170. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.    Nacrt prijedloga zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                    

2.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o privremenom uzdržavanju        

3.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi        

4.    Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

5.    Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o lijekovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                        
6.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                

7.    Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)            

8.    a)    Prijedlog strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. i Prijedlog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od    2014. do 2020. godine
    
b)    Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za koordinaciju provedbe Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od    2014. do 2020. godine

c)    Izvješće o provedbi Strategije razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2010.-2013. godine                    
9.    Prijedlog uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske                        

10.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (EU)                                        
11.    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula                            

12.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha kukuruza

13.    a)    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
    
b)    Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa 
    
c)    Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
    
d)    Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu                            

14.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o operativnim programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu                                    

15.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)    Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2013. godinu                                    
b)    Izvješće o obavljenoj reviziji očuvanja prirode, zaštite bioraznolikosti i upravljanja u nacionalnim parkovima                

16.    Godišnje izvješće o provedbi utvrđene politike, planova i propisa u svezi s nadzorom i zaštitom prava i interesa Republike Hrvatske na moru za 2013. godinu        

17.    Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu            

18.    Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2013. godinu
                                            
19.     Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 126. stavka 1., a u vezi s člancima 60., 62. i 63. Zakona o policiji            

20.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja                        
21.    Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o trgovini i gospodarskoj suradnji        

22.    Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike o gospodarskoj suradnji                    

23.    Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i posebnih putovnica                                     

24.    a)    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane
    
b)    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane
25.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Srbije o socijalnom osiguranju    

26.     Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o dopuni Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole                            

27.    Prijedlozi zaključaka u vezi s:

    a)    Memorandumom o suglasnosti između Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske i Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine o suradnji u području mjeriteljstva                        
    
b)    Memorandumom o suglasnosti (kako je izmijenjen i dopunjen te dogovoren 24. rujna 1999.) - Europska suradnja u zakonskom mjeriteljstvu (WELMEC)
    
c)    Tehničkim sporazumom između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstva za javnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Talijanske Republike o policijskoj suradnji tijekom turističkih sezona                        
d)    Ugovorom između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o plaćanju režijskih troškova na graničnim prijelazima.            

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:                                   

1.    Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a)    Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i potrošačka pitanja (EPSCO), u formatu zapošljavanje, socijalna politika, zdravlje, 19. i 20. lipnja 2014. godine                         

b)    Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 20. lipnja 2014. godine

c)    Vijeće za vanjske poslove (FAC), 23. lipnja 2014. godine            

d)    Vijeće za opće poslove (GAC), 24. lipnja 2014. godine            

2.    Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)           

3.    a)    Upravni spor protiv Rješenja tuženice Vlade Republike Hrvatske o imenovanju – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu
    
b)    Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu, u upravnom sporu protiv Rješenja tuženice Vlade Republike Hrvatske o imenovanju                    

4.    Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)                                

5.    a)    Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu
    
b)    Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu                    

6.    Kadrovska pitanja

7.    Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti