obračunata cijena.

"Jedinice lokalne samouprave neće plaćati poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada ako odvojeno sakupljaju komunalni otpad u utvrđenom postotku", naveo je.

Povećanje energetske učinkovitosti

Ministar Ćorić objedinjeno je predstavio Odluku o donošenju izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine i Odluku o osnivanju pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske vezano uz prodaju dijela nacionalne godišnje kvote emisijskih jedinica stakleničkih plinova državama članicama Europske unije.

"Ostvareni prihodi od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u 2017. i 2018. godini, zbog porasta cijene emisijskih jedinica na dražbama, iznosili su 696 milijuna kuna. U prvoj polovici 2019. godine ukupan je prihod iznosio 249 milijuna kuna te se slični povećani prihodi očekuju u 2019. i 2020. godini", kazao je.

Obrazložio je da se time stvorila mogućnost financiranja dodatnih aktivnosti, bez smanjivanja planiranih iznosa u drugim prioritetnim područjima.

Najznačajnije izmjene i dopune odnose se na prioritetne mjere: povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje emisije stakleničkih plinova u neenergetskim sektorima i centri za gospodarenje otpadom.

Vezano za Odluku o osnivanju pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske vezano uz prodaju dijela nacionalne godišnje kvote emisijskih jedinica stakleničkih plinova državama članicama Europske unije, ministar Ćorić naglasio je da, sukladno izvješćima o inventaru emisija stakleničkih plinova, Hrvatska za razdoblje od 2013. do 2017. godine ima višak emisijskih jedinica, koji se može prodati drugoj državi članici EU.

Odluka o načinu podmirenja dugovanja 3. Maja

Vlada je donijela Odluku o načinu podmirenja dugovanja trgovačkog društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. s naslova dospjele, a nepodmirene naknade za koncesiju.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković podsjetio je da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 1. kolovoza 2019. godine usvojila Zaključak o iskazivanju spremnosti za uključivanje u proces deblokade računa, pripremu i pokretanje proizvodnje te dovršetak započetih gradnji u društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., te je njime zadužila Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta da, u suradnji s društvom Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d., provede sveobuhvatnu analizu i predloži konkretne mjere i odluke za realizaciju aktivnosti deblokade računa, pripreme i pokretanja proizvodnje te dovršetak započetih gradnji u društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d.

"U cilju realizacije Zaključka Vlade Republike Hrvatske te Odluke o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., kod HBOR-a i/ili drugih poslovnih banaka u svrhu stvaranja preduvjeta za pokretanje proizvodnje i završetak započetih novogradnji, a s obzirom da je koncesijska naknada utvrđena Odlukom Vlade o dodjeli koncesije, potrebno je donijeti ovu odluku kako bi ministar mora, prometa i infrastrukture mogao potpisati sporazum o drugačijoj naplati dospjele, a nepodmirene koncesijske naknade, dok će se buduće obveze redovno podmirivati", kazao je Butković.

Izvijestio je da nepodmirena dospjela naknada za koncesiju trgovačkog društva 3. MAJ Brodogradilište d.d., na dan 30. kolovoza 2019. godine iznosi 5,86 milijuna kuna, od čega glavnica iznosi 5,44 milijuna kuna, a kamate 419,8 tisuća kuna",.  
 
Ovom odlukom ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture za sklapanje sporazuma s trgovačkim društvom 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka, kojim će se regulirati model otplate utvrđene dospjele, a nepodmirene naknade za koncesiju, sa stanjem na dan potpisivanja spomenutog sporazuma, a na način isplate 15% utvrđene nepodmirene naknade, u roku 30 dana od dana potpisa Sporazuma, dok će se naknadno do 31. kolovoza 2021. godine urediti model namirenja preostalih neplaćenih 85% dospjele, a nepodmirene naknade za koncesiju.
 
"U međuvremenu je Hrvatska banka za obnovu i razvoj na svojoj sjednici odobrila odluke koje smo imali na prošloj sjednici Vlade. Ministar Horvat informirao me je da se stvari dobro razvijaju u vezi 3. Maja, a ovo je jedan doprinos u tom smjeru", kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.
 
Izgradnja cestovnog mosta kod GP Obrež - Božakovo

Ministar Oleg Butković predstavio je Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog graničnog mosta preko potoka Kamenica kod stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Obrež (HR) - Božakovo (SLO).

Predložena Odluka, kazao je ministar, nastavak je provede aktivnosti u vezi Zaključaka donesenog na sjednici Vlade održane u Karlovcu, 6. prosinca 2018. godine o postupku obnove ili izgradnje zamjenskog mosta preko potoka Kamenica kod stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Obrež  - Božakovo.  

Podsjetio je da je 27. travnja 2015. godine zbog sigurnosti sudionika prometa navedeni most i granični prijelaz zatvoren za sav promet.
 
"Da bi se obnova mosta uspješno realizirala, potrebno je nastaviti aktivnosti vezane uz postupak pregovora sa slovenskom stranom u cilju potpisivanja predmetnog Sporazuma kojim bi se regulirala raspodjela obveza između dviju država", rekao je Butković.
 
Ovom Odlukom prihvaća se Nacrt sporazuma kao osnova za vođenje pregovora, određuje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vođenje pregovora, te se ovlašćuje mora, prometa i infrastrukture da u ime Vlade Republike Hrvatske potpiše Sporazum.
 
Suglasnost za radove na izgradnji pristaništa u Luci Osijek
 
Dana je suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Osijek o sklapanju ugovora o javnoj nabavi za radove na izgradnji pristaništa za putničke brodove u Osijeku sa Zajednicom ponuditelja SOKOL d.o.o. iz Vinkovaca i HIDROGRADNJA d.o.o. iz Osijeka, u vrijednosti od 12 milijuna i 495 tisuća kuna, s PDV-om.
 
Ministar Oleg Butković izvijestio je da Lučka uprava Osijek za potrebe pristajanja putničkih brodova u Osijeku trenutno koristi pristan koji je u privatnom vlasništvu.

"Obzirom na povećanje putničkih brodova najavljenih u ovoj godini, oko 80 brodova u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 37, Lučka uprava Osijek, koja je nadležna za prihvat brodova, ishodila je sve potrebne dozvole za izgradnju novog putničkog pristaništa", rekao je Butković, dodavši da se početak radova očekuje po potpisivanju ugovora tijekom rujna, a planirani završetak do kraja 2019. godine.

Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici

"Riječ je o važnom projektu Hrvatske kuće kojeg će Vlada poduprijeti i financirati", rekao je premijer Plenković o zaključku kojeg je Vlada donijela, u vezi s potporom razvojnim projektima Hrvatskog nacionalnog vijeća Republike Srbije: Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici i Kadrovsko osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas rekao je da svojom potporom projektu Vlada čini važan iskorak prema ključnim institucijama hrvatske zajednice u Republici Srbiji, prema Hrvatskom nacionalnom vijeću Republike Srbije, Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata i novinsko izdavačkoj ustanovi Hrvatska riječ.

"Provedbom ovog projekta osigurat će se primjereno sjedište, još bolja i učinkovitija međusobna komunikacija i suradnja, dodatno pospješiti aktivnosti i osnažiti položaj hrvatske zajednice u društvu, a Hrvatska kuća postat će otvoreno sjedište hrvatske zajednice u Republici Srbiji“, kazao je državni tajnik Milas.

Dodao je da će se kadrovskim osnaživanjem omogućiti angažiranje neophodnih i kompetentnih osoba u Hrvatskom nacionalnom vijeću. „Izgradnja Hrvatske kuće i kadrovsko osnaživanje za hrvatsku zajednicu u Republici Srbiji pokazat će kontinuiranu i djelatnu potporu Vlade Republike Hrvatske i organizaciji strateških projekata hrvatske nacionalne manjine“, zaključio je.

Potpora projektima za Hrvate u dijaspori

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas istaknuo je da je upravo sutra u Tolisi podjela ugovora prema natječaju koji je odobrila Vlada u kolovozu ove godine: "Radi se o najvećem natječaju potpori programa i projekata za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u iznosu od skoro 26 milijuna kuna". Dodao je da su u mandatu ove Vlade, u tri godine, proračunska sredstva povećana za 30 posto za Bosnu i Hercegovinu.

U vezi projekta  Hrvatske kuće u Subotici, istaknuo je da je „potpora projektima i svemu onom što aktivno i predano rade Hrvati u Republici Srbiji povećana za više od 100 posto u odnosu na sredstva koja smo davali do stupanja ove Vlade na mandat“.

"Isto tako, po prvi puta smo pokrenuli natječaj za naše iseljeništvo, ne zato što su im potrebna sredstva, nego što mislimo da kroz projekte koje zajedno radimo pojačavamo suradnju, učvršćujemo veze, a to će na kraju pridonijeti rezultatima, poput skorog donošenja Zakona o državljanstvu", nastavio je.

Istaknuo je i sektor obrazovanja i povećanje broja stipendija za hrvatsku djecu koja studiraju u Bosni i Hercegovini: "Svjesni smo toga da studiranje u BiH za hrvatski narod znači i opstanak i vještine kojima će sutra moći oplemeniti svoje živote i živote sredine u kojima žive. Vjerujem da ćemo ovakvu politiku nastaviti dalje“, zaključio je Milas i podsjetio na rečenicu koju predsjednik Vlade rekao u Neumu: "Oni su za vrijeme rata čuvali nama leđa, sad je vrijeme da ih guramo naprijed".

U Zadru 2020. prvi hrvatski međunarodni vojni zrakoplovni miting

Vlada je donijela i Odluku o održavanju prvoga hrvatskog međunarodnog vojnog zrakoplovnog mitinga "CROIMAS 2020".

Govoreći o važnosti održavanja mitinga, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević kazao je da su aeromitinzi alat za promociju zrakoplovstva i privlačenja budućih zrakoplovnih kadrova.

"Otkada postoji zrakoplovstvo, ovo je najznačajniji iskorak u promidžbi poziva vojnog pilota kao specifičnog i deficitarnog kadra u Hrvatskoj vojsci ", naglasio je.  

Krstičević je rekao da se kroz organizaciju vojnih aeromitinga demonstriraju i vlastite sposobnosti te razvijaju međunarodna, obrambena i civilno-vojna suradnja.

"Organizacija ovakve manifestacije na međunarodnoj razini Republici Hrvatskoj i gradu Zadru kao domaćinu donijela bi prepoznatljivost na svjetskoj zrakoplovnoj i turističkoj karti te bila jak adut u poboljšanju rezultata u turističkoj predsezoni", naveo je Krstičević, ocijenivši ovo prigodom i za jače povezivanje Hrvatske vojske s lokalnom zajednicom.

Ministar je istaknuo da Zadar ima dugogodišnju letačku tradiciju, izniman potencijal te strateški značaj za Hrvatsku vojsku u perspektivi razvoja. 

Stoga se, naveo je Krstičević, ovom Odlukom predlaže da se prvi hrvatski međunarodni vojni zrakoplovni miting "CROIMAS 2020", odnosno Croatian International Military Airshow, održi u Zadru 30. svibnja 2020. godine, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, dok je nositelj organizacije Ministarstvo obrane u suradnji sa Zadarskom županijom i Gradom Zadrom.

Također, Odlukom se osniva i Počasni odbor za održavanje zrakoplovnoga mitinga, na čijem čelu je predsjednik Vlade Republike Hrvatske, dok će provedbeni odbor osnovati Ministarstvo obrane.

Potpredsjednik Vlade istaknuo je da je ovaj projekt inicirala akrobatska grupa "Krila Oluje", koja, rekao je, ima nemjerljiv značaj za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, promidžbu poziva vojnih pilota i povezivanja s najboljim akrobatskim skupinama iz cijeloga svijeta.

"Ovaj događaj želimo povezati s tridesetom godišnjicom hrvatske samostalnosti, uz želju da od iduće godine 30. svibnja ponovno slavimo kao dan Državnosti", kazao je Krstičević.

Naveo je da 2020. godine Hrvatska slavi 25. godišnjicu vojno redarstvene operacije "Oluja", 29. godišnjicu formiranja Hrvatske vojske, 15. godišnjicu akrobatske grupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva "Krila Oluje" te će u istoj godini predsjedati Vijećem Europske unije, što, rekao je Krstičević, ovoj manifestaciji daje dodatni značaj.Pisane vijesti | Andrej Plenković