198. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                                                           
2.         a)         Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. – 2017.
            b)         Godišnje izvješće o državnim potporama za 2013. godinu                     
 
3.         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon                                                                      

4.         Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za Predsjednika Republike Hrvatske                                                                               
 
5.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga modela restrukturiranja javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj                                               
 
6.         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                 
 
7.         a)         Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Podrola - Rakalj
            b)         Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Podrola - Rakalj                                                      
8.         a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja: Erste&Steiermaerkische bank d.d., Rijeka, Societe Generale – Splitska banka d.d., Split i OTP banka d.d., Zadar, radi financiranja osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture
            b)        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja: Erste&Steiermaerkische bank d.d., Rijeka, Societe Generale – Splitska banka d.d., Split i OTP banka d.d., Zadar, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture                                                  
 
9.         Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata na zahtjev društva Brodotrogir d.d., Trogir i/ili Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., Trogir, u korist kupaca Kairos Shipping I LLC i Kairos Shipping II LLC, za financiranje novogradnji 325 i 326 koje se grade u brodogradilištu Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., Trogir                                                   
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb                                                                                                       
 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, za preuzimanje obveza financiranja plaćenog dopusta zaposlenika javnih znanstvenih instituta i javnih visokih učilišta
                                                        
12.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Aneksa Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju      iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                                 
13.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje                                                                          

14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada                                                           
 
15.       Godišnje izvješće o radu Agencije za opremu pod tlakom za 2013. godinu      
 
16.       Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu:
a)         Vrhbosanskoj nadbiskupiji, za podmirenje rate kredita
b)         Ministarstvu poljoprivrede, radi osiguranja sredstava za nabavu 2.200.000 doza cjepiva za provođenje vakcinacije svih preživača u Republici Hrvatskoj, kako bi se spriječio nastavak širenja bolesti plavog  jezika                     

17.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka javne nabave licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga za tijela koja nisu obveznici središnje javne nabave                      
 
18.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku                                 
 
19.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
a)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske                          
b)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda                                                          
c)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu                                                                      
d)        Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara                                                                                  
 
20.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između zapadnoafričkih država, Ekonomske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS) i Zapadnoafričke ekonomske i monetarne unije (UEMOA), s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane                                     

21.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Filipina o kulturnoj suradnji                                                                             

22.       Izvješće o vođenim pregovorima o sklapanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu                                                                                 

23.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Uprave za vatrogastvo i spašavanje Države Izrael

24.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike u području jezika, obrazovanja i znanosti, kulture, sporta i        mladih za 2014. - 2017.

25.       DOPUNSKA TOČKA: Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                                                              
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
1.1.Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (EPSCO) u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike; 11. prosinca 2014. godine                                                                             
1.2.Vijeće za vanjske poslove u formatu razvoj; 12. prosinca 2014. godine     
1.3.Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS) u formatu ministara za obrazovanje i mlade; 12. prosinca 2014. godine                        
1.4.Vijeće za vanjske poslove (FAC); 15. prosinca 2014. godine                     
1.5.Vijeće za opće poslove (GAC); 16. prosinca 2014. godine                        
1.6.Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH); 15. i 16. prosinca 2014. godine                                                                                             
1.7.Vijeće za okoliš (ENVI); 17. prosinca 2014. godine

2.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane (ograničeno)
 
3.         a)         Prijedlozi za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 169. stavaka 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi
            b)         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 1. i 3. Zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave                                                  

4.         Upravni spor radi koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – davanje odgovora Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske na žalbu zainteresirane osobe                                   
 
5.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)                                                                                                                                 
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti