213. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o sustavu civilne zaštite (EU)
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
4.         Prijedlozi odluka o usvajanju:
            a) Kreditnog programa "Mikrokreditiranje – prvi korak u poduzetništvo" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
            b) "Programa poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
            c) "Programa sufinanciranja troškova sudjelovanja na sajmovima CeBIT HANNOVER 2015 i INTEROP LAS VEGAS 2015" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
 
5.         Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu
 
6.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2014. godinu
 
7.         Prijedlog odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno (EU)
 
8.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera (EU)
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ugovor o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb"
 
10.       Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Regionalnog športsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak u k.o. Cernik-Čavle i k.o. Podhum
 
11.       Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu javne ceste - autoceste, katastarskim česticama, u k.o. Slivno
 
12.       a)  Prijedlog odluke o preuzimanju prava potraživanja od Centra za restrukturiranje i prodaju
             b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Croatia banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje Centra za restrukturiranje i prodaju
 
13.       Prijedlog zaključka o izmjenama i dopuni Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine
 
14.       Prijedlozi uredbi o izmjenama i dopunama
            a) Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
            b) Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma
            c) Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode
 
15.       15.1.  Prijedlog odluke o utvrđivanju rokova dostupnosti za korištenje arhivskog gradiva nastalog djelovanjem dr. sc. Franje Tuđmana kao predsjednika Republike Hrvatske, za                                   dokumente označene kao prilog I.
            15.2.   Prijedlozi zaključaka u vezi sa zahtjevima za uvid i korištenje arhivskog gradiva nastalog djelovanjem dr. sc. Franje Tuđmana kao predsjednika Republike Hrvatske:
                                   15.2.1. Slavice Lukić                                       
                                   15.2.2. dr. sc. Gordana Akrapa
 
16.       Prijedlog plana prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2015. godinu
 
17.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR3 (2013), pod nazivom "Rekonstrukcija i dogradnja doma za stare i nemoćne osobe u Glini kapaciteta za 75 osoba"
 
18.       Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći Republici Albaniji
 
19.       Prijedlog zaključka u vezi s Akcijskim planom između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine o suradnji na području poljoprivrede za 2015. – 2016.
 
20.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije           
 
21.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
              a) prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana, u vezi s dostavom određenih podataka za razdoblje od 1990. do 2012. godine
              b) dr. sc. Mirele Holy, u vezi s izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Orebić
              c) Nenada Pleše, u vezi s dostavom određenih podataka o raspolaganju šumama, šumskim zemljištem i objektima kojima upravlja društvo Hrvatske šume d.o.o., na dan 30. rujna 2014. godine
              d) Petra Baranovića, u vezi s privatizacijom društva TLM i HTP Primošten
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN); 17. veljače 2015. godine
 
2.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova
 
3.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju II. izvješća (povjerljivo)
 
4.         a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
             b)  Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu  
                 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi

Dokumenti