185. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori                              
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
                                                                                                                                            
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)      
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom mehanizmu za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja                                                                                                       
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007.-2012. sklopljen 4. studenoga 2013., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                                                                              
6.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
6.1.      Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                     
6.2.      Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu                                                                                             
6.3.      Konačno izvješće o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenima za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine
 
7.         a) Prijedlog nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine                                                                                                       
b)         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine, za 2013. godinu                                                                                
 
8.         Izvješće o radu Zaklade "Hrvatska za djecu" za 2013. godinu                             
 
9.         Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, za 2013. godinu                                           
 
10.       Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2013. godini                          
 
11.       Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014. (razdoblje od 2009. do 2012.)                                                                                                                  

12.       Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2013. godinu                                          
 
13.       Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu u okviru razdjela Ministarstva gospodarstva                                                                      
 
14.       a) Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu branitelja za kupnju jedanaest stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata
b)         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo branitelja                                                 
 
15.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Tovarnik                                                       
 
16.       Prijedlog uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. (EU)                                                                                                   
 
17.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX) (EU)
                                                                                                                                                
18.       Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (EU)                                                                     
 
19.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda                                                                               
 
20.       Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                                      
 
21.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva                                                                                       
 
22.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka i odabir strateškog partnera društva Croatia Airlines d.d.                                                                                              
23.       Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku putem Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA)                                                                                           
 
24.       Prijedlog odluke o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-Lex                             
 
25.       Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika civilne zaštite Republike Hrvatske na međunarodnoj vježbi civilne zaštite IPA MNE QUAKE 2014                          
 
26.       a)         Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 1121/4, upisane u zk.ul.br. 283 k.o. Sutina, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
b)         Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 697/3 upisane u zk.ul.br. 103 k.o. Prugovo, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
c)         Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 674 upisane u zk.ul.br. 196 k.o. Prugovo, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju                                                                     
 
27.       Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu                     
 
28.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast                                                                                                           

29.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o "Nagradi Iso Velikanović"          
 
30.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o., za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb (nositelj ponude) i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi financiranja programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluge najma trase i tekuće likvidnosti
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb (nositelj ponude) i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., radi financiranja programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluge najma trase i tekuće likvidnosti                                                                       
 
31.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                         
 
32.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske        
 
33.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, za kolovoz 2014. godine                              
 
34.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o energetskoj učinkovitosti
            b)        Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o energetskoj učinkovitosti                            
 
35.       Zamolba za pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske nad 13. međunarodnom konferencijom o poticanju izvoza (Zagreb, 24. studenog 2014. godine)     
 
36.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o gospodarskoj suradnji                        
 
37.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split i Ugovora između Lučke uprave Split i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split                                                                                                            

38.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda tužitelja Mehanizma za međunarodne kaznene sudove                                                                                           
 
39.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Vesne Škare Ožbolt, u vezi s praćenjem podataka o uplaćenim financijskih sredstvima i donacijama za poplavljena područja.                                                                                                                                 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.       Prijedlog za verifikaciju stajališta za sastanak Vijeća ministara - Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE - promet); 8. listopada 2014. godine
 
2.       Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
2.1.      Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA); 9. i 10. listopada 2014. godine
2.2.      Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH); 13. i 14. listopada 2014. godine                                                                                                        
2.3.      Vijeće za gospodarska i financijska pitanja (ECOFIN); 14. listopada 2014. godine                                                                                           
 
3.       Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 19. i članka 47. stavka 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/2013) – očitovanje Vlade Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                        
 
4.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, Ministarstvu gospodarstva 
 
5.       Prijedlog očitovanja Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za mirno rješenje spora                                                                                       
 
6.       Kadrovska pitanja
 
7.       Informacije, pitanja i prijedlozi.