197. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:


1.         Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                              
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                                     
4.         Nacrt prijedloga zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj               
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                         
6.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Odgovora Republike Hrvatske na Peto izvješće Odbora stručnjaka o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima od strane Republike Hrvatske                                                                    
7.         Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2013. godinu  - davanje mišljenja Hrvatskome saboru                              
 
8.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave                                                 
 
9.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
                                                                                                                                      
10.       Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, kao i za pomoć poplavom pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
                                                                                                                                            
11.       Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije                                                                                                                            
12.       a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja: Erste&Steiermaerkische bank d.d., Rijeka, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i OTP banka d.d., Zadar, radi financiranja osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture
            b)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja: Erste&Steiermaerkische bank d.d., Rijeka, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i OTP banka d.d., Zadar, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture                                                                                   
           
13.       a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja: Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, OTP banka d.d., Zadar i Privredna banka d.d. Zagreb, Zagreb, radi financiranja zbrinjavanja viška zaposlenih
            b)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja: Istarska kreditna banke Umag d.d., Umag, OTP banka d.d., Zadar i Privredna banka d.d. Zagreb, Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja zbrinjavanja viška zaposlenih                          
 
14.       a)       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Slavonski Brod za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., radi financiranja izgradnje dijela infrastrukture u području luke Slavonski Brod
            b)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., za kreditno zaduženje Lučke uprave Slavonski Brod radi financiranja izgradnje dijela infrastrukture u području luke Slavonski Brod                     
 
15.       Prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje pristupne ceste do memorijalnog centra na Ražovljevoj glavici                                                                                              
 
16.       Prijedlog odluke o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima   
 
17.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Agenciji za ugljikovodike za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za aktivnosti promidžbe i informiranja javnosti o projektima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika                                                                        
            b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za ugovorno angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za potrebe projekata restrukturiranja i pronalaženja strateškog partnera                                                                                             
18.       Prijedlog odluke o utvrđivanju granice između Općine Kolan i Grada Paga    
 
19.       Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izvođenje radova za sanaciju potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad Grada Omiša
                                                                                                                                      
20.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje                                                  
 
21.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, za listopad 2014. godine                                          
 
22.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva               
 
23.       Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske                                              
 
24.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e                          
 
25.       a)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu           
            b)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu                
 
26.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)       Projektnim sporazumom između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Lantmäterieta u vezi s projektom IMPULS                                        
b)         Programom suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske u područjima obrazovanja i znanosti za razdoblje 2014-2017

27. DOPUNSKA TOČKA: Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) (COMPET); 4. i 5. prosinca 2014. godine                        
b)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), u formatu unutarnji poslovi; 5. prosinca 2014. godine                                                                          
c)         Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN); 9. prosinca 2014. godine
                                                                                                                           
d)        Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE-Energy); 9. prosinca 2014. godine                                       
 
2.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu                       stečevinu Europske unije za 2014. godinu
          b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu     stečevinu Europske unije za 2014. godinu                                   
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.