233. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 
 
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (EU)
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o pružanju usluga u turizmu (EU)
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana
 
4.         a)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji

            b)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

            c)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

            d)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
           
5.         a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

            b)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU)
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj
 
9.         a)         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Cargo d.o.o., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

            b)         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

            c)         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
11.       Prijedlog odluke o donošenju Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (EU)
 
12.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti 2015. - 2020.
 
13.       Prijedlog odluke o načinu čuvanja matičnih serija virusa koje je proizveo Imunološki zavod p.o. Zagreb
 
14.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2014. godinu   
                                                                                                     
b)         Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu    
                                                                                                  
c)         Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu    
                                         
d)         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava                             
 
15.       Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja na stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske s Ministarstva branitelja na Grad Sisak i Grad Šibenik
 
16.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
 
17.       a)         Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao dio čest. zem. 232/1, zk.ul.br. 7396 i dio čest. zem. br. 234/1, zk.ul.br. 5599 u k.o. Šibenik, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju

            b)         Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao dio čest. zem. 251/1, zk.ul.br. 4364 u k.o. Šibenik, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
 
18.       Prijedlog uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
 
19.       Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2014. godini
 
20.       Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2014. godine
 
21.       Izvješće o poslovanju i izvršenju plana i programa rada, te financijskog plana Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2014. godinu
 
22.       Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2014. godinu
 
23.       a)         Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine,  u 2014. godini
            b)         Izvješće o radu Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo u 2014. godini
 
24.       Godišnje Izvješće o radu Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom za 2014. godinu
 
25.       Prijedlog odluke o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u vezi s osobnim iskaznicama
 
26.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža
 
27.       Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
 
28.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu
 
29.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode
 
30.       Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:
 
            a)         Ministarstvu financija, Poreznoj upravi – Središnjem uredu, za isplatu povrata      u visini obračunatog poreza na dodanu vrijednost Američkoj međunarodnoj školi u Zagrebu

            b)         Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za novčane naknade i troškove postupaka temeljem presude i odluke Europskog suda za ljudska prava u dva predmeta
 
31.       Prijedlog zaključka o praćenju napretka provedbe postupaka dodjele bespovratnih sredstava koji se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i „Programa ruralnog razvoja“ pripremaju za sufinanciranje iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
 
32.       a)        Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog
                        zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

            b)        Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade
                        Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na
                        Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
                                                                                                                     
33.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade
            Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na
            Konačni prijedlog zakona o procjeni vrijednosti nekretnina           
 
34.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povlačenje Republike Hrvatske iz Memoranduma o suglasnosti o budućnosti Zdravstvene mreže jugoistočne Europe u okviru Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (od 2008. godine nadalje)
 
35.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo
 
36.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
            a)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Albanije i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Makedonije i Ministarstva obrane Crne Gore u vezi s načelima doprinosa Središtu za procjenu stanja i operacije spašavanja (SAROC) u Kampu Marmal M-e S u NATO vođenoj misiji Resolute Support u Afganistanu

            b)         Protokolom između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Rumunjske, Glavnog inspektorata rumunjske policije o pravilima i uvjetima rada rumunjskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone
 
 
37.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            a)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s devastacijom prirode oko rijeke Save kraj Grada Zagreba

            b)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s odlaskom na svečano otvorenje Europskih
                        olimpijskih igara u Azerbajdžan, kao i drugim pitanjima koja se odnose na vanjskopolitičke odluke s tom zemljom
 
            c)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s kriterijima i odlučivanjem o stupnju invalidnosti temeljem dijagnosticiranog PTSP-a

            d)         Sunčane Glavak, u vezi sa zapošljavanjem u državnim tijelima i financiranjem određenih projekata.

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

 

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća; 25. i 26. lipnja 2015. godine

2.         Prijedlozi za verifikaciju stajališta za sastanke Vijeća ministara:
            2.1.      Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (EPSCO), u formatu ministara nadležnih za zapošljavanje, socijalnu politiku i zdravstvo, 18. i 19. lipnja 2015. godine
            2.2.      Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 19.  lipnja 2015. godine
            2.3.      Vijeće za vanjske poslove (FAC), 22. lipnja 2015. godine
            2.4.      Vijeće za opće poslove (GAC), 23. lipnja 2015. godine
 
3.         Prijedlog odgovora na Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 29. travnja 2015. godine br. 2014/0342, u vezi s dostavljanjem obavijesti o nacionalnim mjerama prijenosa Direktive

4.         a)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda (ograničeno)

            b)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)

            c)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti