Vlada raspisala izbore za predsjednika Republike Hrvatske za 28. prosinca 2014. godine

Slika /Vijesti/2014/Studeni/20 studeni/0129_193._sjednica_Vlade.jpg

Ministar Uprave Arsen Bauk izvijestio je da će Odluka o raspisivanju izbora stupiti na snagu 24. studenoga 2014. godine. Također, donesena je i Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske.

Na današnjoj 193. sjednici Vlade Republike Hrvatske, ministar pravosuđa Orsat Miljenić predstavio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu. Govoreći o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, ministar Miljenić izvijestio je da se ovim Prijedlogom zakona uvodi voditelj stalne službe kao mehanizam pomoći predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave koji se odnose na dislocirane stalne službe, a na koji se način omogućava pravovremeno obavljanje poslova u sudu i učinkovitost rada suda. Ostalim predloženim izmjenama odredbe važećeg Zakona se također usklađuju s potrebama, ciljevima i svrhom reorganizacije sudačke mreže pa se tako, između ostaloga, omogućava brža i lakša delegacija predmeta s područja zajedničkog neposredno višeg suda, iz kojeg razloga o svakoj delegaciji predmeta više ne mora odlučivati Vrhovni sud Republike Hrvatske, a što će omogućiti brže kretanje predmeta i jednostavnije ujednačavanje radne opterećenosti sudaca. Nadalje, radi bolje učinkovitosti sudova predsjednicima sudova naložena je obveza izrade godišnjeg programa rada koji mora sadržavati plan poslova sudske uprave, a posebno mjere i aktivnosti za unapređenje rada i učinkovitosti suda u rješavanju predmeta te očekivane rezultate rada suda. Time se omogućava i stalno praćenje rada i rezultata rada svakog suda i predsjednika suda, čime se povećava njegova odgovornost za obavljanje poslova sudske uprave. S obzirom da je jedan od važnijih ciljeva predložene reorganizacije pravosudnog sustava ujednačavanje sudske prakse, ovim je Prijedlogom predloženo ustanovljavanje Centra sudske prakse koji prati, analizira i objavljuje sudsku praksu sudova u Republici Hrvatskoj i praksu sudova koji odlučuju na razini Vijeća Europe i Europske unije. Centar djeluje pri Vrhovnom sudu Republike Hrvatske i kroz područne centre pri županijskim sudovima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu, Velikoj Gorici i Zagrebu. Zbog provedbe reorganizacije pravosudnog sustava predlaže se preciziranje i dodatna razrada odredaba Zakona o sudovima koje se odnose na podnošenje godišnjeg izvješća predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Hrvatskom saboru, donošenje Okvirnih mjerila za rad sudaca i rad pravosudne inspekcije.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu uvodi se i definira pojam stalne službe te voditelja stalne službe kao mehanizma pomoći državnom odvjetniku u obavljanju poslova državnoodvjetničke uprave koja se odnosi na dislocirane stalne službe, a na koji se način omogućava pravovremeno obavljanje poslova u državnom odvjetništvu i učinkovitost rada državnog odvjetništva. Ostalim predloženim izmjenama odredbe Zakona se također usklađuju s potrebama, ciljevima i svrhom reorganizacije državnoodvjetničke mreže pa se tako, između ostaloga, predlaže preciziranje i dodatna razrada odredaba Zakona koje se odnose na rad pravosudne inspekcije, podnošenje godišnjeg izvješća glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Hrvatskome saboru, donošenje Okvirnih mjerila za rad državnih odvjetništava te dodjelu predmeta državnoodvjetničkim dužnosnicima i savjetnicima u rad.

Obrazlažući Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić kazala je da je ukupna vrijednost zajma 70.000.000,00 eura. Prema uvjetima ponuđenim od IBRD-a Republici Hrvatskoj, zajam će biti odobren na 20 godina. Posljednji datum raspoloživosti zajma je 31. prosinca 2018. godine. Ministrica Opačić pojasnila je da će novac biti utrošen na provedbu reformskih mjera, u pet tematskih područja: izgradnju jedinstvenog novčanog centra za isplatu socijalne pomoći i naknade za nezaposlene (JNC), ujednačavanje i usklađivanje postupka vještačenja i administracije, smanjenje pogrešaka, zlouporaba i korupcije, deinstitucionalizaciju te radnu aktivacija. Govoreći o deinstitucionalizaciji, potpredsjednica Vlade Opačić istaknula je da je riječ o projektu kojim se želi smanjiti broj djece i odraslih u domovima.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske, koji će se održati u nedjelju, 28. prosinca 2014. godine. Ministar Uprave Arsen Bauk izvijestio je da će Odluka o raspisivanju izbora stupiti na snagu 24. studenoga 2014. godine. Također, donesena je i Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske. „Određuje se da kandidat koji dobije najveći broj glasova dobije naknadu troškova od milijun kuna, a ostali kandidati koji su dobili preko 10 posto glasova, razmjerno broju dobivenih glasova u odnosu na prvog kandidata, u drugom krugu 20 posto od iznosa naknade utvrđene u prvom krugu“, pojasnio je ministar Bauk.
 
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić pojasnio je da se Prijedlogom uredbe o izmjeni Uredbe o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, predlaže izmjena članka 2. stavka 2. Uredbe, kako bi se povrat kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata omogućio i jednokratnom isplatom, a ne samo obročnom otplatom, kako je to propisano sada. Pri tome bi način na koji bi se vršio povrat kupoprodajne cijene (obročno ili jednokratno) bio ovisan o raspoloživim sredstvima u državnom proračunu na poziciji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje na kojoj su ta sredstva planirana. Također, predlaže se da se povrat kupoprodajne cijene bez kamata jednokratnom isplatom omogući i korisnicima koji su ostvarili pravo na povrat prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Predstavljajući Odluku o donošenju Plana prevencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić pojasnio je da se Plan prevencije usklađuje s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010., te se njime uređuju preventivne mjere za osiguranje dugoročne pouzdane i učinkovite opskrbe prirodnim plinom, a koje su u funkciji poticanja razvoja: tržišta plina na nacionalnoj i regionalnoj razini, nacionalnog plinskog sustava i povezivanje nacionalnog sustava s plinskim sustavima susjednih zemalja, mogućnosti diversifikacije pravaca i izvora opskrbe plinom, pristupa skladišnim kapacitetima, fizičkog dvosmjernog transporta na spojnim plinovodima između susjednih država, prekogranične suradnje vezano posebice uz mjere pristupa skladištima i dvosmjernog fizičkog toka u uvjetima kriznih stanja.

Donesena je i Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu, kao operativno-upravljački dokument, donosi novosti: inkorporirane strategije i sektorske politike Europske unije te strategije hrvatskih državnih upravnih tijela, navodi kalendar predviđenih aktivnosti po pojedinim točkama u cilju implementacije i realizacije zakonskih promjena temeljenih na Nacionalnom programu reformi i zahtjeva Europske komisije u provedbi programa Europa 2020. godine. Potpredsjednik Vlade Ranko Ostojić izvijestio je da je sadržaj Plana upravljanja definiran u petnaest točaka. „Njime se predviđa učinkovito upravljanje i raspolaganje imovine Republike Hrvatske u svrhu njezinog očuvanja, važnosti za život i rad sadašnjih i budućih generacija“, kazao je ministar i naglasio da bi ukupni proračunski prihodi od upravljanja državnom imovinom u 2015. godini trebali iznositi 3,4 milijarde kuna.

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Prijedlog odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve Porajmosa/Holokausta, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika nacionalnih manjina, aktom od 13. listopada 2014. godine.
 
Na kraju, izmijenjena je Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske. Predlaže se da se u pregovarački odbor, umjesto dosadašnje predstavnice Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, imenuje nova predstavnica navedenog Ministarstva, i to zbog kadrovskih promjena do kojih je u međuvremenu došlo u Ministarstvu.
 
 

Pisane vijesti