Glavno tajništvo Vlade

Glavno tajništvo obavlja poslove u skladu sa Zakonom o Vladi Republike Hrvatske i Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske, zatim u skladu sa zaključcima i drugim aktima Vlade Republike Hrvatske, te po uputama predsjednika, potpredsjednika i glavnog tajnika Vlade.

Glavno tajništvo obavlja:
 • stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne i informatičke poslove;
 • stručnu i administrativno-tehničku pripremu materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade;
 • sazivanje i održavanje sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednica Vlade;
 • praćenje tijeka sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade;
 • izradu zaključaka i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade;
 • izradu i otpremanje akata koje donosi Vlada;
 • brigu o objavljivanju akata Vlade;
 • izradu zapisnika sa sjednica Vlade;
 • brigu o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru i druge poslove. 

Nadalje, Glavno tajništvo obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za Ured predsjednika Vlade, te obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednika Vlade, te druge poslove po njihovom nalogu.
 
Dokumenti: 

Ured glavne tajnice Vlade Republike Hrvatske

Radom Glavnog tajništva i Ureda glavnog tajnika upravlja glavni tajnik koji ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave. Uz sve navedene poslove, ured također izrađuje zapisnike sa sjednica Vlade, brine o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, vodi brigu o zastupničkim pitanjima upućenim Vladi, te vodi statističke podatke vezane uz rad Vlade.

Jedna od zadaća tajništva je i obavljanje redaktorskih i lektorskih poslova, te administrativno-tehničkih poslova za potrebe potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva, te sve poslove u vezi s opremanjem i održavanjem zgrade Banskih dvora.

Glavna tajnica Vlade Republike Hrvatske je Ivona Ferenčić. 

 

Uredi radnih tijela Vlade

Uredi obavljaju stručne i analitičke poslove pripreme i sazivanja sjednica radnog tijela i njegove stručne radne skupine, obradu materijala koji će se razmatrati na sjednicama radnog tijela i njegove stručne radne skupine, praćenje tijeka sjednica radnog tijela i njegove stručne radne skupine, izradu stajališta i prijedloga stručne radne skupine, te izradu zaključaka i stajališta radnog tijela, pripremu prijedloga za odlučivanje na sjednici Vlade i izradu akata Vlade iz djelokruga radnog tijela.

Ured radnog tijela Vlade obavlja i stručne i analitičke poslove za potrebe potpredsjednika Vlade.

Služba razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade

Obavlja poslove razvoja, unaprjeđenja i održavanja informatičkog sustava, sustava tonskog snimanja, simultanog prevođenja, video snimanja, tehničke zaštite (video nadzor, vatrodojava i plinodojava), informatičkog sustava za vođenje sjednica Vlade, televizijskog sustava, sustava kontrole ulazaka i izlazaka iz zgrade Vlade, sustava video prezentacija, elektroenergetskog sustava u zgradi Vlade, kao i poslove informacijske sigurnosti.

Služba razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade navedene poslove obavlja za potrebe Glavnog tajništva i Ureda predsjednika Vlade.

Služba za uredsko poslovanje

Obavlja poslove uredskog poslovanja za Vladu, radna tijela Vlade i njihove stručne radne skupine, Ured predsjednika Vlade, te potpredsjednike i članove Vlade, a osobito:
 • urudžbiranje,
 • prijepis,
 • pismohranu i
 • druge poslove po nalogu glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika.

Služba za opće poslove

Obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove za Vladu, radna tijela Vlade i njihove stručne radne skupine, Ured predsjednika Vlade, te potpredsjednike i članove Vlade, a osobito: birotehničku obradu i distribuciju materijala za sjednice Vlade, sjednice radnih tijela i njihove stručne radne skupine; primitak, dostavu i otpremu pošte; kompletiranje, odlaganje i čuvanje dokumentacije sa sjednica Vlade; uvezivanje zapisnika sa sjednica Vlade i uvezivanje drugih publikacija; pripremu dvorana za sjednice Vlade, radnih tijela Vlade, stručnih radnih skupina i sastanaka koji se održavaju u Vladi; održavanje birotehničkih strojeva i aparata; osiguravanje potrebnog repromaterijala i druge poslove po nalogu glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika.