174. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                        

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o cestama, s Nacrtom konačnog  prijedloga zakona                                    

3.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija                                   
4.    Prijedlozi odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije za: 
   
4.1.    hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji           
    
4.2.    privremeni smještaj stradalnika za vrijeme obnove stambenih zgrada      
    
4.3.    komunalne javne radove i pomoć poslodavcima                       
    
4.4.    zaštitu zdravlja ljudi                                      
    
4.5.    obnovu kulturnih dobara i kulturne infrastrukture te uspostavljanje kulturnih djelatnosti                                
4.6.    djelatnost obrazovanja                                
    
4.7.    cestovnu infrastrukturu                            

4.8.    program pravne pomoći                               

5.    Prijedlog akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine            

6.     Prijedlog odluke o jednostranom priznavanju određenih isprava kao jednakovrijednih hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana (EU)                

7.    Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu            

8.    a)    Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu za potrebe nacionalnih manjina
    
b)    Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2011. do 2013. godine, za 2013. godinu
                                                
9.    Prijedlog uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (EU)                                      

10.    a)    Prijedlog uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
    
b)    Prijedlog odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom               

11.    Prijedlozi uredbi o izmjenama i dopunama Uredbi o osnivanju Javnih ustanova:

11.1.    "Park prirode Medvednica"

11.2.    "Park prirode Učka"

11.3.    "Park prirode Papuk"

11.4.    "Park prirode Kopački rit"

11.5.    "Park prirode Lastovsko otočje"

11.6.    "Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje"

11.7.    "Park prirode Biokovo"

11.8.    "Park prirode Vransko jezero"                        

12.    Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša
                                                   
13.    Prijedlog odluke o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava (EU)                            

14.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Agencije za zaštitu okoliša na Odluku o odabiru Izvršitelja za predmet nabave – Usluga "Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa ugljika i dušika"                                        

15.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu
    
b)    Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. godinu                           
16.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se Gradu Samoboru odobravaju sredstva pomoći Fonda za neposredno sufinanciranje EU Projekta sanacije odlagališta „Trebež“
                                                    
17.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo za sklapanje pravnog posla o kupnji nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske
                                                    
18.    Prijedlog odluke o otpisu potraživanja s osnove kamata                   

19.    a)    Prijedlog odluke o postupku provedbe javnog nametanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu 

b)    Prijedlog odluke o sadržaju i uvjetima javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu i kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja 

c)    Prijedlog odluke o provođenju i objavi javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu          

20.    Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za podršku Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u pripremi predmeta koji se odnose na istrage ratnih zločina i drugih kaznenih djela počinjenih za vrijeme ili neposredno nakon Vojno-redarstvene akcije „Oluja“ pred Europskim sudom za ljudska prava                                                

21.    Prijedlog odluke o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika                               

22.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za sklapanje ugovora o najmu IBM sistemskog softvera (operativni sistem, alati za razvoj i servisni programi) i IBM softvera za podršku rada baza podataka za središnje računalo, za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje                                               

23.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Poslovnik o radu Povjerenstva za sređivanje arhivskog gradiva od posebnog nacionalnog interesa i postupanje po zahtjevima za uvid i njegovo korištenje                                     
24.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o darovanju nekretnine označene kao zk.č.br. 413/2, upisane u zk.ul.br. 22285, k.o. Grad Zagreb, Židovskoj općini Zagreb   

25.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa
                                                
26.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split
    
b)    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split
                                                  
27.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski                                      

28.    Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar i u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar
                                              
29.    Prijedlog zaključka o ispunjenju obveza Republike Hrvatske kao davatelja koncesije za građenje novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb putem dodijeljene koncesije te uspješne izgradnje novog putničkog terminala              

30.    Prijedlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske na:

a)    Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji                       
    
b)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona       
    
c)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja                         
    
d)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima                                    
31.    Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:

a)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima                            
b)    Konačni prijedlog zakona o privremenom uzdržavanju                 

c)    Konačni prijedlog zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.                    

32.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, za svibanj 2014. godine                      

33.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite                            

34.    Prijedlog zaključka u vezi s Notom o pridruživanju radi sudjelovanja u Memorandumu o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Slovenije, saveznog ministra obrane i sporta Republike Austrije, Ministarstva obrane Mađarske i Ministarstva obrane Talijanske Republike o djelovanju Multinacionalnog središta izvrsnosti za planinsko ratovanje                            

35.    Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2014. - 2016.                                            

36.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske: 

a)    Nansi Tireli, u vezi s postupanjem pročelnice Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka                                    
b)    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s primjenom Zakona o cestama            

c)    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s izradom Nacionalnog programa za suzbijanje diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta    

d)    Nevenke Bečić, u vezi s otkupom stana u vlasništvu Republike Hrvatske

e)    dr. Bore Grubišića, u vezi s Erdutskim sporazumom i njegovim aneksima.
                

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.    Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 14. srpnja 2014. godine                                
2.    Prijedlog odluke o potrebi hitnog postupanja u postupku koji se pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske vodi pod poslovnim brojem: Rev-x 409/14 povodom izvanredne revizije radi provedbe strateškog projekta pod nazivom Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište komponenta Projekta Rijeka Gateway        

3.    Kadrovska pitanja

4.    Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti