178. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Izvješće o provedbi mjera obrane od poplava i sanacije terena u Vukovarsko-srijemskoj županiji       
                                                                                   
2.         Prijedlog trećeg nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2014.-2016. (EU)       
                                                                                      
3.         Prijedlog programa energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2020. godine s detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2016. godine                 
             
4.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  

5.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu         
                                
6.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane       
                                                                           
7.         Prijedlog uredbe o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama                
                                                      
8.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi         
                                                
9.         a)         Prijedlog plana provedbe specifičnih preporuka za države članice u 2014. godini u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske u Europskom semestru

            b)        Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru           
                                   
10.       Nacrt prijedloga odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje                            
                                                           
11.       Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, i/ili drugih poslovnih banka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje 3. Maj Brodogradilišta d.d., Rijeka za financiranje novogradnje 730             
      
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Dugoj Resi za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar                             
                                            
13.       Prijedlog odluke  o davanju prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske Ministarstvu poduzetništva i obrta za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za aktivnosti promidžbe i informiranja javnosti o  otvorenim javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava i uspješno provedenim projektima financiranim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj

14.       Prijedlog odluke o davanju koncesije društvu BUMES d.o.o., Split, za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili drugoj ambalaži                
                      
15.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti                    
                                             
16.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Aneksa Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                                    
17.       Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju građevine javne namjene – Doma za starije i nemoćne u k.o. Biograd na Moru       
      
18.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - ribarske luke Tribunj

19.       Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u 2013. godini            
                                         
20.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2013. godinu          
                                                 
21.       Izvješće o praćenju poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Siska i dinamike radova na modernizaciji postrojenja Rafinerije nafte Sisak u 2013. godini i Zdravstveni pokazatelji u Sisačko-moslavačkoj županiji – provedba Zaključka Hrvatskoga sabora                                                                                                 
22.       Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2013. godinu

23.       Izvješće o radu probacijske službe za 2013. godinu                
                                     
24.       Godišnje izvješće o radu Inspekcije zaštite okoliša             
                             
25.       Izvješće o radu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za 2013. godinu       

26.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Saveza crkava "Riječ života", Crkve cjelovitog evanđelja i Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa                                                                                                                                   
27.       Prijedlozi zaključaka u vezi sa:
            a)         Zaključcima Stalne mješovite komisije za provođenje Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji    

            b)            Memorandumom o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Sjedišta nacionalne policije Mađarske, Policijske uprave županije Baranya tijekom provođenja projekta „Za sigurniji Pečuh“ 2014.                               
                                
            c)        Protokolom sa sedme sjednice Mješovitog hrvatsko-bugarskog odbora za gospodarsku suradnju između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva i energetike Republike Bugarske      
    
28.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
            a)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s upućivanjem u proceduru prijedloga zakona o psihoterapiji       
                                                                                   
            b)        Ilije Filipovića, Perice Jelečevića i Marije Rapo, u vezi s rješavanjem zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva.       
                                                   
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća (povjerljivo)             
                             
2.         Prijedlozi odluka o izmjenama odluka o davanju suglasnosti za zastupanje (povjerljivo)                  
                                                                              
3.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, Ministarstvu gospodarstva    

4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sigurnosno-obavještajnoj agenciji, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (tajno)

5.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Uredbe o izmjenama i dopuni Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                      
                                                                               
6.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu

            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu      
                                       
7.         Kadrovska pitanja

8.         Informacije, pitanja i prijedlozi