Vlada Saboru uputila Prijedlog zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Slika /Vijesti/2018/04 travanj/12 travnja/Sjednica/sjednica_PVRH.jpg

Vlada je s današnje 90. sjednice uputila u saborsku proceduru Prijedlog zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Prijedlog zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu, a ministar zdravstva izvijestio je o značajnom povećanju sredstava Fonda za skupe lijekove.

Opća uredba o zaštiti podataka

Ministar uprave Lovro Kuščević predstavio je Prijedlog zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, kojim će se omogućiti provedba Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
 
Opća uredba o zaštiti podataka stupila je na snagu 24. svibnja 2016. godine, a primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine. Opća uredba o zaštiti podataka je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.
 
Predloženim zakonom propisuje se osnivanje nadzornog tijela (Agencija za zaštitu osobnih podataka) i njegove dodatne ovlasti, tijelo nadležno za akreditiranje certifikacijskih tijela (Hrvatska akreditacijska agencija), obrada osobnih podataka u posebnim slučajevima (privola djeteta u odnosu na usluge informacijskog društva, obrada genetskih podataka, obrada biometrijskih podataka i obrada osobnih podataka putem video nadzora), postupak u nadležnosti nadzornog tijela i pravni lijekovi te upravne novčane kazne.
 
Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka pravna osoba s javnim ovlastima postaje samostalno i neovisno državno tijelo i nastavlja s radom pod istim nazivom.
 
Predloženim zakonom propisuje se i način imenovanja ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije koje imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, temeljem javnog poziva za dostavu kandidatura, a koji objavljuje Ministarstvo uprave. Ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije imenuju se na četiri godine i na tu dužnost mogu biti imenovani najviše dva puta.
 
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, utvrđuje se ovlast Agencije da izriče upravne novčane kazne za povrede ovog Zakona i Opće uredbe o zaštiti podataka. Upravna novčana kazna izriče se odlukom protiv koje nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Propisuje se isključenje izricanja upravnih novčanih kazni tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
U odnosu na nuđenje usluga informacijskog društva izravno djetetu, Općom uredbom o zaštiti podataka propisano je da je obrada osobnih podataka djeteta zakonita ako dijete ima najmanje 16 godina, a ako je dijete ispod 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom, te je ujedno utvrđeno da države članice mogu u te svrhe zakonom predvidjeti nižu dobnu granicu, pod uvjetom da takva dobna granica nije niža od 13 godina. U svrhu zaštite djece s prebivalištem u Hrvatskoj, utvrđuje se da je u pogledu nuđenja usluga informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita ako dijete ima najmanje 16 godina.
 
Obrada genetskih podataka i obrada biometrijskih podataka uređuje se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka prema kojoj države članice mogu zadržati ili uvesti dodatne uvjete, uključujući ograničenja s obzirom na obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka ili podataka koji se odnose na zdravlje.
 
U odnosu na obradu podataka putem video nadzora, isto se predlaže urediti ovim Zakonom zbog problema s kojima se Agencija do sada susretala u praksi, a koji su vezani uz nejasne i zastarjele propise iz tog područja. Prijedlogom zakona posebno se uređuje video nadzor radnih prostorija, poslovno-stambenih zgrada i javnih površina. Obrada osobnih podatka putem video nadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, pri čemu treba uzeti u obzir da ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem video nadzora.
 
U odnosu na postupak i pravne lijekove, propisuje se da o povredi prava Agencija odlučuje rješenjem donesenim u upravnom postupku, protiv kojeg žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.
 
Nadalje, propisuju se iznosi novčanih kazni od 5.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaje koje počini ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije te službenik Agencije, u slučaju kada neovlaštenoj osobi otkrije povjerljive podatke koje je saznao u obavljaju svoje dužnosti odnosno koje je saznao u obavljanju poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.
 
Također, propisuju se upravne novčane kazne do 50.000,00 kuna za povrede odredaba ovoga Zakona koje se odnose na obradu osobnih podataka putem video nadzora.

Podaci o putnicima u zračnom prometu (PNR)
 
Hrvatskom saboru upućen je Konačni Prijedlog zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela.
 
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je da se Konačnim prijedlogom zakona u hrvatsko zakonodavstvo prenose odredbe Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela. Sukladno odredbama navedene Direktive, zakoni i drugi propisi država članica koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom moraju stupiti na snagu do 25. svibnja 2018. godine.
 
Cilj je Direktive, dodao je ministar, jačanje i unaprjeđenje međunarodne suradnje s ciljem povećanja učinkovitosti u suzbijanju kriminaliteta s međunarodnim obilježjem. 
 
S obzirom na rasprostranjenost organiziranih kriminalnih mreža, koje se vrlo brzo i dobro prilagođavaju novim okolnostima iskorištavajući ih u svoju korist za izvršenje kaznenih djela, ali i terorističkih aktivnosti, te imajući u vidu nove oblike terorističkog djelovanja koji predstavljaju sigurnosni izazov za cjelokupnu međunarodnu zajednicu i zahtijevaju angažman na nadnacionalnom nivou, nužno je ojačati i unaprijediti međunarodnu suradnju te osigurati učinkovitu razmjenu i upotrebu svih relevantnih podataka u svrhu otkrivanja istraživanja i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i drugih teških kaznenih djela.
 
Ministar Božinović je pojasnio da učinkovitom uporabom podataka o putnicima u zračnom prijevozu nastoji se dodatno ojačati aktivnosti sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i određena druga teška kaznena djela. Dodao je da upotreba podataka iz evidencije podataka o putnicima predstavlja ključni alat u borbi protiv novih pojavnih oblika terorizma i drugih teških kaznenih djela budući da se njime omogućuje identifikacija osoba koje nisu bile osumnjičene za sudjelovanja u počinjenju takvih kaznenih djela.
 
Konačnim prijedlogom zakona namjerava se osigurati pravna osnova u nacionalnom zakonodavstvu za prijenos i obradu podataka o putnicima u zračnom prometu, kao i uspostava postupaka prijenosa i obrade podataka te sigurnosnih standarda, odnosno utvrđuje se obveza i postupak prijenosa podataka o putnicima u zračnom prijevozu koje prikupljaju zračni prijevoznici te obrada tih podataka od strane nadležnih tijela, zatim nadležna tijela za traženje i primanje podataka o putnicima, njihovu obradu i čuvanje, rokovi čuvanja podataka o putnicima, postupak ponovnog otkrivanja depersonaliziranih podataka o putnicima te sankcije za neispunjenje obveza propisanih Zakonom.

Poštanske usluge za HZMO
 
Vlada je dala prethodnu suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu poštanskih usluga za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Ministar rada i mirovinskoga sustava izvijestio je da je u skladu s Financijskim planom i Planom nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2018. godinu, Središnji državni ured za javnu nabavu je proveo postupak javne nabave za nabavu poštanskih usluga, s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine. Zaključen je Okvirni sporazum za nabavu poštanskih usluga, GRUPA A te je s odabranim ponuditeljem HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, iz Zagreba, potrebno sklopiti pojedinačni ugovor za razdoblje od 25. veljače 2018. do 29. veljače 2020. godine, u ukupnom iznosu (s PDV-om) od 19.522.241,40 kuna.
 
Godišnje izvješće o obrani te o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost

Na sjednici je prihvaćeno Godišnje izvješće o obrani za 2017. godinu. "Nakon višegodišnjeg pada obrambenog proračuna zaustavljen je trend njegova smanjenja koji je znatno usporavao dinamiku razvoja obrambenih sposobnosti i ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza", kazao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević obrazlažući Godišnje izvješće, istaknuvši da je 2017. godina uočljiva prekretnica k poboljšanju stanja u resoru obrane.
 
Podsjetio je je i da je nakon višegodišnjeg odgađanja odluke o zadržavanju sposobnosti nadzora i zaštite zračnog prostora Republike Hrvatske, u ožujku je donesena odluka o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona četvrte generacije kojim ćemo osigurati zaštitu hrvatskog neba u idućim desetljećima.
 
Kroz sudjelovanje u gašenju požara, žurnim zračnim prijevozom životno ugroženih osoba, hitnim zračnim prijevozom organa za transplantaciju, sprječavanju i uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda te u zadaćama traganja i spašavanja na kopnu, moru i otocima, Oružane snage su se iznova potvrdile kao važan segment sustava domovinske sigurnosti. Protupožarna eskadrila odgovorila je na 607 zahtjeva za potporu i ostvarila 17.606 letova, što je višestruko povećanje u odnosu na 2016. godinu.
 
Također, istaknuo je potpredsjednik Krstičević namjenski dijelovi Oružanih snaga su tijekom 2017. godine dva puta bili angažirani u pružanju potpore civilnim institucijama i stanovništvu u provedbi aktivnosti obrane od poplava.
 
Vlada je prihvatila i Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost za 2017. godinu, kao i Godišnje izvješće o radu Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom za 2017. godinu.

Istraživanje i podjela eksploatacije ugljikovodika
 
Također, prihvaćeno je Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine.

Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 
Predstavljajući Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu, ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je da su ostvareni ukupni primitci u iznosu od 23,6 milijardi kuna, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 23,4 milijarde kuna.
 
„Ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 241 milijun kuna, na što su utjecala pozitivna makroekonomska kretanja koja su rezultirala povećanjem broja aktivnih osiguranika i povećanjem bruto plaće na koju se obračunavaju doprinosi“, pojasnio je ministar.
 
Prihodi od doprinosa, koji čine preko 80 posto ukupnih prihoda, bilježe rast te su u odnosu na 2016. veći za 666 milijuna kuna, dodao je.
 
Za zdravstvenu zaštitu utrošeno je 20,5 milijardi kuna, za naknade 2,4 milijarde kuna, dok izdaci za plaće i oni vezani za poslovanje iznose 397 milijuna kuna.
 
Smanjene su i obveze, pa su tako ukupne obveze na dan 31.12. 2017. iznosile 2,4 milijarde kuna, što je smanjenje od 297 milijuna kuna, dok su dospjele obveze na kraju 2017. iznosile 482 milijuna kuna, odnosno smanjene su za 393 milijuna kuna.

Fond za posebno skupe lijekove povećan sa 750 milijuna na milijardu i 250 milijuna kuna
 
Tijekom 2017. godine na važeće liste lijekova stavljeno je ukupno 262 nova pakiranja lijekova, od čega se 47 odnosi na nove lijekove, a ostalo na generičke paralele.
 
Na popis posebno skupih lijekova stavljeno je 30 novih pakiranja lijekova, od čega 20 lijekova s novom djelatnom tvari.
 
"Kada je ova Vlada počela sa svojim radom, prije godinu i pol dana, tada su izdvajanja za skupe lijekove bila oko 750 milijuna. Sada u ovome trenutku, u prvom tromjesečju 2018., došli smo milijardu i 250  milijuna kuna, što je povećanje od oko 60 posto", rekao je ministar.
 
Izvijestio je da je danas održano Povjerenstvo za pacijente oboljele od spinalne mišićne atrofije i najavio da sljedećeg utorka počinje liječenje novim lijekom.
 
Hrvatsko-ukrajinski sporazum suradnji na području rada i socijalne politike

Vlada Republike Hrvatske upoznata je s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske i Ministarstva socijalne politike Ukrajine o suradnji u području rada i socijalne politike, potpisanim u Kijevu 19. ožujka 2018. godine.
 
Temeljem ovog Memoranduma strane će razmjenjivati iskustva i informacije te dokumente o politikama koje su potrebne za provođenje zajedničkih ciljeva u području rada i socijalne politike, a posebice u području politike tržišta rada i pitanjima zapošljavanja, socijalnoj zaštiti i sustavu socijalne sigurnosti (mirovinsko osiguranje), socijalnoj zaštiti interno raseljenih osoba te zaštiti na radu i radnom okolišu.
 
Ministar rada i mirovinskoga sustava Mladen Pavić kazao je da se tijekom posjeta Kijevu susreo i s ukrajinskim premijerom Volodymyrom Groysmanom, s kojim je razgovarao o pitanjima tržišta rada, razmjene podataka i mogućnošću dolaska ukrajinskih radnika u Hrvatsku.
 
Izvijestio je da je tom prigodom dogovorena i suradnja zavoda za zapošljavanje Hrvatske i Ukrajine, dodavši da je u uzvratni posjet pozvao ministra socijalne politike Revu i ukrajinskog ravnatelja zavoda za zapošljavanje kako bi se još više unaprijedila suradnja na ovom području.

Sporazum o željezničkom prometu između Hrvatske i Srbije
 
Također, Vlada je upoznata i s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstva graditeljstva, prometa i infrastrukture Republike Srbije o suradnji radi promicanja učinkovitosti željezničkog prometa, potpisanim u Beogradu, 9. ožujka 2018. godine.
 
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je da je cilj ovog Memoranduma o suglasnosti suradnja na izradi projekata od zajedničkog interesa, pomoću kojih se može modernizirati željeznička infrastruktura i poboljšati učinkovitost željezničkog prometa između dviju zemalja, što će doprinijeti podizanju razine usluge u međunarodnom teretnom i putničkom željezničkom prometu. Dodao je da se Memorandumom izražava i namjera zajedničkog nastupa obiju zemalja prema Europskim fondovima i drugim međunarodnim financijskim institucijama u vezi s modernizacijom željezničke pruge Zagreb - Beograd unutar bivšeg Paneuropskog koridora X.

Hrvatsko-argentinska diplomatska suradnja
 
Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić izvijestila je da je Vlada Republike Hrvatske upoznata s Memorandumom o suglasnosti između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Nacionalnog instituta službe vanjskih poslova Ministarstva vanjskih poslova i bogoštovlja Argentinske Republike u području diplomatskog usavršavanja, potpisanim u Buenos Airesu 12. ožujka 2018. godine.
 
Na sjednici je prihvaćeno pokroviteljstvo nad 10. dodjelom nagrada Zlatna bilanca, koja će se održati 11. lipnja 2018. godine, u Zagrebu.
 
Također, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je pokroviteljstvo nad 24. športskim susretima državnih i lokalnih službenika i namještenika, koji će se održati od 9. do 13. svibnja 2018. godine, u turističkom naselju „Zaton Holiday Resort“, pokraj Nina.
 
  

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade | Andrej Plenković