216. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

3.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izjave o spremnosti za početak postupka Schengenske evaluacije 

4.    Prijedlog zaključka o Prioritetima Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije 

5.    Prijedlog uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

6.    Prijedlog odluke o isporuci robe iz strateških robnih zaliha za potrebe pučkih kuhinja u Gunji i Drenovcima 

7.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog ugovora za nadogradnju i širenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

8.    Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2014. godini 

9.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za 2015. godinu, za zbrinjavanje cjepiva po isteku roka uporabe, te za prenesene neizvršene obveze iz 2014. godine   

10.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog odluke o uvođenju vize za građane Republike Srbije, kao posljedica nedjelovanja Vlade Republike Srbije na aktivnosti ratnog zločinca Vojislava Šešelja (predlagatelj: Ivan Šimunović, zastupnik u Hrvatskome saboru) 

11.    Prijedlog odluke o prodaji pijeska radi građenja javne građevine autoceste A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče, dionice Beli Manastir-Osijek, poddionice most Drava-čvor Osijek 

12.    Prijedlog odluke o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova u strukturi tijela koja su dobila dozvolu za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije, u tijelima uključenim u sustav upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u financijskoj perspektivi Europske unije 2007. – 2013. i sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi Europske unije 2014. – 2020. 

13.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva 

14.    Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Aneksa Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna 

15.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Agencije za investicije i konkurentnost 

16.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za siječanj 2015. godine 

17.    Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika civilne zaštite Republike Hrvatske u međunarodnoj vježbi za module civilne zaštite Europske unije „MODEX 2015“ 

18.    Prijedlozi zaključaka u vezi s:

a)     Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Makedonije o suradnji u područjima vojno-tehničke suradnje te obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrane

b)     Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Makedonije o razmjeni stručnjaka

c)     Dogovorom između Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske i Direkcije za zaštitu tajnih podataka Crne Gore, vezano za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka 

19.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja dr. sc. Mirele Holy:

a)    u vezi s projektom uređenja obalnog pojasa u Gradu Vodice 
b)    u vezi s otvorenim natječajem za podmjere 4.1. i 4.2. za provedbu mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 
c)    u vezi sa statusom magistara biologije u sustavu zdravstva 

20. Dopunska točka:  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o osiguranju  

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

 a)   Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE-Energetika); 5. ožujka 2015. godine 
 b)   Vijeće za okoliš (ENVI); 6. ožujka 2015. godine 
 c)   Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja  (EPSCO); 9. ožujka 2015. godine 
 d)   Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN); 10. ožujka 2015. godine 

2. a)     Upravni spor, radi nedonošenja odluke o žalbi – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Splitu
    b)     Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje pred Upravnim sudom u Splitu

3. a)     Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno) 
    b)    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno) 

4.    Kadrovska pitanja

5.    Informacije, pitanja i prijedlozi.
                                    

Dokumenti